0100 Cam­pus otvára svoje brány už 15. novem­bra a nebudú chý­bať ani zau­jí­maví spíkri

Martina Ditrichová / 9. november 2016 / Business

Novem­ber je mesia­com star­tu­pis­tov. Čoskoro sa chystá “grand ope­ning” 0100 Cam­pus na Sta­rých Grun­toch v Bra­ti­slave. A novem­ber je záro­veň prvým mesia­com, kedy Star­tup Grind pokryje 150 even­tov za jediný mesiac. Sle­duj #SG150.

Veľké otvo­re­nie medzi­ná­rod­ného co-wor­kingu 0100 Cam­pus sa bude konať už 15. novem­bra. Tento pries­tor vyrás­tol v srdci Mlyn­skej Doliny. Hlav­nou misiou 0100 Cam­pus je tvo­riť silnú komu­nitu zlo­ženú z medzi­ná­rod­ných aj lokál­nych star­tu­pov a fre­e­lan­ce­rov a aktívne ich spá­jať so štu­den­tami a mla­dými pod­ni­ka­teľmi.

Ak sa chceš o 0100 Cam­pus dozve­dieť viac, pozri si náš člá­nok špe­ciálne veno­vaný tomuto pro­jektu.

unnamed-5

Štu­denti Mat­fyzu, FIIT, FEI a iných fakúlt sem budú môcť zaví­tať na množ­stvo podu­jatí. Okrem pred­ná­šok, sa v 0100 Cam­pus budú konať happy hours, game nights, yoga či bežecký klub. Pre priaz­niv­cov tech­no­ló­gií a ino­vá­cii to bude určite obľú­bené miesto na trá­ve­nie času.

unnamed-1

Záro­veň je novem­ber špe­ciálny aj v tom, že je prvým mesia­com, kedy medzi­ná­rodná star­tu­pová komu­nita Star­tup Grind pokryje 150 even­tov za jediný mesiac. Bra­ti­slava bude pri tom. Príde sem via­cero zahra­nič­ných spík­rov, kto­rých by si si jed­no­značne nemal nechať ujsť, medzi inými aj Uriel Shu­raki, ktorý bude hlav­ným hos­ťom pri fire­side chate.

V 0100 Cam­pus to vypukne 15.novembra. Na event sa môžeš regis­tro­vať na stránke www.startupgrind.com a viac o evente sa dozvieš aj na Face­book-u. V prí­pade, ak si štu­dent, môžeš si uplat­niť špe­ciálnu zľavu. Pre viac infor­má­cii, kon­tak­tuj: terezka@0100campus.com.

15050114_10207918559664176_1945691371_n

zdroj foto­gra­fií: 0100 Cam­pus archív zdroj titul­nej foto­gra­fie: crowdfundinsider.com/facebook.com

Pridať komentár (0)