10 naj­lep­ších smart­fó­nov za sep­tem­ber podľa AnTuTu, čín­ske značky val­cujú kon­ku­ren­ciu

Dávid Igaz / 2. októbra 2016 / Tech a inovácie

Bench­mar­ková apli­ká­cia AnTuTu už dlhé roky posky­tuje zdroj infor­má­cií o hru­bom výkone zaria­dení na rôz­nych plat­for­mách. S mesač­nou pra­vi­del­nos­ťou na nás vždy čaká súhrn tých naj­vý­kon­nej­ších z nich. Ani sep­tem­ber nebol výnim­kou a toto je naj­lep­šia desiatka. 

Asi ťa veľmi neprek­vapí, že na prvých dvoch prieč­kach sa umiest­nili nové iPhony, ktoré využí­vajú výkonný pro­ce­sor A10 Fusion. iPhone 7 Plus dosia­hol na fan­tas­tic­kých 172 644 bodov. Na dru­hej priečke je menší súro­de­nec „Pluska“, iPhone 7, so zis­kom 170 124 bodov. No tre­tia priečka nás teší naj­viac, nakoľko ju obsa­dila nedávna novinka mla­dej čín­skej spo­loč­nosti LeEco – Le Pro 3. Presný výsle­dok činí 160 856 bodov. „Zemia­kovú“ priečku oku­puje čerstvá novinka z radov Xia­omi, Xia­omi Mi5S Plus. 153 777 bodov je tak­tiež vyni­ka­júci výsle­dok.

antutu-top-10-september-2016

Piata, šiesta a siedma priečka rov­nako patrí smart­fó­nom od čín­skych výrob­cov, pri­čom nad­vládu pre­ru­šil len Sam­sung Galaxy Note 7 na ôsmej priečke, keď zís­kal 138 373 bodov. V ďal­šom reb­ríčku od AnTuTu sme sa dozve­deli zoznam naj­vý­kon­nej­ších zaria­dení, ktoré bežia na ope­rač­nom sys­téme iOS. Gigant z Cuper­tina má v radoch bru­tálny tab­let iPad Pro, ktorý svoj výkon doká­zal zužit­ko­vať na zisk až 177 266 bodov. Najs­labší člá­nok zoznamu pred­sta­vuje dvoj­ročný iPhone 6, ktorý má skóre 79 215 bodov.

antutu-top-10-september-2016-2

Úplne posledný zoznam obsa­huje naj­vý­kon­nej­šie smart­fóny s Andro­idom. Zoznam je totožný s tým, ktorý sme ti uká­zali ako prvý, no pri­budli dvaja nový hráči – ZUK Z2 a Xia­omi Mi5, ktoré uzat­vá­rajú zoznam. Našiel si svoj smart­fón v nie­kto­rom zo zozna­mov?

antutu-top-10-september-2016-3fony-z-ciny3-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)