Slo­ven­ský Love Guru — Michal Kopecký

Lenka Včelová / 13. november 2014 / Tools a produktivita

Mojím cie­ľom je pomôcť chla­pom zlep­šiť ich vzťahy so ženami, čím sa stanú žia­da­nejší, seba­ve­do­mejší, budú ženy pri­ťa­ho­vať úplne pri­ro­dzene a stane sa z nich Mag­net na ženy.”

Nemôžem si odpus­tiť otázku, ktorá napadne asi kažho ako prvá, považuješ sa za muža, ktorý je „mag­ne­tom na ženy“?

Veľmi dobrá otázka. Áno. Aj nie. Kedysi som bol chla­pom, ktorý ženy nepri­ťa­ho­val. Drvivú väč­šinu z nich. Teda aspoň tie zau­jí­mavé, žia­dané a krásne nie. Pchal som sa im do zadku, prí­liš som sa sna­žil zau­jať, sta­val ich na prvé miesto, vždy mal od toho nejaké oča­ká­va­nia, stále som niečo rie­šil a moje seba­ve­do­mie a hod­nota tiež neboli boh­vie­aké. Postu­pom času a vďaka množ­stvu kon­ver­zá­cií a stret­nutí so ženami som na sebe pra­co­val a zlep­šo­val sa vo všet­kých oblas­tiach. A keď som pre­stal ženy prí­liš rie­šiť a sta­vať ich na prvé miesto, začali pri­chá­dzať akoby samé. Ale to až v momente, keď som pra­co­val na svo­jom seba­ve­domí, hod­note, prí­ťaž­li­vosti, výzore a mys­lení. Tým som sa však nestal “mag­ne­tom” na každú jednu ženu. Iba som začal pri­ťa­ho­vať aj ďal­šie ženy (aj tie zau­jí­mavé, žia­dané a krásne).

Aj svoju manželku si zba­lil na základe svo­jich skúseností d, ktoré ponúkaš?

Áno, všetko, čo radím, som si sám vyskú­šal a zažil. Radím chla­pom podľa toho, čo si mys­lím, že fun­guje a čo nefun­guje na základe mojich vlast­ných skú­se­ností a zážit­kov. Moju ženu by som nikdy nez­ba­lil, keby som pred ňou nespra­vil stovky chýb pri iných ženách. Predo mnou mala 8 rokov vzťah a spoz­nali sme sa 2 mesiace po tom, ako sa roz­išli. Kedysi by som na ňu tla­čil, pre­ja­vo­val o ňu záu­jem, moc to silil a všetky tie chyby okolo. Vďaka čomu by som počul “Buďme len kama­ráti, ja momen­tálne nič nehľa­dám” a práve teraz by nebola ženou môjho života. Všetky tie pred­chá­dza­júce chyby, skú­se­nosti, nepo­darky, odmiet­nu­tia či výho­vorky, ktoré som si pred tým zažil, ma dostali práve do toho momentu, kedy som vedel tú situ­áciu rie­šiť. A oči­vidne som ju vyrie­šil správne :)

Prečo si sa roz­ho­dol založpráve takýto pro­jekt, ktorý sa venuje práve „babám“?

Kama­rátky, ktoré som si za tie roky (neús­pe­chov) naro­bil sa mi zdô­ve­ro­vali tak­mer so všet­kým. Pocho­pil som, ako ohľa­dom chla­pov roz­mýš­ľajú a aké veci bežne rie­šia. Začali sa mi sťa­žo­vať, že je nedos­ta­tok schop­ných chla­pov a dnešní chlapi stoja za prd. Vtedy som sa roz­ho­dol, že im pomô­žem pri­niesť do ich živo­tov viac chla­pov, s kto­rými by to stálo za to a prišli by si aj ony na svoje. Prav­daže to nebolo jediné roz­hod­nu­tie, no via­cero takýchto vecí sa pospá­jalo do jed­ného veľ­kého roz­hod­nu­tia, kedy som na začiatku roku 2012 zalo­žil blog akozbalit.sk, aby som pomo­hol ženám pri­niesť viac schop­ných chla­pov. No a dnes sú to už tisíce a tisíce chla­pov, ktorí sa stali vďaka mojim člán­kom a videám seba­ve­do­mejší, hod­not­nejší, prí­ťaž­li­vejší, no najmä spo­koj­nejší sami so sebou.

Stretávaš sa len s pozitívnymi reak­ci­ami, alebo je aj veľa negatívnych?

Nie, určite sa nestre­tá­vam čisto len s pozi­tív­nymi reak­ci­ami. Nájdu sa aj nega­tívne. Chlapi či ženy, ktorí tvr­dia, že sú to hlú­posti, že to nefun­guje. Kto chce hej­to­vať či úto­čiť, dôvod si vždy nájde. Kedysi ich bolo viac, no teraz je to už skôr rarita, keď nie­kto nesú­hlasí či má iný názor na dané veci. Nemám patent na rozum a všetko sú to len moje skú­se­nosti a názory. Ak nie­komu fun­guje niečo iné, nech to pokojne ďalej robí a nech sa nene­chá mnou rozp­ty­lo­vať. Chla­pom je prak­ticky jedno, od koho sa dané veci naučia či odo mňa alebo od nie­koho iného. Chcú pre­dov­šet­kým rie­šiť svoj prob­lém, ktorý ich dohnal až k tomu, že si dané infor­má­cie začali vyhľa­dá­vať a chcú niečo vo svo­jom živote zme­niť. A ja som vďačný za každú jednu pozi­tívnu reak­ciu, kedy som neja­kému chla­povi pomo­hol či už pri­niesť viac žien do svojho života alebo zís­kať tú, ktorú odjak­živa chcel.

Čo by si pora­dil všetkým start-upis­tom, ktorí nad niečí roz­mýšľajú, ale chýba im odvaha?

Asi naj­ťaž­šie zo všet­kého je začať a veriť si, že to člo­vek dokáže. Že sa nájde vôbec nie­kto, kto by sa o danú vec zau­jí­mal. Potom samoz­rejme pri­chá­dzajú člo­veku na rozum rôzne výho­vorky, prečo by do toho nemal ísť — Nemám na to peniaze, neviem ani, ako mám spra­viť blog či web, neviem prog­ra­mo­vať ani dizaj­no­vať, potre­bu­jem sa najprv ohľa­dom danej veci čo naj­viac naučiť a byť na to exper­tom. Jed­no­du­cho hlú­posti, vďaka kto­rým to 99% ľudí vzdá ešte pred tým, ako vôbec niečo uro­bia. Ja som jed­no­du­cho začal. Neve­del som prog­ra­mo­vať, neve­del som vytvo­riť web, neve­del som mar­ke­ting, neve­del som gra­fický dizajn a ani som poriadne neve­del, ako napí­sať člá­nok či aký soft­vér pou­ží­vať na to či tamto. Ani som neve­del čo je živ­nosť a čo je DPH. Všetko, čo som potre­bo­val vedieť, som sa naučil za behu. A ohľa­dom exper­tízy na niečo? Člo­vek nemusí byť vôbec expert. Stačí, že viete len o niečo viac, ako ľudia, kto­rých chcete niečo učiť alebo im niečo pri­niesť. Ľud­ská leni­vosť a pohodl­nosť je veľmi silná vlast­nosť. Skúste ju využiť.

Chys­táš nejaké ďalšie pro­jekty?

Áno, chys­tám toho ešte množ­stvo. Momen­tálne mám v pláne veci na najb­ližší rok-dva, kým vytvo­rím kom­pletný vzde­lá­vací sys­tém pre chla­pov. Tak­tiež aktu­ali­zu­jem a dopĺňam moje star­šie prog­ramy na základe naj­nov­ších infor­má­cií, tren­dov a pohľa­dom. Neus­tále sa učím, ras­tiem a so mnou rastú aj moje prog­ramy pre chla­pov.

Máš nejaký eobecný odkaz pre všetkých, ktorí adajú pravú, alebo len krátko­dobú známosť na jednu noc?

Vše­obecný odkaz? Áno mám :) NEHĽA­DAJTE! Drvivá väč­šina chla­pov robí základnú chybu. A to tú, že všetko svoje šťas­tie posta­via na žene. Hľa­dajú ženu ako záplatu na svoju práz­dnotu. Nechcú byť sami. Týmto by som chla­pom odká­zal jedno. Vykaš­lite sa na ženy. Začnite na sebe pra­co­vať. Buďte šťastní neza­daní! Náj­dite si koníčky, vzde­lá­vajte sa, špor­tujte, ces­tujte zará­bajte peniaze a spravte svoj život tak sakra úžas­ným, že budete musieť roz­mýš­ľať, kam tie ženy a vzťah ešte napra­cete. A hľa­dajte ženu až v momente, keď budete šťastní aj bez nej. Vtedy začnú k vám cho­diť aj samé…

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Link: akozbalit.sk

Pridať komentár (0)