10 fráz, ktoré úspešní nepou­ží­vajú

Lukáš Gašparík jr. / 1. novembra 2014 / Zaujímavosti

Veľa ľudí sníva o úspeš­nej kari­ére pod­ni­ka­teľa, avšak nie kaž­dému sa to podarí. Dôvo­dom môže byť aj týchto 10 fráz, ktoré ste od úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov nikdy nepo­čuli.

1. „To nedo­ká­žeme“

Fráza, ktorá robí ľudí a spo­loč­nosti úspeš­nými je schop­nosť vyrie­šiť prob­lémy, ktoré sa vyskytnú. Ak sa prob­lém opa­kuje, tak tí najús­peš­nejší sa naučia, ako vyrie­šiť daný prob­lém čo naj­rých­lej­šie.

2. „Neviem ako na to“

Úspešný člo­vek by sa nikdy nevzdal svojho cieľa len preto, že na začiatku nevie ako na to. Pre­tože sa snaží vždy nájsť spô­sob, ako sa o danej prob­le­ma­tike dozve­dieť viac a poro­zu­mieť jej.

3. „Neviem, čo to je“

Igno­ro­va­nie neve­do­mosti nezna­mená, že prob­lém zmizne. V prí­pade, že úspešný člo­vek nie je schopný prob­lém sám iden­ti­fi­ko­vať, nebojí sa nájsť nie­koho, kto mu s tým pomôže. Dokon­čo­vať vetu so slo­vami „aj keď to nepo­znám, ale zis­tím o čo ide“ je jed­ným z prvých pred­po­kla­dov stať sa úspeš­ným.

4. „Je prí­liš neskoro“

V prí­pade, že vás váš obchodný par­tner pozve na večeru kľudne aj večer o 21:00 a nebu­dete mať nič dôle­žité na práci, nevá­hajte a choďte. Síce budete možno na ďalší deň una­vený, ale nefor­málne stret­nu­tie po pra­cov­nej dobe s vaším par­tne­rom je to, čo môže zavá­žiť práve vo váš pros­pech, pokiaľ ide o vašu kari­éru alebo pro­jekt.

5. „Je mi ľúto, som zanep­ráz­dnený“

Ak je prí­le­ži­tosť, príde aj cesta. Úspešní ľudia robia presne to, čo je potrebné, aby sa dopra­co­vali k svojmu cieľu. Koniec kon­cov to trefne opi­suje aj výrok Lao-c, ktorý znie: „Čas je len vytvo­rená vec. Pove­dať nemám čas, je ako pove­dať ja nech­cem“.

6. „Celé to bol môj nápad“

Žiadny nápad nie je sku­točne váš. Je to dôsle­dok vašich skú­se­ností v súčin­nosti nápa­dov ľudí z vášho tímu. Nie­koho pochvá­liť a povzbu­diť ho je kľú­čo­vou súčas­ťou budo­va­nia dob­rej firem­nej kul­túry úspeš­ného pod­niku.

7. „Nikdy nečí­tam knihy“

Tom Cor­ley v knihe Rich Habits zis­til, že bohatí ľudia čítajú knihy oveľa viac ako tí chu­dob­nejší. Až 63% rodi­čov z tých bohat­ších rodín vedie svoje deti k tomu, aby čítali. Číta­nie kníh pomáha zni­žo­vať stres, zlep­šo­vať pamäť a zvy­šuje vašu kre­a­ti­vitu.

8. „Nie som dosť dobrý“

Časť úspe­chu je mať vysoký pocit vlast­nej hod­noty. Byť sám sebou je vlast­nosť, ktorá zvy­šuje vašu šancu na úspech v pod­ni­kaní aj osob­nom živote. Nasle­dujte tak svoje sku­točné záujmy. Čo by ste robili vo svo­jom živote, ak by ste nepot­re­bo­vali žiadne peniaze?

9. „To je v poriadku“

Úspešný člo­vek vie kedy odísť a pre­stať akcep­to­vať výho­vorky ostat­ných. Ak bráni niečo úspeš­nému dokon­če­niu pro­jektu alebo budo­va­niu vášho pod­ni­ka­nia, potom je čas nasta­viť hra­nice a iden­ti­fi­ko­vať pre­kážky, ktoré brá­nia dosia­hnu­tiu vašich cie­ľov.

10. „Ak to nemá naša kon­ku­ren­cia, nepot­re­bu­jeme to ani my“

Kopí­ro­va­nie kon­ku­ren­cie je začiat­kom konca vášho biz­nisu. Pravda však je, že ino­vá­cia pri­chá­dza na pod­net vašej kon­ku­re­cie. Je len treba prísť na to, čo kon­ku­ren­cia nerobí alebo nemá, zapl­niť túto medzeru a odpo­ve­dať na potreby v tejto oblasti.

10+1. „Voľno je pre hlu­pá­kov“

Úspech nie je len výsled­kom tvr­dej práce. Veľkú rolu tu hrá aj dobre strá­vený voľný čas. Nejde o to či ste na exo­tic­kej dovo­lenke, trá­vite víkend s rodi­nou alebo si len tak náj­dete voľný čas pre seba. Hlavné je, že prí­dete na iné myš­lienky, čo vám umožní sa opäť vrá­tiť s chu­ťou do práce.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)