Praž­ský Tech­Squ­are orga­ni­zuje prvú “rých­lo­sez­namku” pre nová­či­kov a kor­po­rá­cie

Rudolf Glasnak / 11. september 2015 / Tools a produktivita

10 sto­lov, 10 kor­po­rá­cií, 10 star­tu­pov, 10 x 10 minút. Prvá rých­lo­zoz­namka pre kre­a­tívne,
pod­ni­kavé a schopné sub­jekty, ktoré chcú ele­gant­ným a nevšed­ným spô­so­bom roz­ší­riť svoje polia pôsob­nosti. Na jed­nej strane stola potreba čo naj­väč­šie úspory času a presné zacie­le­nie pri love na ino­vá­cii a ich skrytý poten­ciál pre kor­po­rátny svet, na strane dru­hej hľa­da­nie sil­ného par­tnera pre roz­ši­ro­va­nie dis­tri­buč­nej siete, či fina­li­zá­ciu sľub­ného rie­še­nia.

Od začiatku tohto roka sa v TSQ sústre­díme pri­márne na pre­pá­ja­nie kor­po­rát­nych par­tne­rov so star­tu­po­vými pro­jektmi. Cítili sme, že by bolo dobré umož­niť tieto stret­nu­tia nie­len ad-hoc, teda na žia­dosť kor­po­rá­cií, či star­tu­pov, ale aj plá­no­vane a pre šir­šie obe­cen­stvo. Hľa­dali sme teda zau­jí­mavý spô­sob, ako to zaria­diť. Vyšli sme z veľmi úspeš­ného modelu toh­to­roč­nej výpravy na Pione­ers Fes­ti­val, kde bol taký­tov “Mini speed dating” súčas­ťou cesty do Viedne a pre­bie­hal priamo na palube Czech Pione­ers zber­nice. “, Hovorí Vero­nika Peter­ková, Mana­ging Direc­tor Tech­Squ­are.

Cie­ľom Tech­Squ­are a kon­krétne tejto akcie je pod­pora modu­lár­neho pod­ni­ka­teľ­ského eko­sys­tému, v kto­rom malé agilné pod­niky sú v rov­no­cen­nom vzťahu s kor­po­rát­nymi par­tnermi a vytvá­rajú ide­álne pro­stre­die pre roz­voj svo­jich slu­žieb a pro­duk­tov, ktoré sú ino­va­tívne a pri­ná­šajú kon­krétnu pri­danú hod­notu. Vybrané stra­tupy budú mať už 23. sep­tem­bra 2015 prvý­krát mož­nosť pred­sta­viť svoje rie­še­nia kľú­čo­vým pred­sta­vi­te­ľom kor­po­rá­cií a to v netra­dič­nom for­máte “10 minút jeden na jed­ného”. Účast­níci tak zís­kajú časovo nená­ročný a pri­tom obsa­hovo nadu­paný pre­hľad o tom, akým spô­so­bom a tiež s kým by mohli roz­ši­ro­vať svoje pod­ni­ka­teľ­ské port­fó­lia. Enter­prise Speed​Dating má slú­žiť ako odra­zový mos­tík pre ďal­šie vyjed­ná­va­nie o spo­lu­práci kor­po­rá­cií s nádej­nými pro­jektmi.

V rámci pilot­ného Enter­prise Speed​Dating, kto­rého gene­rál­nym par­tne­rom je BMW i, sa vybrané star­tupy môžu tešiť na zástupcu kor­po­rá­cií z oblastí finan­cií a ban­kov­níc­tva, tele­ko­mu­ni­ká­cií, uti­li­ti­tes, IT či kon­zul­tač­ných slu­žieb.

Pred­stavte si, že sa veľká zave­dená spo­loč­nosť stane napr. Dis­tri­bú­to­rom rie­še­nia nie­kto­rého zo star­tu­pov. Star­tup tým získa sil­ného par­tnera so zau­jí­ma­vým a sta­bi­li­zo­va­ným port­fó­liom kli­en­tov a kor­po­rá­cie získa veľmi ele­gant­nou a efek­tív­nou ces­tou nový zdroj príj­mov, bez prí­liš zaťa­žila svoje exis­tu­júce tímy a zdroje. Navyše pozo­ru­jem, že star­tupy a aj kor­po­rá­cie sú zatiaľ skôr zvyk­nuté sa navzá­jom vyme­dzo­vať a mys­lím, že je to škoda. Spo­lu­práca má totiž ďaleko väčší poten­ciál než kon­ku­renčný boj a dá sa z nej vše­stranne pro­fi­to­vať. To platí v nepo­sled­nom rade aj pre kon­co­vých zákaz­ní­kov, ktorí sú na konci dňa spo­kojní, že dostá­vajú trendy rie­še­nie od sil­ného par­tnera, kto­rému veria. ”

Ďal­šie pri­pra­vo­vané kolá Enter­prise Speed​dating už budú vždy seg­men­tovo zame­rané, podľa kon­krét­neho zada­nia cie­ľo­vej oblasti par­tner­skej kor­po­rá­cie.

Venu­jeme veľkú pozor­nosť sta­rost­li­vému výberu zástup­cov star­tu­po­vej scény, ktorí sa môžu akcie zúčast­niť. Zvý­hod­není sú tí, ktorí už majú funkčné rie­še­nia, či pro­dukt a aspoň pár zákaz­ní­kov na trhu. To je veľmi dôle­ži­tým kva­li­fi­kač­ným kri­té­riom pre nomi­ná­ciu na účasť. Pre star­tupy vo fáze skve­lého nápadu toto stret­nu­tie bohu­žiaľ nie je vhodné, pre­tože sa ho nezú­čast­ňujú žiadni inves­tori.”

Star­tupy, ktoré majú záu­jem o zara­de­nie do poolu pro­jek­tov, z kto­rých Tech­Squ­are vyberá rele­vantné adeptmi pre Enter­prise Speed​Dating a ďal­šie akcie, sa môžu hlá­siť na info@techsquare.cz.

Zdroj: techsquare.cz

Pridať komentár (0)