10 chýb vo filmoch o superhrdinoch, ktoré nemajú žiadnu logiku

interez.sk / 16. mája 2018 / Zaujímavosti

zdroj: Marvel
  • Filmy o su­per­hr­di­noch sú sa­mos­tat­nou ka­te­gó­riou fil­mov, ktoré buď mi­lu­ješ alebo vô­bec ne­vy­hľa­dá­vaš
  • Mnohí fa­nú­ši­ko­via Spi­der­mana, Su­per­mana či Bat­mana ve­dia o týchto fil­moch úplne všetko, vi­deli ich nie­koľ­ko­krát a ta­kisto po­znajú aj chyby, ktoré sa v nich na­chá­dzajú
  • Ob­čas sa aj v tom naj­lep­šom filme, ktorý za­robí mi­li­óny do­lá­rov, na­chá­dza zo­pár chy­bi­čiek, o kto­rých možno ani len ne­vieš

Spi­der­man a stolná lampa

Ur­čite po­znáte kla­siku ako Spi­der­man. Vo filme z roku 2002 sa stala jedna chyba, ktorú si mo­hol všim­núť každý po­zorný di­vák. V scéne, kde sa snaží hlavný pred­sta­vi­teľ Pe­ter Par­ker zis­tiť, ako fun­guje pa­vu­čina, ju vy­strelí do lampy, ktorú k sebe po­tiahne a roz­bije ju o stenu. O pár mi­nút ne­skôr, keď jeho teta za­klope na dvere, mô­žeme vi­dieť lampu úplne celú stáť na svo­jom mieste.

Spi­der­man a ča­sový mix

The Amazing Spider-Man 2 Latest TV Spot

Naj­novší prí­beh Spi­der­mana ma jednu zá­sadnú a lo­gickú ča­sovú chybu. Dô­vo­dom je najmä to, že fil­moví tvor­co­via sa ne­do­ká­zali roz­hod­núť, kedy dej filmu pre­bie­hal. Film „Cap­tain Ame­rica: Ci­vil War“ bol za­sa­dený do roku 2016. V tomto filme štátny ta­jom­ník spo­mína, že prvý útok na New York sa stal pred štyrmi rokmi, čo zna­mená, že uda­losti sa mu­seli stať v roku 2012.

Pár me­sia­cov po filme „Cap­tain Ame­rica: Ci­vil War“, pri­chá­dza film „Spi­der­man: Ho­me­co­ming“. Film za­čína re­tros­pek­tív­nym po­hľa­dom, pres­nej­šie po­hľa­dom na od­stra­ňo­va­nie tro­siek, ktoré tam boli po pr­vom boji Avan­gers. Po tejto scéne sa zis­tilo, že to bolo osem ro­kov pred­tým, ako sa odo­hrá­val sku­točný dej vo filme „Spi­der­man: Ho­me­co­ming“.

Na konci filmu sa zis­ťuje, že me­dzi tý­mito dvomi prí­behmi sú štyri roky, čo naz­na­čuje veľký ča­sový prob­lém. Ak sa dej Spi­der­mana odo­hrá­val osem ro­kov po filme The Aven­gers, zna­mená to, že jeho dej bol za­sa­dený do roku 2020, čo sú dva roky po filme „Aven­gers: In­fi­nity War“.

Možno je teda Spi­der­man ces­to­va­teľ v čase a po ôs­mich ro­koch sa vráti k uda­los­tiam spred šty­roch ro­kov. Tak či onak, na­ča­so­va­nie v Spi­der­ma­novi ne­dáva zmy­sel.

Thor a sve­tové strany

Thor The Dark World

Vo filme Thor je men­šia geo­gra­fická chyba. Všetko za­čína tým, keď sa Thor roz­hodne nájsť svoje kla­divo. V tejto scéne zistí, že tento ar­te­fakt sa na­chá­dza na zá­pade. Hlavný pred­sta­vi­teľ sa preto po­zrie na slnko, aby ur­čil smer, kto­rým má ísť. Ráno bolo slnko na vý­chode, všetky ob­jekty vr­hajú tieň na zá­pad a Tho­rov tieň bol na ľa­vej strane od neho, a tak šiel na se­ver, čo bol podľa neho, ne­správny smer.

Muž z ocele a ča­sové pásma

Tvor­co­via filmu „Muž z ocele“ asi ne­ve­dia veľmi veľa o ča­so­vých pás­mach. Keď cu­dzinci z pla­néty Cryp­ton pri­ná­šajú správu ľu­ďom, pre­mieta sa na te­le­víz­nych ob­ra­zov­kách. Na­priek ča­so­vému roz­dielu je na zá­klade toho, čo vi­díme, noc úplne všade na svete.

Ces­to­va­nie Lo­kiho pa­lice

V zá­vere filmu „The Aven­gers“, mô­žeme vi­dieť Black Wi­dow ako drží Lo­kiho pa­licu. Tento silný a ne­bez­pečný ar­te­fakt na­ko­niec skon­čil v ru­kách Aven­ge­rov, ktorí ho mali dr­žať v bez­pečí. Av­šak, na za­čiatku filmu „Aven­gers: Age of Ul­tron“ di­vák zis­ťuje, že ar­te­fakt sa do­stal do rúk Hydra, no ne­vieme, ako sa to stalo. Od­po­veď mô­žeme hľa­dať v te­le­víz­nom se­riáli „Agents of S.H.I.E.L.D.“, kde sa Hydra ta­kisto na­chá­dza. Na dru­hej strane však se­riál „Agents of S.H.I.E.L.D.“ nie je tak po­pu­lárny, ako filmy Aven­gers, a preto boli mnohí nad­šenci týchto fil­mov zmä­tení.

Loki a jeho te­le­pa­tia

Thor a jeho otec Odin, majú sú­kromný roz­ho­vor, v kto­rom Thor pri­znáva, že Odin je naj­múd­rej­ším vlád­com. Na konci filmu „Thor: The Dark World“ sa Thor s Od­inom znova roz­prá­vajú. Odin si pa­mätá, čo mu Thor ho­vo­ril a pýta sa ho, či si stále stojí za svo­jím ná­zo­rom. V tejto scéne to však nie je Odin, ale Loki, ktorý je za­mas­ko­vaný, ako Odin. Nie je však jasné, ako sa do­zve­del in­for­má­ciu z ich sú­krom­ného roz­ho­voru.

Mr. Fre­eze a jeho šťas­tie

Zlo­či­nec z filmu „Bat­man a Ro­bin“ má ne­uve­ri­teľné šťas­tie. V jed­nej scéne Mr. Fre­eze za­mrazí Ro­bina. Ten drží v ruke dia­mant, o ktorý má Mr. Fre­eze zá­u­jem. Vďaka tomu, že Ro­bina za­mra­zil, si ho môže po­kojne vziať, no lo­gicky by mal dia­mant najprv za­mrz­núť, no ne­za­mrzne.
Druhá scéna, v kto­rej bola men­šia chyba bola tá, kedy bol Bat­man za­mra­zený. V tejto scéne sa zdá, akoby Bat­man na­s­chvál stál rovno a zdvi­hol ruky, aby tak uľah­čil prácu zá­por­nej po­stave. Tre­ťou ve­cou, ktorá je pre mno­hých ne­po­cho­pi­teľná je to, ako člo­vek, ktorý ne­do­káže odo­lá­vať vyš­ším tep­lo­tám, môže faj­čiť ci­gary.

Je­den he­rec hrá dvoch rôz­nych su­per­hr­di­nov

Chris Evans

Vo fil­moch od Mar­velu sa ob­ja­vili dvaja su­per­hr­di­no­via, ktorí vy­ze­rajú úplne rov­nako. Chris Evans si to­tižto za­hral dve po­stavy. Prvá bola vo filme „Fan­tas­tická štvorka“, kde hral John­nyho Storma a druhá po­stava bola Cap­tain Ame­rica vo fil­moch „The Aven­gers“.

Wol­ve­rine a jeho zra­ni­teľ­nosť

Dobrý fa­nú­šik iste vie, že kos­tra Wol­ve­rina je vy­ro­bená z veľmi sil­ného kovu. Keď na neho však strieľa po­li­cajt, Wol­ve­rine upadá do bez­ve­do­mia a guľka sa mu do­stane priamo do hlavy. Nie je však jasné, ako je možné, že sa guľka do­stala cez tak tvrdé kosti a zra­nila ho. Jeho re­ge­ne­račné schop­nosti mu však os­tali a o pár mi­nút bol znova na no­hách.

Ant-Man a jeho sila

Ant-Man je známy tým, že sa do­káže zme­niť na veľ­kého obra, roz­ší­re­ním vzdia­le­nosti me­dzi ató­mami v jeho tele. Sú­časne zís­kava aj nad­ľud­skú silu, ktorá mu umož­ňuje po­sú­vať au­to­busy či do­konca lie­tadlá. Od­kiaľ však táto sila po­chá­dza? Podľa ko­miksu môže Ant-Man zdvi­hnúť veci až štvor­ná­sobne ťaž­šie od neho, pri no­sení svojho ob­leku. Av­šak, aj keď sa zväčší vzdia­le­nosti me­dzi ató­mami v jeho tele, hmot­nosť mu ostáva stále rov­naká. Hmot­nosť jed­ného lie­tadla je omnoho viac, ako hmot­nosť šty­roch nor­mál­nych mu­žov.

Zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)