Zvyk­ni si na neús­pech

Tatiana Rumanovská / 26. decembra 2015 / Lifehacking

Nie, nemys­lím to tak, aby si bol pasív­ny, o nič sa nesna­žil a pády bral, ako samoz­rej­mosť, kto­rým sa aj tak nedá vždy vyhnúť. 

Neús­pech je časť úspe­chu. A mala by to byť tá časť, kto­rá ti nikdy nedo­vo­lí pre­stať sna­žiť sa. O čokoľ­vek, o koho­koľ­vek.

Neús­pech ťa doslo­va tla­čí k ďal­ším mož­nos­tiam a spô­so­bom, kto­ré môžu fun­go­vať

Neus­pieť nezna­me­ná, že si zly­hal. Pod­sta­ta neús­pe­chu tkvie v tom, že si ZATIAĽ nena­šiel to správ­ne rie­še­nie. Skú­sil si spô­sob, kto­rý sa uká­zal ako nefunkč­ný. Vieš ale pre­čo by si sa nemal vzdá­vať? Lebo kaž­dým jed­ným poku­som, kaž­dým razom si bliž­šie k novým obo­ha­cu­jú­cim obja­vom.

Úspech nie je koneč­ný, neús­pech nie je fatál­ny. Odva­ha pokra­čo­vať je tá, kto­rá sa ráta.“ Wins­ton Chur­chil

thomas-edison-2

Nespo­čet­né množ­stvo skve­lých pod­ni­ka­te­ľov už x-krát poho­re­lo. Zvy­čaj­ne však poču­je­me iba o jed­nom pre­lo­mo­vom pozi­tív­nom momen­te, kto­rý im zme­nil život naru­by. Edi­so­no­va žia­rov­ka pre­pí­sa­la his­tó­riu. O tom, že vytvo­ril tisí­ce nefunkč­ných kusov sa však tak čas­to už nepí­še. Hen­ry Ford, zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti Ford, zban­kro­to­val 4 krát. Koho to ale dnes pop­ri jeho slá­ve zau­jí­ma?

Dôle­ži­té je len jed­no. Úspeš­ní majú spo­loč­nú vlast­nosť, kto­rou by sme sa mali inšpi­ro­vať všet­ci. Nevzdá­vať sa! Ak by sa vzda­li, zrej­me by sme o nich dnes nepo­ču­li a nepí­sa­li.

Správ­ne nača­so­va­nie, vytrva­losť a 10 rokov skú­ša­nia. To je to, čo z teba uro­bí nie­čo, čo na prvý pohľad vyze­rá ako úspech zro­de­ný počas noci.“ Biz Sto­ne

PO3015a_Henry-Ford

Ak si schop­ný padať rých­lo, môžeš sa naučiť ešte rých­lej­šie uspieť

Veľa ľudí sa väč­ši­nu svoj­ho času obá­va rizík a nástrah. Upria­mu­jú svo­ju pozor­nosť a mys­le­nie na to, čo a ako sa môže poka­ziť a aké nebla­hé násled­ky to so sebou môže pri­niesť. Čo ak sa ale veci budú vyví­jať pozi­tív­nym sme­rom, čo ak veci nie sú také zlé, ako si mys­lí­me?

Vaše roz­hod­nu­tie uspieť je dôle­ži­tej­šie než aké­koľ­vek iné roz­hod­nu­tie.“ Abra­ham Lin­coln

Naj­hor­šia vec na zly­ha­ní je to, že musíš začať úpl­ne odzno­va. Mož­no nach­ví­ľu stra­tíš moti­vá­ciu, víziu, penia­ze, kto­ré si inves­to­val. Nič ale netr­vá več­ne, ani to zlé. Vráť sa pre­to múd­rej­ší, schop­nej­ší a s nový­mi skú­se­nos­ťa­mi, kto­ré ťa uro­bia sil­nej­ším. Neopa­kuj chy­by, kto­rých si sa prá­vom ako kaž­dý člo­vek (mýliť sa je pred­sa ľud­ské) dopus­til.

Neús­pech je len šan­ca začať zno­va, ten­to­krát o nie­čo roz­um­nej­šie.“ Hen­ry Ford

girl-backpack-thinking-sunset-field-fence-moment-field-reeds-hd-fullscreen

Neús­pech je dob­rý uči­teľ, úspech je jeho mizer­ný opak

Tvo­ja schop­nosť odra­ziť sa od dna urču­je mie­ru úspe­chu na kon­ci ces­ty. Pamä­taj, že zly­ha­nie je prí­le­ži­tosť na zlep­še­nie. Aj šta­tis­ti­ka nadá­cie Ewin­ga Mari­ona Kauff­ma­na uká­za­la, že start-upy, kto­ré „pre­ži­li“ a spa­mä­ta­li sa z nez­da­rov napre­du­jú rých­lej­šie než spo­loč­nos­ti „stá­li­ce“, pre kto­ré je úspech samoz­rej­mos­ťou.

Úspech je zlý uči­teľ. Kvô­li nemu si bys­trí ľudia mys­lia, že nemô­žu pre­hrať.“ Bill Gates 

Neús­pech je lek­cia, nie chy­ba

Ak neus­tá­le pova­žu­je zly­ha­nie na chy­bu, nikdy nevys­kú­šaš nové a lep­šie veci. Neopa­ku­ješ pred­sa omy­ly done­ko­neč­na. Zasta­víš sa v správ­ny čas a napra­víš ich. Pad­neš rých­lo a rov­na­ko rých­lo aj vsta­neš. Nezas­taň na mŕt­vom bode, urob ďal­ší krok vpred! 

7-steps-to-help-you-bounce-back-from-a-failure-stronger-than-ever

Autor: Tho­mas Oppong, medium.com

Pridať komentár (0)