Slo­ven­ské Piano Media sa zlú­čilo so spo­loč­nos­ťou Tiny­pass!

Lukáš Gašparík jr. / 11. august 2015 / Tools a produktivita

Sys­tém slo­ven­ského Piana sa využíva už na viac ako 1200 mies­tach po celom svete. A po spo­jení týchto spo­loč­ností to bude ešte väč­šie číslo. Spo­loč­nosť by po novom mala vystu­po­vať ako jeden celok a to pod náz­vom Piano.

Tre­vor Kauff­man je muž ktorý roz­be­hol a pôso­bil na aj ako CEO spo­loč­nosti Tiny­pass sa vyjad­ril, že tento krok je kro­kom vpred pre jeho spo­loč­nosť. Je to aj z toho dôvo­dov, že pokým Piano Media malo ročné tržby zhruba na úrovni 30 mili­ó­nov dolá­rov, tak u Tiny­pass bolo toto číslo pri­bližne 3 krát men­šie. Podľa naj­nov­šej dohody pat­ria pred­sta­vi­te­ľom Piano Media dve tre­tiny novo­vznik­nu­tej spo­loč­nosti Piano. A jedna tre­tina pri­padla pre Tiny­pass.

Dob­rou sprá­vou pre novo­vznik­nutú spo­loč­nosť Piano je to, že pla­tený obsah na weboch už nie je braný ako nejaká ano­má­lia. Ľudia si už pomaly zvykli na to, že pokiaľ si chcú pre­čí­tať kva­lit­nejší obsah alebo celý člá­nok, sú pri­nú­tení za daný obsah zapla­tiť. Dokonca už aj naj­väč­šie sve­tové média nebo­jácne zavá­dzajú pla­tený obsah na svo­jom. Zlou sprá­vou veľké média však zostáva to, že množ­stvo čita­te­ľov, ktorí sú ochotní zapla­tiť za pré­mi­ový obsah, je stále mizivo malé oproti nepla­ti­čom.

Kauff­man však pred­po­vedá, že tento fakt sa bude v prie­behu pár rokov meniť, keďže všetko sa postu­pom času pre­súva na inter­net, tla­čené noviny postu­pom času vymie­rajú a média musia takisto z nie­čoho žiť. Preto bude bez­platný obsah strá­nok značne ose­kaný. 

zdroj: recode.com

Pridať komentár (0)