Odišli z veľ­kých super­mar­ke­tov, aby zalo­žili vlastný: Slo­ven­ské Yeme bude ponú­kať lokálnu kva­litu!

Martin Bohunický / 23. február 2016 / Business

V Ruži­nove, na okraji budovy nového Kli­ent­ského cen­tra, sa nachá­dza veľmi zau­jí­mavý kon­cept pre­dajne.

freshnewsPre­dajňa Yeme v Ruži­nove je zatiaľ jedi­ným obcho­dom s touto znač­kou a ponú­kať bude všetko to, na čo tra­dičné super­mar­kety pri svo­jej obchod­nej poli­tike zabú­dajú — kva­litu.

Obchod, ktorý zalo­žili bývalí zamest­nanci Tesca, Lidlu či Hyper­novy, ponúka čerstvé potra­viny od slo­ven­ských výrob­cov. Podľa infor­má­cií etrend.sk je tento pro­jekt zalo­žený na úzkej spo­lu­práci so slo­ven­skými mlie­kar­ňami, chov­nými druž­stvami, far­mami, obil­nými mlynmi, pes­to­va­teľmi, reme­sel­nými pivo­varmi a vinár­stvami.

Je pocho­pi­teľné, že si tu zrejme nejaký ten cent pri­pla­tíš, no práve kva­litné potra­viny sú to, čo v seg­mente super­mar­ke­tov chýba a nepo­chy­bu­jem o tom, že si obchod nájde svoju silnú cie­ľovku. Už teraz má obchod na Face­bo­oko­vej stránke tak­mer 6000 laj­kov a to ešte ani neot­vo­ril.

12650901_225486327786091_6625773187998276400_n-2

foto: Facebook/ YEME plno­chutné potra­viny

Dobrá je navyše aj loka­lita, keďže už zaj­tra (24.2.) sa v tes­nej blíz­kosti otvára Fresh­mar­ket — kon­cept zalo­žený na veľmi podob­nej filo­zo­fii.

Dátum otvo­re­nia Yeme je momen­tálne nasta­vený na 3.marca. Či časom pri­budnú aj ďal­šie pre­dajne, to zatiaľ známe nie je — s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou to závisí práve na úspe­chu prvej pre­vádzky.

zdroj: autor, titulná foto: Facebook/ YEME plno­chutné potra­viny

Pridať komentár (0)