10 rád ako pra­co­vať chyt­rej­šie, nie tvr­d­šie.

Webdesigning: Michal Králik / 18. septembra 2014 / Tools a produktivita

Neho­vorte že nemáte dosť času. Máte presne rov­naký počet hodín počas dňa ako mali Helena Kel­ler, Pas­teur, Micha­e­lan­gelo, Matka Teraza, Leona­rado da Vinci, Tho­mas Jef­fer­son a Albert Ein­se­tin.” – H. Jack­son Brown Jr.
V našej spo­loč­nosti je veľa ľudí, ktorí sa sna­žia byť hyper-pro­duk­tívny. Pobe­hujú od jed­nej práce ku dru­hej, stále kon­tro­lujú e-maily, orga­ni­zujú niečo, volajú, orga­ni­zujú stret­nu­tia, aťď. Títo ľudia sa zastá­vajú toho názoru, že byť “stále zanep­ráz­dnený” zna­mená, že pra­cu­jete tvr­d­šie a budete úspeš­nejší. Ale je to pravda len do urči­tej miery, lebo je veľký roz­diel medzi tým byť pro­duk­tívny a strá­cať čas s pod­rad­nou prá­cou.

Ako hovorí jeden z mojich obľú­be­ných auto­rov Tim Fer­riss: “To, že pra­cu­jete na nie­čom bez­výz­nam­nom dlho z toho stále nespraví nič významné.”

Pra­cujte chyt­rej­šie nie tvr­d­šie.

Namiesto toho aby ste robo­ticky pri­stu­po­vali k rie­še­niu prob­lému, skúste sa spý­tať samého seba, či je možné úlohu zjed­no­du­šiť alebo úplne eli­mi­no­vať. Mana­žo­va­nie pra­cov­ného dňa nie je o tom napra­tať si dosta­točný počet úloh do jed­ného dňa. Ide o to naučiť sa pra­co­vať efek­tív­nej­šie, rých­lej­šie a bez stresu.

Plá­no­va­nie času” je o tom odstra­ňo­vať si zby­točné veci zo života aby ste mali čas na seba, rodinu a pria­te­ľov.

Vybral som 15 rád, ako si svoj deň lep­šie zor­ga­ni­zo­vať.

Takýchto rád a lite­ra­túry je kopa. Nie­ktoré vám nemu­sia vyho­vo­vať a nie­ktoré vám môžu prísť hlúpe.

 1. Dorobte naj­pod­stat­nej­šie úlohy ako prvé.

  Základné a zlaté pra­vidlo plá­no­va­nia. Každý deň, si naplá­nujte 2 maxi­málne 3 úlohy, ktoré sú naj­pod­stat­nej­šie a tie dokon­čite ako prvé. Ide­álne dokon­čite aspoň jednu z nich do 11:00. Toto vám pomôže zba­viť sa jed­nej z naj­pod­stat­nej­ších úloh na deň ešte pred obe­dom.

  Keď ich doro­bíte, deň bol pre vás už úspešný. Potom sa môžete posu­núť na iné úlohy, alebo môžete oddy­cho­vať do ďal­šieho dňa. Vás deň bol v základe dokon­čený.

 2. Naučte sa hovo­riť NIE.

  Toto je jedna z naj­pod­stat­nej­ších rád aké som kedy dostal. Uro­biť si veľa záväz­kov na určitý čas môže byť fajn, naučiť sa ako si orga­ni­zo­vať čas. Nie­kedy je to prí­nosné.

  Ale príde moment, kedy už budete mať plný diár alebo si budete chcieť len oddých­nuť. Nie je to jed­no­du­ché ale musíte sa naučiť ako odmiet­nuť prí­le­ži­tosť. Cie­ľom by malo byť, klásť dôraz iba na tie záväzky o kto­rých viete, že na ne budete mať čas a že vám na nich naozaj záleží. Ostatné ide bokom.

  Veľmi zau­jí­mavá cesta ako sa naučiť hovo­riť nie, je hneď celý ďalší týž­deň hovorte všet­kým, ktorí vás oslo­via s výzvou o pomoc odpo­ve­dzte NIE. Naučiť sa hovo­riť nie, je ťažké, nebude sa to páčiť všet­kým ale ušet­ríte sa veľa vrás­kam a zby­toč­ným prob­lé­mom.

 3. Venujte celú vašu pozor­nosť práci, ktorú práve robíte.

  Zatvorte si všetky ostatné okná. Odložte tele­fón stra­nou a pre­pnite ho na tichý režim. ( Mys­líte si, že keď nez­dvih­nete jeden alebo dva tele­fo­náty ľudia sa na vás nahne­vajú? Ak ste neú­stupný, nechajte odkaz na odka­zo­vači, že ste zanep­ráz­dnený ale ozvete sa ako­náhle to bude možné.) Náj­dite si tiché miesto na prácu, alebo počú­vajte muziku, ktorá vám pomáha pri práci. (Mne často pomáha pri kre­a­tív­nej práci dub­step).

 4. Zmeňte nové úlohy na zvyky.

  Snažte sa všetko čo začnete robiť, robte pra­vi­delne. Ja píšem pra­vi­delne, každý druhý deň. Každý tretí deň idem do fitka. Každé ráno dokon­čím jednu pod­statnú úlohu pred obe­dom a každý deň čítam aspoň 5 strán.

  Podľa nie­kto­rých ľudí je naj­ťažší prvý týž­deň, podľa nie­kto­rých je naj­ťaž­šie začať. Nie­ktorí neuro­ló­go­via tvr­dia, že na to aby sa čin­nosť stala zvy­kom treba 21 dní.

  Jedno je isté. “Život je pri­krátky nato aby sme boli malí.” – Tim Fer­riss

 5. Načrt­nite si časový limit na každú úlohu.

  Namiesto toho aby ste len sedeli a pra­co­vali na pro­jekte s tým, že budete pra­co­vať dokým to doro­bíte, skúste roz­mýš­ľať. Pove­dzte si, že budete pra­co­vať na tomto pro­jekte 3 hodiny a tak aj urobte.

  Táto “časová tie­seň” vás posu­nie a pomôže viac sa sústre­diť a byť viac efek­tívny, aj keby sta sa museli vrá­tiť a doro­biť pro­jekt o niečo neskôr.

 6. Nemys­lite na váš zoznam ako celok.

  Jedna z naj­rých­lej­ších ciest ako sa pre­ťa­žiť je mys­lieť na masívny zoznam úloh. Musíte si uve­do­miť že žiadne množ­stvo myš­lie­nok vám nespraví zoznam kratší.

  Za určitú dobu sa snažte sústre­diť na jednu úlohu. Túto jednu, jedinú a tú dorobte. Naj­dl­h­šie cesty začí­najú jed­ným kro­kom.

 7. Cvičte a jedzte zdravo.

  Veľký počet štú­dií uka­zuje, že zdravý životný štýl vás urobí pro­duk­tív­nej­ším. Rov­nako ako mať dosta­tok spánku. Ani bez jed­ného z týchto dvoch môžete fun­go­vať dosta­točne dobre. Pra­vi­delné cvi­če­nie a zdravá strava zlepší hla­diny ener­gie, vyčistí hlavu a pomôže vám ľah­šie sa sústre­diť.

  Ak veríte úspeš­ným, tak naprí­klad Andrej Babiš o sebe vra­vel, že každý deň cvičí hodinu doobeda. Rov­nako aj Richard Bran­son odpo­ve­dal na otázku, ktorú dostal od nie­kto­rých zamest­nan­cov. Tí sa ho pýtali, čo mu pomáha v práci. Pove­dal ‚že kaž­do­denné cvi­če­nie mu pri­dalo 2 hodiny efek­tív­nej práce denne. A to si mys­lím, že stojí za zamys­le­nie.

 8. Robte niečo počas čaka­nia.

  Ak by sme spo­čí­tali všetky minúty čaka­nia, boli by z toho hodiny. Čaka­cie miest­nosti, zastávky, rady v obcho­doch, auto­busy.

  Náj­dite si niečo čo môžete robiť počas čaka­nia. Ja mám v taške vždy dve veci, ski­cár a čítačku kníh. Keď mám chvíľku času, alebo na niečo čakám začnem čítať alebo si kres­lím. Vypl­ňte svoj čas nie­čím uži­toč­ným.

 9. Spojte podobné úlohy dokopy.

  Pove­dzme, že na tento týž­deň máte za úlohu uro­biť dva nák­resy web strá­nok, nejaké videá a kopu papie­ro­va­nia. Skôr ako by ste si zvo­lili postup podľa napr. pro­jek­tov, skúste si spo­jiť podobné úloh dokopy. 

  Rôzne úlohy vyža­dujú rôzne typy uva­žo­va­nia, tak to dáva zmy­sel zame­rať sa na rov­naké typy úloh a ply­nule pokra­čo­vať v rov­na­kej forme tvorby ako sa stále pre­pí­nať z jed­ného typu úloh na druhý a sna­žiť sa v rých­losti pre­orien­to­vať.

 10. Vyne­chajte nepod­statné.

  Buďte selek­tívny. Snažte sa vyra­diť tie veci, ktoré nie sú pod­statné a nepo­sú­vajú vás dopredu. Ak vás niečo brzdí, nebojte sa to nechať tak. Naprí­klad aj štú­dium lite­ra­túry. Buďte selek­tívny, nemu­síte čítať každú kapi­tolu. Pre­čí­tajte si to čo vás zau­jíma a ostatné si nechajte na vtedy, keď to budete potre­bo­vať.

  Je prav­de­po­dobné, že si aj tak celú knihu neza­pa­mä­táte, tak si vyberte iba to pod­statné.

Radosť musí byť vždy cieľ. Práca by mala byť hra. Ak vás vaša práca nebaví, mali by ste poroz­mýš­lať o zmene. Vždy sa samého seba spý­tajte: Ako môžete trá­viť viac času robe­ním čo vás baví?

Veľa šťas­tia so zapá­ja­ním mojich rád do vašeho kaž­do­den­ného života.

Máte iné rady ako si zjed­no­du­šiť život?

Zdroj: web­de­sig­ning

Pridať komentár (0)