10 fráz, kto­ré úspeš­ní nepou­ží­va­jú

Lukáš Gašparík jr. / 1. novembra 2014 / Zaujímavosti

Veľa ľudí sní­va o úspeš­nej kari­é­re pod­ni­ka­te­ľa, avšak nie kaž­dé­mu sa to poda­rí. Dôvo­dom môže byť aj tých­to 10 fráz, kto­ré ste od úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov nikdy nepo­ču­li.

1. „To nedo­ká­že­me“

Frá­za, kto­rá robí ľudí a spo­loč­nos­ti úspeš­ný­mi je schop­nosť vyrie­šiť prob­lé­my, kto­ré sa vyskyt­nú. Ak sa prob­lém opa­ku­je, tak tí najús­peš­nej­ší sa naučia, ako vyrie­šiť daný prob­lém čo naj­rých­lej­šie.

2. „Neviem ako na to“

Úspeš­ný člo­vek by sa nikdy nevzdal svoj­ho cie­ľa len pre­to, že na začiat­ku nevie ako na to. Pre­to­že sa sna­ží vždy nájsť spô­sob, ako sa o danej prob­le­ma­ti­ke dozve­dieť viac a poro­zu­mieť jej.

3. „Neviem, čo to je“

Igno­ro­va­nie neve­do­mos­ti nezna­me­ná, že prob­lém zmiz­ne. V prí­pa­de, že úspeš­ný člo­vek nie je schop­ný prob­lém sám iden­ti­fi­ko­vať, nebo­jí sa nájsť nie­ko­ho, kto mu s tým pomô­že. Dokon­čo­vať vetu so slo­va­mi „aj keď to nepo­znám, ale zis­tím o čo ide“ je jed­ným z prvých pred­po­kla­dov stať sa úspeš­ným.

4. „Je prí­liš nesko­ro“

V prí­pa­de, že vás váš obchod­ný par­tner pozve na veče­ru kľud­ne aj večer o 21:00 a nebu­de­te mať nič dôle­ži­té na prá­ci, nevá­haj­te a choď­te. Síce bude­te mož­no na ďal­ší deň una­ve­ný, ale nefor­mál­ne stret­nu­tie po pra­cov­nej dobe s vaším par­tne­rom je to, čo môže zavá­žiť prá­ve vo váš pros­pech, pokiaľ ide o vašu kari­é­ru ale­bo pro­jekt.

5. „Je mi ľúto, som zanep­ráz­dne­ný“

Ak je prí­le­ži­tosť, prí­de aj ces­ta. Úspeš­ní ľudia robia pres­ne to, čo je potreb­né, aby sa dopra­co­va­li k svoj­mu cie­ľu. Koniec kon­cov to tref­ne opi­su­je aj výrok Lao-c, kto­rý znie: „Čas je len vytvo­re­ná vec. Pove­dať nemám čas, je ako pove­dať ja nech­cem“.

6. „Celé to bol môj nápad“

Žiad­ny nápad nie je sku­toč­ne váš. Je to dôsle­dok vašich skú­se­nos­tí v súčin­nos­ti nápa­dov ľudí z váš­ho tímu. Nie­ko­ho pochvá­liť a povzbu­diť ho je kľú­čo­vou súčas­ťou budo­va­nia dob­rej firem­nej kul­tú­ry úspeš­né­ho pod­ni­ku.

7. „Nikdy nečí­tam kni­hy“

Tom Cor­ley v kni­he Rich Habits zis­til, že boha­tí ľudia číta­jú kni­hy ove­ľa viac ako tí chu­dob­nej­ší. Až 63% rodi­čov z tých bohat­ších rodín vedie svo­je deti k tomu, aby číta­li. Číta­nie kníh pomá­ha zni­žo­vať stres, zlep­šo­vať pamäť a zvy­šu­je vašu kre­a­ti­vi­tu.

8. „Nie som dosť dob­rý“

Časť úspe­chu je mať vyso­ký pocit vlast­nej hod­no­ty. Byť sám sebou je vlast­nosť, kto­rá zvy­šu­je vašu šan­cu na úspech v pod­ni­ka­ní aj osob­nom živo­te. Nasle­duj­te tak svo­je sku­toč­né záuj­my. Čo by ste robi­li vo svo­jom živo­te, ak by ste nepot­re­bo­va­li žiad­ne penia­ze?

9. „To je v poriad­ku“

Úspeš­ný člo­vek vie kedy odísť a pre­stať akcep­to­vať výho­vor­ky ostat­ných. Ak brá­ni nie­čo úspeš­né­mu dokon­če­niu pro­jek­tu ale­bo budo­va­niu váš­ho pod­ni­ka­nia, potom je čas nasta­viť hra­ni­ce a iden­ti­fi­ko­vať pre­káž­ky, kto­ré brá­nia dosia­hnu­tiu vašich cie­ľov.

10. „Ak to nemá naša kon­ku­ren­cia, nepot­re­bu­je­me to ani my“

Kopí­ro­va­nie kon­ku­ren­cie je začiat­kom kon­ca váš­ho biz­ni­su. Prav­da však je, že ino­vá­cia pri­chá­dza na pod­net vašej kon­ku­re­cie. Je len tre­ba prí­sť na to, čo kon­ku­ren­cia nero­bí ale­bo nemá, zapl­niť túto medze­ru a odpo­ve­dať na potre­by v tej­to oblas­ti.

10+1. „Voľ­no je pre hlu­pá­kov“

Úspech nie je len výsled­kom tvr­dej prá­ce. Veľ­kú rolu tu hrá aj dob­re strá­ve­ný voľ­ný čas. Nej­de o to či ste na exo­tic­kej dovo­len­ke, trá­vi­te víkend s rodi­nou ale­bo si len tak náj­de­te voľ­ný čas pre seba. Hlav­né je, že prí­de­te na iné myš­lien­ky, čo vám umož­ní sa opäť vrá­tiť s chu­ťou do prá­ce.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)