Snap­chat to poriadne domr­vil. Bez­peč­nosť na bode mrazu

Šandi / 13. máj 2014 / Business

Na Slo­ven­sku Snap­chat nepatrí k naj­roz­ší­re­nej­ším for­mám komu­ni­ká­cie. Prí­sľub posie­la­nia fotiek, ktoré po pár sekun­dách zmizne navždy, bol ame­ric­kou FTC ofi­ciálne ozna­čený za lživý. Fede­rálna obchodná komi­sia výsku­mom potvr­dila, že obrázky môžu byť ulo­žené, hoci im odo­sie­la­teľ nasta­vil obme­dzenú život­nosť v poriadku sekúnd. Čo oči­vidne pod­ko­páva celú ideu Snap­chatu.

S tým vám pomôže treba nástroj tre­tej strany, ktorý sa do apli­ká­cie nabúra. FTC uvá­dza ďal­šie prí­klady, kedy pre­vádz­ko­va­teľ služby uží­va­teľa okla­mal. Spo­loč­nosť zís­ka­vala dáta o polohe od pou­ží­va­te­ľov Andro­idu, hoci v pod­mien­kach pou­ží­va­nia tvr­dila, že takéto infor­má­cie sle­do­vať nebude. Za ďal­šie Snap­chat ulo­žil video na mobile v nešif­ro­va­nej podobe, takže si ho uží­va­teľ mohol pre­tiah­nuť do počí­tača a ulo­žiť naveky.

Služba sľu­bo­vala, že uží­va­teľa upo­zorní, ak si druhá strana vytvorí snímku obra­zovky, aby správu zacho­vala. Apli­ká­cie v iOS 6 a star­šie však sní­ma­nie nede­te­kujú, takže ani vy neviete, či sa prí­jemca vzop­rel pra­vid­lám o dočas­ných sprá­vach. Bez vedo­mia uží­va­teľa Snap­chat ďalej zbiera infor­má­cie o uží­va­te­ľoch v adre­sári v iOS. Povo­lené mal zobrať e — maily, tele­fónne čísla a Face­book ID, aby mohol vyhľa­dať pria­te­ľov.

Snap­chat však zis­til mená všet­kých ľudí. O sku­toč­nosti ste vďaka sys­té­mo­vým zme­nám infor­mo­vaný až od iOS 6. Naj­väč­ším prob­lé­mom je, napriek tvr­de­niam pre­vádz­ko­va­teľa komu­ni­kač­nej plat­formy, nedos­ta­točné zabez­pe­če­nia data­bázy. To viedl k zve­rej­ne­niu zoznamu s menami a tele­fón­nymi čís­lami 4,6 mil uží­va­te­ľov. Firma pri­tom o sla­bom zabez­pe­čení dostala varo­va­nie.

Tiež dochá­dzalo k posla­niu správ zlým uží­va­te­ľom. Podľa FTC si Snap­chat neove­ril tele­fónne čísla pri regis­trá­cii, takže nie­ktorí pou­ží­va­te­lia posie­lali fotky úpl­ným cudzin­com, hoci ich pokla­dali za pria­te­ľov. Zo správy obchod­nej komi­sie sa zdá, že komu­ni­kačná služba je poriadne deravá, mies­tami dokonca uží­va­teľa uvá­dzala do omylu. Bude sa musieť činiť, aby uží­va­te­ľom nekla­mala. 

Zdroj: FTC, Neowin

Pridať komentár (0)