Zvýš svoju kre­a­ti­vitu v prie­behu 10 minút. Tu je 9 spô­so­bov, ako na to

Michaela Líšková / 10. augusta 2016 / Tools a produktivita

Moderná kul­túra kre­a­ti­vitu často ozna­čuje za pri­ro­dzený dar. Umelci sú zahr­nutí chvá­lami a pre­hlá­se­niami o tom, akí sú nesku­točne talen­to­vaní. V sku­toč­nosti s tým však talent nemá tak­mer nič spo­ločné.

Kre­a­ti­vita je zruč­nosť, ktorú sa treba naučiť, prak­ti­zo­vať a roz­ví­jať rov­nako ako kto­rú­koľ­vek inú zruč­nosť. Ak chceš vedieť žon­glo­vať, potre­bu­ješ skú­šať stále dookola. Rov­nako ako keď chceš vedieť sur­fo­vať, kódo­vať alebo šofé­ro­vať. Ani kre­a­ti­vita nie je iná. A čím viac ju budeš zahŕňať do svojho kaž­do­den­ného života, tým viac bude naras­tať.

Ako teda zaru­číš, aby bola kre­a­ti­vita tiež súčas­ťou tvojho dňa? Tu je 9 návrhov, ako je to možné.

A hádaj čo? Môžeš ich začať usku­toč­ňo­vať v najb­liž­ších 10.minútach.

white-board-593300_1280

foto: pixabay.com

  1. Vyfar­buj si niečo

Hoci sme v škole boli asi všetci napo­mí­naní, nech si pre­sta­neme „čar­bať“ a dávame pozor, je čas oprá­šiť tento starý zvyk. Kres­le­nie, napriek vše­obec­nému názoru, nezna­mená nedos­ta­tok sústre­de­nia. V sku­toč­nosti ti toto „čar­ba­nie si“ môže pomôcť, aby si zostal sústre­dený a zapo­jený aj do akti­vity, pri kto­rej by ti inak myš­lienky uchá­dzali do úplne iných oblastí.

Suni Brewn, autorka knihy The Doodle Revo­lu­tion pri­po­mína, že nie­ktoré veľké mysle – od Hen­ryho Forda, po Steva Jobsa – túto tech­niku pou­ží­vali, aby si „nakopli“ kre­a­ti­vitu. Far­be­nie obráz­kov môže akti­vo­vať jedi­nečné ner­vové dráhy, čo vedie k novým poznat­kom a kog­ni­tív­nym prie­lo­mom. Ak ťa nepre­sved­čilo toto, ešte dodám, že nie­ktoré firmy dokonca pod­po­rujú takúto formu hry počas obchod­ných stret­nutí.

  1. Zapíš sa do kurzu nie­čoho, čo si nikdy pred­tým nevys­kú­šal

Kre­a­ti­vita kvitne práve vtedy, keď sa dosta­neš mimo svo­jej kom­fort­nej zóny a naučíš sa niečo nové. Skús kurzy maľby, hrn­čiar­stva, práce s dre­vom. Alebo, čo tak naučiť sa nový jazyk, hrať na hudob­nom nástroji, alebo sa konečne naučiť variť ako šéf­ku­chár?

painter-931711_1280

foto: aspi­rationalhipster.wordpress.com

  1. Vytvor najprv to správne pro­stre­die

Pravda je, že každá indi­vi­du­álna bytosť (áno, tým mys­lím aj teba) môže byť kre­a­tívna. Skrátka si to vyža­duje to správne pro­stre­die, sti­muly, pod­poru. Deti priam sršia kre­a­tív­nou ener­giou, a z časti je to aj preto, že ešte nepoz­najú strach z kri­tiky svo­jich roves­ní­kov alebo hanbu, keď sa im niečo nepo­darí. To je dôvod, prečo je zly­ha­nie u dospe­lých zako­re­nené – odráža kre­a­tívne úsi­lie a potrebu občas tro­chu zaris­ko­vať. Samoz­rejme, nie všetko, do čoho sa pus­tíš, ti vyjde, ale to, pri čom vydr­žíš, môže. A kto­vie, možno budeš aj veľmi, veľmi úspešný.

Aj preto sa spo­loč­nosť Google snaží svo­jím zamest­nan­com posky­to­vať zábavu aj vo forme volej­ba­lo­vých ihrísk, piva zdarma (áno, čítaš dobre), skrátka vytvo­rili akési det­ské ihrisko pre dospe­lých. Cie­ľom je vytvo­riť pro­stre­die, ktoré umož­ňuje zamest­nan­com cítiť sa uvoľ­nene a pohodlne, aby mali pries­tor pri­chá­dzať s ino­va­tív­nymi nápadmi a myš­lien­kami.

  1. Na chvíľu stopni brains­tor­ming a pohni aj telom

Áno, staré obchodné prak­tiky síce hovo­ria o brains­tor­mingu, ako o sil­nom spô­sobe dosa­ho­va­nia kre­a­ti­vity, ale moderné štú­die uka­zujú, že ani táto cesta už nie je to, čo bývala.

Miesto toho skús nový prí­stup, ktorý tvoj prob­lém môže vyrie­šiť. Choď sa prejsť. Pohni svo­jím telom fyzicky a skús svoj pro­jekt, prob­lém roza­na­ly­zo­vať vo via­ce­rých loka­li­tách svojho mesta. Uká­zalo sa, že fyzický pohyb ma pozi­tívny vplyv na kre­a­tívne mys­le­nie, rov­nako ako pro­fe­si­onálni diva­delní herci odpo­rú­čajú učiť sa text v rôz­nych pózach a polo­hách, aby prišli na nový prí­stup k zobra­zo­va­nému cha­rak­teru.

  1. Založ si ski­cár

Ski­co­va­nie je údajne tiež dobra pomôcka, ako si lep­šie ucho­vá­vať spo­mienky a určite je to kon­štruk­tív­nej­šie využí­va­nie času ako hra­nie hier na smart­fóne. Kúp si malý, ľahký ski­cár, ktorý sa ti vojde tre­bárs aj do kabáta a začni ski­co­vať kedy­koľ­vek, keď máš aspoň pár minút voľ­ného času – nakresli soľ­ničku počas toho, ako čakáš na rannú kávu alebo to množ­stvo časo­pi­sov a novín na svo­jom stole.

Možno budeš zo začiatku skla­maný zo svo­jich výtvo­rov, ale neza­bú­daj, že iba začí­naš. Čím viac budeš kres­liť, tým budú lep­šie. Pri ski­co­vaní prí­liš neana­ly­zuj, rob to pre svoje pote­še­nie, nie pre to, aby si dosia­hol čo naj­lepší výsle­dok. Kre­a­ti­vita pri­chá­dza vďaka akti­vi­tám, takže pár minút ski­co­va­nia denne môže vyús­tiť aj do kre­a­ti­vity na pra­co­visku.

art-820276_1280

foto: pixabay.com 

  1. Daj si na stôl hračky. A čo?

Mnohé kre­a­tívne firmy povzbu­dzujú svo­jich zamest­nan­cov, aby mali na pra­cov­ných sto­loch hračky – od Lego skla­da­čiek cez plas­te­línu až po farebné papiere na ori­gami. Budo­vať niečo fyzické vlast­nými rukami môže byť, na roz­diel od mlá­te­nia do klá­ves­nice, tým správ­nym popu­dom, ktorý potre­bu­ješ.

Ale pozor. Aby som nepro­ti­re­čila iným člán­kom – s hrač­kami na stole sa rad­šej roz­lúč, ak si už aj tak dosť kva­litný prok­ras­ti­ná­tor, inak sa môžeš s prá­cou asi rovno roz­lú­čiť.

  1. Už si počul o flash fic­tion?

Flash fic­tion je útvar, ktorý pozos­táva výhradne z krát­kych povie­dok alebo prí­be­hov. Online náj­deš veľa nad­šen­cov tohto druhu, ktorí píšu 100-slovné poviedky na vybranú tému. Presne tak. 100 slov. Nikto nemôže tvr­diť, že je to pri­veľa. Skús to aj ty. Zapoj sa do jed­nej z online komu­nít alebo niečo napíš len tak pre seba. Nikto ťa nenúti, nemu­síš to nikomu uká­zať. Je to iba ďalší spô­sob, ako nakop­núť svoju kre­a­ti­vitu.

shatff

foto: shatff.livejournal.com

  1. Vyskú­šaj si Test 30 kru­hov

Toto skvelé kre­a­tívne cvi­če­nie pochá­dza od výskum­níka Boba McKima a hovorí o ňom aj Tim Brown na TED talku o Kre­a­ti­vite a hre.

Vezmi si hárok papiera a nakresli 30 kru­hov. Teraz sa pokús v jed­nej minúte každý kruh pre­ro­biť na niečo iné. Jeden kruh môže byť slnko, druhý zeme­guľa… Kre­a­ti­vite sa medze nekladú. Koľko kru­hov doká­žeš pre­tvo­riť za jednu minútu? Len neza­bú­daj, že v tomto prí­pade pre­vláda kvan­tita nad kva­li­tou.

Výsle­dok: Väč­šina ľudí má prob­lém pre­tvo­riť všet­kých 30 kru­hov, čo je spô­so­bené jed­no­du­cho tým, že ako dospe­láci máme ten­den­ciu neus­tále opra­vo­vať a zlep­šo­vať. Deti sú skvelé v hľa­daní mož­ností bez toho, aby boli seba­kri­tické, zatiaľ čo dospe­láci majú v tomto smere viac prob­lé­mov. Nie­kedy aj samotná túžba byť ori­gi­nálny môže byť forma samo­op­ravy.

Neza­bú­daj – dobrí umelci kopí­rujú, skvelí umelci kradnú.

  1. Role – play. Znie to pove­dome?

Role –pla­y­ing už nie je iba pre “čudá­kov”, ktorí sa zabá­vajú na Comic-Conoch (nič proti, chlapci, milu­jeme vás). Takéto pred­stie­ra­nie, že si nie­kým iným, ti môže pomôcť posta­viť sa do úlohy kli­enta alebo zákaz­níka.

Aj keď si sa pokú­sil dostať sa do hlavy tvojho kli­enta, fyzické vytvá­ra­nie rôz­nych situ­ácií s kolegmi môže vyvo­lať neča­kané odha­le­nia a nájsť odpo­vede na otázky ohľa­dom tvojho pro­jektu. Keď sme boli deti, hra­ním sa na nie­koho iného sme tré­no­vali svoju pred­sta­vi­vosť, či už sme piekli pies­kové kolá­čiky, hrali sa na domác­nosť, kde sme sa sna­žili odpla­šiť “zlých ujov” alebo sme sa vybrali za dob­ro­druž­stvom – obja­vo­vať džun­gľu vo vlast­nej záh­rade, lebo Indy bol cool.

Mys­lím, že na tro­chu hier nie sme nikdy pri­starí a možno obja­víš stra­tenú chuť zo života, pre­tože s humo­rom a smie­chom je život o niečo zne­si­teľ­nejší. Je čas pri­niesť silu hry z minu­losti späť. A ak si ešte nevys­kú­šal naj­novší hit v podobe oma­ľo­vá­va­niek, nemu­síš sa báť, že je to len žen­ská zále­ži­tosť. Feno­mén Game of Thro­nes si tiež vydo­bil svoje miesto medzi čier­no­bie­lymi obráz­kami. Nesúď, kým nevys­kú­šaš.

blogfema

foto: creativevision.com

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)