Prvý “smart energy” akce­le­rá­tor už aj v Európe

Luky Gašparík / 22. apríl 2014 / Tools a produktivita

Amster­dam­ský akce­le­rá­tor Rocks­tart otvo­ril minulý rok, ako prvý v Európe, prog­ram pre “smart energy”. 

Minulý víkend sa v amster­dam­skom akce­le­rá­tore Rocks­tart konal prvý veľký demo day pre “smart energy” pro­jekty, čo je vôbec prvým európ­skym prog­ra­mom svojho druhu. Akce­le­rá­tor prvý krát otvo­ril svoje dvere ešte v roku 2012 a odvtedy úspešne roz­ši­ruje svoje akti­vity a prog­ramy. K dneš­nému dňu zdru­žuje pod svo­jou stre­chou viac ako 40 star­tu­pov zväčša z oblasti Web a Mobile.

Rockstart

Čo je to vlastne tá “smart energy”? Podľa ofi­cial­nej stránky Rocks­tart by sme vedeli ako “smart” nazvať inte­li­gentnú integ­rá­ciu fle­xi­bil­ných ener­ge­tic­kých sys­té­mov. Sem pat­ria určite aj IT rie­še­nia v oblasti zberu a spra­co­va­nia infor­má­cii o ener­ge­tic­kej pro­duk­cii, dis­tri­bú­cii a pre­daja ener­gie. Zná­mej­šou defi­ní­ciou je, ale zni­žo­va­nie spot­reby ener­gii a emi­sii, hľa­da­nie alter­na­tív­nych zdro­jov ener­gie, efek­tív­nej­šie využí­va­nie obno­vi­teľ­ných zdro­jov a podobne.

V smere “smart energy” chce byť Rocks­tart naozaj aktívny. Doka­zuje to hlavne počet star­tu­pis­tov (vyše 50 ľudí), kto­rých zobrali už v zim­nom prog­rame. Úcty­hodné je aj % star­tu­pov, ktoré zís­kajú ku koncu prog­ramu inves­tí­ciu – zatiaľ sa držia nad 70%. Prog­ramy trvajú kla­sicky 100 dní (cca. 3 mesiace). Po úspeš­nom absol­vo­vaní zim­ného prog­ramu je mož­nosť zúčast­niť sa ešte aj jar­ného prog­ramu. Za tento čas by mali star­tupy dostať to naj­dô­le­ži­tej­šie: men­to­ring, pries­tor na prácu, základnú inves­tí­ciu, stret­nu­tia s inves­tormi atď…

Zúčast­nené star­tupy v jar­nom prog­rame:

We share solar – star­tup venu­júci sa cro­wd­fun­dingu pre solárnu ener­giu. Tento star­tup zdru­žuje domác­nosti, ktoré si nemôžu dovo­liť solárne kolek­tory a iné inšti­tú­cie (školy, nemoc­nice, šta­di­óny), ktoré tieto už majú a môžu sa o takto vyro­benú ener­giu pode­liť

Dre­a­mups – je plat­forma pre manaž­ment a ana­lý­zuu pre inži­nie­rov zaobe­ra­jú­cich sa tech­no­ló­giami typu 3D tla­čiarni, robo­tiky, alter­na­tív­nych ener­gii a ďal­ších

The city game – grécky star­tup gami­fi­kuje pove­do­mie o život­nom pro­stredí. Už pred prí­cho­dom do Rocks­tartu sa im poda­rilo zís­kať inves­tí­ciu vo výške 40 tisíc Euro

Power-Tags — izra­el­ský star­tup zame­raný na sle­do­va­nie zdra­vot­ného stavu star­ších ľudí pomo­cou trac­ko­va­cích tech­no­ló­gii

Bund­les — je pay-per-use rie­še­nie využí­va­nia domá­cich spot­re­bi­čov

Qwik­sence – plat­forma na moni­to­ro­va­nie zele­nej ener­gie, pomo­cou sen­zo­rov merajú a ana­ly­zujú úro­veň CO2, tep­lotu, praš­nosť, vlh­kosť. Naz­bie­rané údaje sys­tém ana­ly­zuje a navrhne vhodné rie­še­nia na zlep­še­nie situ­ácie

Mini­Po­wer – recyk­luje staré veterné tur­bíny a vytvára z nich men­šie veterné parky v menej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách

GiveO2 – apli­ká­cia na sti­mu­lá­ciu pohybu, pre­važne zame­raná na zamest­nan­cov

Care­To­Save – star­tup zame­raný na edu­ká­ciu v spot­rebe ener­gii. Pro­dukt sa skladá z 3 častí. Z polár­neho med­veďa, ktorý v miest­nosti mení farbu podľa tep­loty, edu­kač­nej knižky a apli­ká­cie.

Zdroj: Rockstart.com 

Pridať komentár (0)