Fit­mee: Fit­ness apli­ká­cia, ktorá je tvo­jim porad­com, moti­vá­to­rom a spa­ring-par­tne­rom

Richard Bednár / 21. júl 2014 / Business

Na Slo­ven­sku vznikla nová fit­ness apli­ká­cia Fit­mee, ktorá spája tré­nin­gový a stra­vo­vací den­ník a vytvára tak plat­formu pre kaž­dého, kto chce efek­tívne budo­vať svoje telo. Oslo­vili sme zakla­da­teľa Davida Biš­tiaka.

Pred­sta­víš nám Fit­mee?

Fit­mee je nástroj, ktorý uľah­čuje prácu nie­len fit­ness tré­ne­rom, ale aj ľuďom, ktorí obľu­bujú zdravý životný štýl. Fit­mee pomáha pou­ží­va­te­ľom posú­vať ich fyzické hra­nice a moti­vuje ich dosa­ho­vať stále lep­šie výsledky. Hovo­ríme o webo­vej a mobil­nej apli­ká­cií, ktorá umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom zapi­so­vať si svoju stravu a viesť si vlastný tré­nin­gový plán. Fit­mee odha­ľuje tajom­stvo, ktoré do dnes pou­ží­vali len fit­ness modeli a kul­tu­risti, ktorí si manu­álne počí­tali potrebné hod­noty a viedli si stra­vo­vací a tré­nin­gový den­ník. Fit­mee ti všetky hod­noty vypo­číta auto­ma­ticky, stačí ak zadáš svoje základné údaje. Potom už ostáva len vypo­čí­tane hod­noty dodr­žia­vať.

Kedy a ako ťa napadla idea vytvo­riť túto službu?

Počas vývoja mojich ďal­ších dvoch pro­jek­tov, kým som čakal na ich dokon­če­nie. Dovtedy som len pra­vi­delne nav­šte­vo­val fit­ness cen­trum, štu­do­val rôzne štýly stra­vo­va­nia a tré­nin­gov. A keď ani po dlho­do­bom hľa­daní som nena­šiel apli­ká­ciu, ktorá by uspo­ko­jila moje potreby, začal som pra­co­vať na ana­lýze a tvorbe gra­fic­kých návrhov.

Aký je kon­cept tré­nin­gov? Cvi­čia sa v posil­ňovni, či môžem aj doma?

Appka má aj sys­té­mové tré­nin­gové plány. Tré­ning môžeš cvi­čiť kde­koľ­vek. Záleží aký tré­ning zo sys­té­mo­vých ti naj­viac vyho­vuje alebo záleží aký tré­ning si sám vytvo­ríš. Aku­tálne vo fit­mee naj­viac pre­va­žujú silové tré­nin­gové plány, ktoré je možné cvi­čiť len v posil­ňovni. Tré­nin­gové výkony si môžeš zapi­so­vať pomo­cou iPhone apli­ká­cie. Android apli­ká­ciu už tes­tu­jeme a čoskoro ju chceme spus­tiť aj pre ľudí.


Kto vytvá­ral sys­tém tré­nin­gov?

Sys­té­mové tré­nin­gové plány vytvá­rali sve­toví pro­fe­si­onálni fit­ness tré­neri, ale nájdu sa tam aj naše vlastné, ove­rené tré­nin­gové plány. Momen­tálne pra­cu­jeme na face­lifte tré­nin­go­vých plá­nov, aby sme mohli pri­dať dosta­tok nových tré­nin­gov a aby boli uží­va­teľ­sky prí­stup­nej­šie.


Kli­enti si môžu viesť aj stra­vo­vací den­ník. Do akej miery je strava kľú­čová pre budo­va­nie svals­tva?

Kva­litná strava je kľú­čový fak­tor, ktorý roz­hodne o úpe­chu alebo neús­pe­chu tvojho dlho­do­bého sna­že­nia. Bez kva­lit­nej stravy ti ani ten najin­ten­zív­nejší tré­ning nepo­môže. Tré­ning ti avšak pomáha dosia­hnúť tvoj cieľ rých­lej­šie. Každý kto by chcel či už schud­núť alebo nabrať sva­lovú hmotu, určite odpo­rú­čam, aby okrem kva­lit­nej stravy začal tré­no­vať silový tré­ning.


Vie si uží­va­teľ pozrieť pre­hľad svo­jich výsled­kov?

Fit­mee sa ti denne aktu­ali­zuje a vypo­čí­tava presné množ­stvo nut­rič­ných hod­nôt, ktoré by si mal skon­zu­mo­vať, aby si úspešne dosia­hol svoj cieľ. V tré­nin­go­vom den­níku máš okam­žite aktu­ali­zo­vané grafy maxi­mál­nej sily a nazdví­ha­ných kíl. Stačí si len naho­diť svoje tré­nin­gové výkony cez mobilnú apli­ká­ciu alebo webovú službu. Uží­va­teľ tak­tiež môže sle­do­vať prog­res svo­jej hmot­nosti, mier tela alebo si môže priamo porov­nať foto­gra­fie na začiatku a na konci cvi­če­nia. 


Koľko stojí celá služba?

Fit­mee ponúka voľné aj pré­mi­ové účty. Voľný účet má nie­ktoré fun­kcie obme­dzené, ale neovpl­vy­ňuje to pou­ží­va­nie apli­ká­cie. Pré­mi­ový účet je neob­me­dzený a stojí od 12 € do 30 €, záleží od počtu dní o ktoré má uží­va­teľ záu­jem. Každý zare­gis­tro­vaný uží­va­teľ má nárok aj na odborné pora­den­stvo, ktoré je pre všet­kých zdarma. Zod­po­ve­dáme aké­koľ­vek otázky ohľa­dom stra­vo­va­nia, tré­nin­gov alebo pou­ží­va­nia fit­mee apli­ká­cie.

Ako na fit­mee rea­gujú ľudia?

S kole­gom sme veľmi spo­kojní s reak­ciou ľudí. Nájde sa veľa ľudí, ktorí apli­ká­ciu pou­ží­vajú pra­vi­delne, ale samoz­rejme aj ľudia, ktorí sa tam zare­gis­trujú a prídu tam už len raz – dva krát, ale tí su prav­de­po­dobne so svo­jou posta­vou spo­kojní. Fit­mee pou­ží­vajú aj pro­fe­si­onálni fit­ness modeli, ktorí vďaka fit­mee vyhrá­vajú súťaže, čo nás veľmi teší. Každý závod­ník (profi špor­to­vec) má pou­ží­va­nie fit­mee apli­ká­cie zdarma. Veľmi radi pod­po­ru­jeme talen­to­va­ných špor­tov­cov.


Kde všade máte kli­en­tov?

Zatiaľ máme kli­en­tov len zo Slo­ven­ska a Česka. Začiat­kom budú­ceho mesiaca by sme chceli fit­mee spus­tiť aj na ame­ric­kom trhu, ktorý je pre nás naj­zau­jí­ma­vejší.


A na záver možno tro­chu moti­vačne: za ako dlho sa dá vyfor­mo­vať s pomo­cou fit­mee tré­nin­gov prí­jemná fit letná postava?

Veľmi záleží v akom stave je člo­vek, ktorý začne fit­mee pou­ží­vať. Ale z vlast­ných skú­se­ností a skú­se­ností uží­va­te­ľov sa dá za mesiac bez­prob­lé­mov schud­núť aj 10 kíl. Čím má člo­vek viac tuku tým to ide ľah­šie a naopak. Člo­vek, ktorý má mini­mum tuku sa veľmi pekne natrápi aby schu­dol čo i len kilo. Takže toto je veľmi indi­vi­du­álne. Ale také 3 mesiace poc­ti­vej stravy a tré­ningu urobí zázraky. Pre všet­kých, ktorí ani po dlhej dobe nevi­dia pre­sved­čivé výsledky alebo chcú spoz­nať svoje telo doko­nale je tu fit­mee.

Fit­mee si momen­tálne dostupný pre iOS.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)