Mic­ro­soft kupuje Minec­raft za 2,5 miliardy dolá­rov.

Kika Besedičová / 15. september 2014 / Business

O čom sa minulý týž­deň len šep­kalo, to už je teraz ofi­ciálne. Mic­ro­soft ozná­mil akvi­zí­ciu švéd­skeho her­ného štú­dia Mojang v hod­note 2,5 miliardy dolá­rov. Obchod bude dokon­čený ešte tento rok. Mojang sa potom zaradí do diví­zie Mic­ro­soft Stu­dios, ktoré už vlastní naprí­klad tímy 343 Indus­tries (Halo), Trun 10 (Forza Motor­sport), Black Tusk (Gears of War) alebo Lion­head (Fable).

Minec­raft je viac než len skvelá herná značka, je to otvo­rený svet pohá­ňaný živou komu­ni­tou, na kto­rej nám záleží naj­viac,” hovorí k akvi­zí­cii Satya Nadella, gene­rálny ria­di­teľ Mic­ro­softu. Firma záro­veň sľú­bila, že Minec­raft roz­hodne neuzav­rie a okrem ver­zie pre Win­dows a Xbox 360 bude aj naďa­lej vyví­jať edí­ciu pre Pla­y­Sta­tion, iOS a Android.

Minulý týž­deň sa špe­ku­lo­valo, že chce Mic­ro­soft začať točiť filmy a pre­dá­vať hračky s tema­ti­kou Minec­raftu. Ale všetci veľmi dobre vieme, že podobné plány mal aj Halo a dopo­siaľ žiadny film nevzni­kol.

Samotný Mojang bol zho­vor­či­vejší. Potvr­dzuje, že určite neukončí vývoj Minec­raftu na plat­for­mách nepat­ria­cich Mic­ro­softu. Sám ale netuší, čo bude s ostat­nými pro­jekt­mami, na kto­rých robili. Len na PC si Minec­raft stiahlo už sto mili­ó­nov ľudí. K tomu tiež dodá­vajú, že naďa­lej budú pod­po­ro­vať tvorbu videí, módov a iných dopl­n­kov, vďaka kto­rým sa Minec­raft sám roz­víja do nepred­sta­vi­teľ­ných sme­rov


A prečo vlastne firmu pre­dá­vajú? Ofi­ciál­nym dôvo­dom je, že Mar­kus Notch” Pers­son, ktorý Mojang zalo­žil a ktorý Minec­raft vyvíja od samého začiatku, už nech­cel byť zod­po­vedný za tak veľký, vplyvný a náročný pro­jekt. Bolo toho na neho moc. Kup­com mohla byť len veľká firma s dostat­kom zdro­jov, ktorá by mohla Minec­raft naďa­lej posil­niť. S Mic­ro­sof­tom pri­tom Mojang spo­lu­pra­cuje od roku 2012, keď spo­ločne vyví­jali Minec­raft pre Xbox.

Smut­nou sprá­vou ale je, že z firmy odídu kľú­čoví ľudia. Je to práve otec Minec­raftu a majo­ritný akci­onár Mojang Mar­kus Pers­son, ale tiež ďalší spo­lu­za­kla­da­te­lia Carl Man­neh (šéf Mojang) a Jakob Jah­Kob” Por­ser (game desig­ner). Teraz sa budú veno­vať iným pro­jek­tom nesú­vi­sia­cich s Minec­raft.

Sám Mar­kus pre­zra­dil, že robil hry pre zábavu. Nie preto, aby sa z nich stal hity a menili svet. To je to, o čo sa bude sna­žiť Mic­ro­soft. Sám teraz bude robiť men­šie webové veci. A ak sa z nich opäť stanú hity, tak sa ich znova zbaví. Aké jed­no­du­ché :)

Pridať komentár (0)