Talian­sko mení zákony. Jedlo zo super­mar­ke­tov budú môcť roz­dať chu­dob­ným ľuďom

interez.sk / 9. november 2016 / Eko

Talian­sko sa čoskoro stane dru­hou európ­skou kra­ji­nou, ktorá sa roz­hodla rázne rie­šiť prob­lém s vyha­dzo­va­ním pre­by­toč­ného jedla. For­mou zní­že­nia poplat­kov za lik­vi­dá­ciu odpadu chce moti­vo­vať super­mar­kety, aby tovar, ktorý je síce v poriadku, no už ho nemôžu pre­dá­vať nekon­čil na sklád­kach, ale v bru­chu chu­dob­ných ľudí.

Je prav­de­po­dobné, že Talian­sko sa stane dru­hou európ­skou kra­ji­nou, v kto­rej bude pre super­mar­kety výhod­nej­šie daro­vať potra­viny tesne po skon­čení doby trvan­li­vosti, ktoré by inak skon­čili v odpade. Podobný zákon, aký je teraz v návrhu v Talian­sku, bol vo feb­ru­ári pri­jatý aj vo Fran­cúz­sku.

Talian­sky návrh zákona má silnú pod­poru naprieč celým poli­tic­kým spek­trom, a tak sa pred­po­kladá, že bez prob­lé­mov prejde hla­so­va­ním v dol­nej komore talian­skeho par­la­mentu. Potom zákon bude posu­nutý do senátu, kde sa takisto oča­káva jeho schvá­le­nie.

Pod­sta­tou zákona sú daňové úľavy a zní­že­nie poplat­kov za odvoz a spra­co­va­nie odpa­dov pre obchody, ktoré sa roz­hodnú potra­viny namiesto vyho­de­nia rad­šej daro­vať. Tu môžeme vidieť zásadný roz­diel medzi fran­cúz­skym a talian­skym záko­nom. V Talian­sku za takéto sprá­va­nie získa obchod úľavy, vo Fran­cúz­sku zase naopak hro­zia pokuty za vyha­dzo­va­nie jedla.

independent.co.ukindependent.co.uk

Cie­ľom zákona je zní­žiť vyha­dzo­va­nie potra­vín, kto­rých hod­nota sa v Talian­sku odha­duje až na 12 miliárd eur ročne. Zákon takisto upra­vuje pod­mienky nará­ba­nia s potra­vi­nami, kto­rým uply­nul dátum mini­mál­nej trvan­li­vosti, teda potra­vín, ktoré by mali byť ešte obdo­bie nie­koľ­kých týž­dňov, ba aj mesia­cov pri správ­nom zaob­chá­dzaní bez­pečné a poží­va­teľné.

Talian­sky minis­ter poľ­no­hos­po­dár­stva situ­áciu oko­men­to­val takto: “Chceme vytvo­riť zákon, ktorý bude obchody a super­mar­kety moti­vo­vať k tomu, aby namiesto vyha­dzo­va­nia tovar rad­šej daro­vali. Už v súčas­nej dobe sa nám poda­rilo docie­liť to, že obchody takto zhod­no­tia až 550 mili­ó­nov ton pre­by­toč­ného jedla. Novým záko­nom dúfame, že toto číslo poras­tie až na 1 miliardu ton potra­vín ročne.”

Aj za súčas­ných pod­mie­nok je možné v Talian­sku potra­viny, kto­rým skon­čila doba mini­mál­nej trvan­li­vosti, daro­vať. Avšak je nutné túto sku­toč­nosť vopred nahlá­siť a pre­ko­ná­vať nie­koľko admi­ni­stra­tív­nych bariér. Nový zákon by mal tieto bari­éry odstrá­niť a moti­vo­vať obchod­ní­kov k daro­va­niu potra­vín cha­ri­tám. Čím väčší objem jedla darujú, tým budú mať vyš­šie úľavy od poplat­kov.

wikimedia.orgwikimedia.org

Šet­re­nie potra­vi­nami zažíva momen­tálne boom. Kra­jiny sa sna­žia čo naj­viac zní­žiť pro­duk­ciu takýchto odpa­dov a zabez­pe­čiť rov­no­merné roz­de­le­nie jedla, ktoré by inak skon­čilo v odpade.

Fran­cúz­sky poli­tik Arash Deram­barsh, ktorý sa snaží pre­tla­čiť zámer o nevy­ha­da­zo­vaní dob­rých potra­vín do koša aj do legis­la­tívy Európ­skej únie, situ­áciu zhod­no­til takto: “Celá prob­le­ma­tika je v pod­state veľmi jed­no­du­chá – máme dobré jedlo, ktoré vyha­dzu­jeme a na dru­hej strane máme ľudí, ktorí sú hladní. “

Okrem Fran­cúz­ska, ktoré sa zame­ralo na pokuty za vyha­dzo­va­nie a Talian­ska, ktoré sta­vilo na daňové úľavy, sa pre pomy­selnú tre­tiu mož­nosť roz­hodlo aj Dán­sko. To vytvo­rilo super­mar­ket, ktorý takéto potra­viny zhro­maž­ďuje, a potom ich pre­dáva za zlo­mok ich pôvod­nej ceny.

Veľmi sa nám páčia takéto návrhy, keďže je sku­točne smutné, ak dobré potra­viny kon­čia v odpade a záro­veň tu sú ľudia, ktorí sú hladní, no nemôžu si dovo­liť potra­viny zaob­sta­rať. Preto dúfame a pevne veríme, že čoskoro podobné legis­la­tívne návrhy prídu aj na Slo­ven­sko.

interez

zdroj interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: posibl.com/independent.co.uk

Pridať komentár (0)