Zvykni si na neús­pech

Tatiana Rumanovská / 26. decembra 2015 / Tools a produktivita

Nie, nemys­lím to tak, aby si bol pasívny, o nič sa nesna­žil a pády bral, ako samoz­rej­mosť, kto­rým sa aj tak nedá vždy vyhnúť. 

Neús­pech je časť úspe­chu. A mala by to byť tá časť, ktorá ti nikdy nedo­volí pre­stať sna­žiť sa. O čokoľ­vek, o koho­koľ­vek.

Neús­pech ťa doslova tlačí k ďal­ším mož­nos­tiam a spô­so­bom, ktoré môžu fun­go­vať

Neus­pieť nezna­mená, že si zly­hal. Pod­stata neús­pe­chu tkvie v tom, že si ZATIAĽ nena­šiel to správne rie­še­nie. Skú­sil si spô­sob, ktorý sa uká­zal ako nefunkčný. Vieš ale prečo by si sa nemal vzdá­vať? Lebo kaž­dým jed­ným poku­som, kaž­dým razom si bliž­šie k novým obo­ha­cu­jú­cim obja­vom.

Úspech nie je konečný, neús­pech nie je fatálny. Odvaha pokra­čo­vať je tá, ktorá sa ráta.“ Wins­ton Chur­chil

thomas-edison-2

Nespo­četné množ­stvo skve­lých pod­ni­ka­te­ľov už x-krát poho­relo. Zvy­čajne však poču­jeme iba o jed­nom pre­lo­mo­vom pozi­tív­nom momente, ktorý im zme­nil život naruby. Edi­so­nova žia­rovka pre­pí­sala his­tó­riu. O tom, že vytvo­ril tisíce nefunkč­ných kusov sa však tak často už nepíše. Henry Ford, zakla­da­teľ spo­loč­nosti Ford, zban­kro­to­val 4 krát. Koho to ale dnes popri jeho sláve zau­jíma?

Dôle­žité je len jedno. Úspešní majú spo­ločnú vlast­nosť, kto­rou by sme sa mali inšpi­ro­vať všetci. Nevzdá­vať sa! Ak by sa vzdali, zrejme by sme o nich dnes nepo­čuli a nepí­sali.

Správne nača­so­va­nie, vytrva­losť a 10 rokov skú­ša­nia. To je to, čo z teba urobí niečo, čo na prvý pohľad vyzerá ako úspech zro­dený počas noci.“ Biz Stone

PO3015a_Henry-Ford

Ak si schopný padať rýchlo, môžeš sa naučiť ešte rých­lej­šie uspieť

Veľa ľudí sa väč­šinu svojho času obáva rizík a nástrah. Upria­mujú svoju pozor­nosť a mys­le­nie na to, čo a ako sa môže poka­ziť a aké neblahé následky to so sebou môže pri­niesť. Čo ak sa ale veci budú vyví­jať pozi­tív­nym sme­rom, čo ak veci nie sú také zlé, ako si mys­líme?

Vaše roz­hod­nu­tie uspieť je dôle­ži­tej­šie než aké­koľ­vek iné roz­hod­nu­tie.“ Abra­ham Lin­coln

Naj­hor­šia vec na zly­haní je to, že musíš začať úplne odznova. Možno nach­víľu stra­tíš moti­vá­ciu, víziu, peniaze, ktoré si inves­to­val. Nič ale netrvá večne, ani to zlé. Vráť sa preto múd­rejší, schop­nejší a s novými skú­se­nos­ťami, ktoré ťa uro­bia sil­nej­ším. Neopa­kuj chyby, kto­rých si sa prá­vom ako každý člo­vek (mýliť sa je predsa ľud­ské) dopus­til.

Neús­pech je len šanca začať znova, ten­to­krát o niečo roz­um­nej­šie.“ Henry Ford

girl-backpack-thinking-sunset-field-fence-moment-field-reeds-hd-fullscreen

Neús­pech je dobrý uči­teľ, úspech je jeho mizerný opak

Tvoja schop­nosť odra­ziť sa od dna určuje mieru úspe­chu na konci cesty. Pamä­taj, že zly­ha­nie je prí­le­ži­tosť na zlep­še­nie. Aj šta­tis­tika nadá­cie Ewinga Mari­ona Kauff­mana uká­zala, že start-upy, ktoré „pre­žili“ a spa­mä­tali sa z nez­da­rov napre­dujú rých­lej­šie než spo­loč­nosti „stá­lice“, pre ktoré je úspech samoz­rej­mos­ťou.

Úspech je zlý uči­teľ. Kvôli nemu si bys­trí ľudia mys­lia, že nemôžu pre­hrať.“ Bill Gates 

Neús­pech je lek­cia, nie chyba

Ak neus­tále pova­žuje zly­ha­nie na chybu, nikdy nevys­kú­šaš nové a lep­šie veci. Neopa­ku­ješ predsa omyly done­ko­nečna. Zasta­víš sa v správny čas a napra­víš ich. Pad­neš rýchlo a rov­nako rýchlo aj vsta­neš. Nezas­taň na mŕt­vom bode, urob ďalší krok vpred! 

7-steps-to-help-you-bounce-back-from-a-failure-stronger-than-ever

Autor: Tho­mas Oppong, medium.com

Pridať komentár (0)