Na náv­števe u čes­kých Social­ba­kers

Lukáš Gašparík jr. / 6. august 2015 / Tools a produktivita

Známa česká spo­loč­nosť Social­ba­kers špe­cia­li­zu­júca sa na social ana­ly­tics zazna­me­náva posledné roky stály rast. Tento fakt pri­tia­hol aj inves­to­rov a “český pekári” majú narai­so­vané spolu už $34 mili­ó­nov. Pekný balík, z kto­rého si mohli dovo­liť aj takéto skvelé pries­tory.

Novým síd­lom sa tento český star­tup môže pochvá­liť iba od začiatku tohto roka. Ich nové pries­tory majú roz­lohu 3500 met­rov štvor­co­vých a rozp­res­tie­rajú sa na 2 poscho­diach. Tieto skvelé pries­tory sa im poda­rilo nájsť v budove praž­ského Fórum Kar­lín. Český star­tup Social­ba­kers bol zalo­žený štyrmi foun­dermi v roku 2008 a v krát­kej dobe zazna­me­nal rake­tový nárast. V dneš­nej dobe ho už pou­ží­vajú také značky ako naprí­klad KLM, Lam­borg­hini, Dis­ney, Mic­ro­soft, či Orange.

zdroj: fb social­ba­kers

Pridať komentár (0)