10 nástro­jov pro­duk­ti­vity, na ktoré sa spo­lie­hajú skú­sení deve­lo­peri

Ľudovít Nastišin / 19. apríla 2016 / Tools a produktivita

Dodať kva­litnú stránku nie je jed­no­du­chý job, takže nástroje pre pro­duk­ti­vitu pat­ria pri tomto jobe k tvo­jim naj­lep­ším pria­te­ľom.

Ako web deve­lo­per máš morálnu povin­nosť dodať sku­točne kva­litný web, ktorý pomôže pou­ží­va­te­ľovi nájsť to, čo hľadá bez toho, aby natra­fil na nejaké bugy, či iné nefun­gu­júce zále­ži­tosti. Exis­tuje mnoho skve­lých toolov, ktoré ti v tvo­jej misii pomôžu. K nim pat­ria appky, add-ony, soft­vér či dokonca len pre­hlia­dač, ktorý ti umož­ňuje pris­pô­so­biť si pro­dukt podľa svo­jej potreby. Takže poďme na to.

5081408605_717a9669f5_b

foto: lifehack.org

1. CSS Guide­li­nes

CSS Guide­li­nes nie sú pre začí­na­jú­cich deve­lo­pe­rov, sú navr­hnuté tak, aby pomohli exper­tom. Boli vytvo­rené pro­fe­si­onál­nymi Front End archi­tektmi a pomá­hajú ti držať sa s novin­kami o CSS syn­tax, for­má­to­vaní a všet­kom mož­nom, čo potre­bu­ješ vedieť, aby si bol schopný dodať spo­ľah­livý a kva­litný web.

2. Pic­tura

Jed­nou z tých menej obľú­be­ných častí, ktoré musíš robiť je zís­ka­va­nie obráz­kov na tvoj nový web. Tu je však ten prob­lém, že ich hľa­da­nie je fakt časovo náročné. Teraz je tu však Pic­tura, aby ti s tým pomohla.

Umož­ňuje ti rýchlo vyhľa­dá­vať tie správne obrázky. Keď náj­deš ten správny, Pic­tura ti umožní pre­me­niť ho priamo na novú vrstvu, ktorú si umiest­niš do svojho dizajnu.

web2

foto: paper-leaf.com

3. Play Fra­me­work

Java je stále vlád­nuce web­di­zaj­nové médium a má svojho pria­teľa s náz­vom Scala: Play Fra­me­work, ktorý ti umožní pra­co­vať s oboma ako pro­fík. S bro­wse­rom a tex­to­vým edi­to­rom môžeš pou­žiť PF na to,aby si videl úpravy ihneď a tes­to­val tak web jed­no­duch­šie. Bol navr­hnutý aj s ohľa­dom na mobile bro­wsing.

4. Flynn

Na tento nástroj spo­lieha väč­šina úspeš­ných deve­lo­pe­rov, pre­tože im umož­ňuje auto­ma­ti­zo­vať sca­ling a app dep­lo­y­ment. Bez Flynn-a by si to musel zvlád­nuť všetko sám, s ním urých­liš celý pro­ces a mana­žu­ješ ho omnoho jed­no­duch­šie.

5. Hack the designer’s PDF: Dimen­si­ons

Je to roz­ší­re­nie pre Chrome, ktoré ti umož­ňuje zme­rať všetky ele­menty v PDF dizajne. Od but­to­nov cez obrázky a podobne.

web3

foto: madeostudio.com

6. Bug Mun­cher

Je to pro­duk­tívny nástroj, ktorý mini­ma­li­zuje tak­mer všetky nedo­ro­zu­me­nia a neko­nečné reťaze emai­lov medzi tebou a pou­ží­va­teľmi stránky. Ako? Umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom zvý­raz­niť chyby a bugy na webe a potom z toho urobí scre­ens­hot. Tak isto dosta­neš základné infor­má­cie o zaria­dení, ktoré pou­ží­va­teľ využíva.

7. Haml

Zna­mená to HTML abs­trac­tion mar­kup lan­gu­age, jeho hlav­ným posla­ním je uro­biť mar­kup viac pria­teľ­ským. Čistí kód od dup­li­cit­ných náz­vov, zame­riava sa na odsa­de­nie. Nahrá­dza PHP, ASP a ERB, takže nemu­síš doslova kódo­vať vo svo­jom tem­plate.

8. Delo­rean

Umož­ňuje deve­lo­pe­rom apli­ko­vať Flux kon­cepty na webo­vom roz­hraní. Nezá­visí na žiad­nom fra­me­worku, čo je veľké plus a robí to tvoju appku logicky jed­no­du­chou, zame­ria­va­júc sa na jed­no­smerný data flow.

8213199022_565bc158cf_b

foto: flickr.com

9. Rol­lerb­lade

Táto appka umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom pre­hlia­dať 360 stup­ňové pohľady, čo je super vec pre eshopy. Môžeš ho jed­no­du­cho pri­dať na stránku cez CSS a máš mož­nosť pri­dať si ich tam viac a upra­vo­vať ich podľa potreby.

10. Monit

Monit je moni­to­ro­vací nástroj, ktorý ti umož­ňuje sle­do­vať ser­ver. Auto­ma­ticky vyko­náva údržbu ser­vera keď je to potrebné, robí to stále dookola a posiela ti o tom hlá­se­nia, takže môžeš konať veľmi rýchlo. Môžeš ho využiť aj na moni­to­ro­va­nie inter­ne­to­vého pri­po­je­nia k ser­veru, čo je cel­kom uži­točné, keď pra­cu­ješ v cloude.

Zdroj: life­hack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vice.com

Pridať komentár (0)