Tiny­Torch z vás urobí mar­ke­tin­go­vého pro­fíka

Richard Bednár / 19. apríl 2014 / Tools a produktivita

Star­tupy chcú vyze­rať pro­fe­si­onálne. Avšak práve na začiatku to je naj­ťaž­šie. Finan­cie na dob­rého gra­fika chý­bajú a defi­cit skú­se­ností s pro­fe­si­onál­nym pou­ží­va­ním sociál­nych medií je zjavný. A tu zrazu príde Tiny­Torch.

Šta­tis­tiky uvá­dzajú, že až šty­ria z desia­tich uží­va­te­ľov uro­bia nákup po tom, čo sa stanú fanú­ši­kom firmy na Twit­teri, Face­bo­oku alebo Pin­te­reste. Viac než dve tre­tiny všet­kých uží­va­te­ľov sociál­nych sietí sú naklo­nené ku kúpe, ak tam nájdu refe­ren­cie. Naj­väčší vplyv má Face­book (30,8%), po ňom nasle­duje You­tube (27%), Lin­ke­dIn (27%), Google+ (20%), Pin­te­rest (12%) a Twit­ter (8%).

A prečo ľudia laj­kujú firemné stránky? Väč­šina chce byť infor­mo­vaná o novin­kách, dozve­dieť sa viac o pro­duk­toch a služ­bách, chce sa zúčast­niť súťaží a niečo vyhrať, poskyt­núť uži­točnú spätnú väzbu, alebo niečo nakú­piť. Naj­väčší vplyv na kúpu majú dopl­n­kové info­má­cie k pro­duk­tom, pomoc pri náj­dení miesta pre­daja, pri­po­mien­ko­vač nákupu a refe­ren­cie. Naj­čas­tej­šie si ľudia vďaka Face­bo­oku a Twit­teru zakú­pia elek­tro­niku a módne dopl­nky a cez Pin­te­rest najmä jedlo, nápoje a ume­nie.

Motív­za­čí­na­jú­cej firmy, prečo pou­ží­vať sociálne siete, je teda jasný. Ale ako na to, keď nemá skú­se­nosti a ani peniaze?

Na pomoc pri­chá­dza Tiny­Torch. Ide o kre­a­tívny gra­fický a plá­no­vací sys­tém na vytvá­ra­nie prís­pev­kov do sociál­nych sietí. Pomo­cou intu­itív­nych ovlá­da­cích prv­kov si môže uží­va­teľ vytvo­riť gra­fiku, pri­po­jiť k nej text alebo odkaz a naplá­no­vať jej upload. 

http://cdn.new-startups.com/wp-content/uploads/tinytorch.jpg

Na roz­diel od obdob­ných plat­fo­riem, Tiny­Torch spája dizajn s tex­tom. Ak firme nič nena­padne, inšpi­ro­vať sa môže pro­fe­si­onál­nymi blo­germi a dizaj­nérmi, ktorí zdie­ľajú svoje návrhy v sys­téme. Následne si vybraný sta­tus jed­no­du­cho upraví a zavesí na svoju fan­page. Na webe je aj ponuka pre dizaj­né­rov, ktorí môžu uká­zať, čo vedia, a stať sa tak jed­ným z pris­pie­va­te­ľov. 

Star­tup vzni­kol v roku 2013, kedy Kylie Lake­vold a Jon Brads­haw už nestí­hali vo firme spra­vo­vať 40 face­bo­oko­vých strá­nok svo­jich kli­en­tov. Podľa ich slov bolo časovo náročné hľa­dať každý deň množ­stvo foto­gra­fií a tex­tov aj napriek tomu, že si pomá­hali Pin­te­res­tom, Goog­lom a blogmi. Roz­hodli sa vytvo­riť komu­nitný sys­tém, ktorý by túto prácu zjed­no­du­šil a oni by sa mohli veno­vať pod­stat­nej­ším veciam.

Jed­ným z hlav­ným atri­bú­tov celého sys­tému je pre­pá­ja­nie gra­fiky a tex­tovTo zvy­šuje prav­de­po­dob­nosť laj­kov o 53%, komen­tov o 104% a kli­kov na daný produkt/službu o 84% oproti tým, ktoré sú zalo­žené len na texte.

zdroj: socialmediatoday.com. tinytorch.com, new-startups.com

Pridať komentár (0)