10 rokov v Goog­le a Face­bo­oku vs. 6 mesia­cov v malom star­tu­pe

Tatiana Blazseková / 2. januára 2016 / Business

Rose Yao strá­vi­la posled­ných 10 rokov prá­cou v spo­loč­nos­tiach ako Goog­le či Face­bo­ok. Povo­la­ním počí­ta­čo­vá inži­nier­ka, stá­la pri tvor­be takých veci­čiek ako Gmail, iGo­og­le, či FB Pro­fi­le. Svet tech­no­ló­gii, ino­vá­cii a dizaj­nu nie­len­že žije, ona ho tvo­rí. Nedáv­no však pri­ja­la pozí­ciu v star­tu­pe Athos, kto­rý má 50 ľudí a fun­gu­je len 6 mesia­cov. Zis­ti­la, že ľudia majú od zalo­že­nia star­tu­pu rôz­ne oča­ká­va­nia. Roz­hod­la sa pre­to napí­sať člá­nok, kde porov­ná prá­cu v veľ­kej spo­loč­nos­ti s prá­cou novo­za­čí­na­jú­com star­tu­pe.

Star­tup je ako svet sám o sebe. Pre začia­toč­ní­kov, je to ako­by obja­vi­li tajom­nú Atlan­tí­du- mies­to opra­de­né mýt­mi a taj­mi. Tu je hneď nie­koľ­ko z nich: 

Rose Yao

Rose Yao

1. Ak chce­te byť úspeš­ným, musí­te pra­co­vať 100 hodín týž­den­ne a na dovo­len­ku zabud­ni­te. Potom to už pôj­de samo.

Never­te tomu! Star­tup je makač­ka od začiat­ku, stre­du i kon­ca. Pra­co­vať v udr­ža­teľ­nom tem­pe je naj­dô­le­ži­tej­šie. Ak to pre­písk­ne­te na začiat­ku, bude­me demo­ti­vo­va­ní, stra­tí­te ener­giu a zlo­ží­te sa.

2. Kaž­dý je mlad­ší ako vy.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že star­tup je len pre mla­dých a slo­bod­ných ľudí. Fak­tom je, že tie úspeš­nej­šie star­tu­py ria­dia ľudia oko­lo trid­siat­ky- šty­rid­siat­ky, kto­rí majú skú­se­nos­ti.

3. Množ­stvo prá­ce = veľ­kosť úspe­chu

Kiež­by. Ľudia často­krát nech­cú pri­jať fakt, že táto rov­ni­ca jed­no­du­cho nepla­tí. Fak­to­rov, kto­ré ovplyv­ňu­jú, či váš star­tup bude úspeš­ný je nespo­čet­ne veľa. Občas nad tým nemá­te kon­tro­lu ani vy.

Práca v startupe

Keď porov­ná­va­la prá­cu v Goog­li ale­bo Face­bo­oku s men­ším star­tu­pom, v kto­rom pra­cu­je teraz, uve­do­mi­la si, že naj­dô­le­ži­tej­ších roz­die­lom je mie­ra zod­po­ved­nos­ti. Vede­la, že Face­bo­ok ale­bo Goog­le budú fun­go­vať bez ohľa­du na roz­hod­nu­tia jej tímu. Roz­hod­nu­tia v novo­vznik­nu­tom star­tu­pe však môžu mať fatál­ne dôsled­ky.

Pra­co­vať vo veľ­kej spo­loč­nos­ti ju vlast­ne roz­maz­na­lo. Veľa vecí bra­la za samoz­rej­mosť. Reč nie je o všet­kých výho­dách zamest­nan­ca, ale o pro­ce­soch, dash­bo­ar­doch, data tool a rôz­nych inter­ných nástro­joch. To, čo pokla­da­la za zabe­hnu­té, fun­gu­jú­ce a banál­ne. Oni však samoz­rej­mé nebo­li a zra­zu si uve­do­mi­la, že ich musia vytvo­riť nano­vo.

Yao práca v Athose

Čas začal byť reál­ny. Ak nie­čo trva­lo dlh­šie, ako plá­no­va­li, všet­ko bolo okej. To pla­ti­lo pred­tým. V novej spo­loč­nos­ti však išlo o veľa. Počas prvých mesia­cov v Atho­se stih­li za 4 mesia­ce vybu­do­vať úpl­ne nový dizajn. Vo veľ­kých fir­mách majú na takú­to prá­cu vyčle­ne­ný tím ľudí a pra­cu­jú na pro­jek­te rok, mož­no aj viac. Ak pra­cu­je­te v malom star­tu­pe, čas nie je len neja­kou pomy­sel­nou línou, kto­ré je mož­no posú­vať a tla­čiť do nezná­ma. Na dru­hej stra­ne, ak na pro­jek­te fun­gu­je tím rov­na­ko zanie­te­ných ľudí, doká­žu nemož­né.

Mať star­tup je nároč­né. Kaž­dý si však túto nároč­nosť pred­sta­vu­je inak. Star­tu­po­vý život nezna­me­ná že bude­te sedieť na zadku 24/7 prvých 6 mesia­cov a potom ležať na plá­ži s vlo­že­ný­mi noha­mi. Počia­toč­ná makač­ka je nič opro­ti tomu, čomu bude­te čeliť neskôr. A na to sa tre­ba pri­pra­viť už od začiat­ku. Musí­te mať na pamä­ti, že je pred vami veľa prá­ce a to neus­tá­le. Roz­to­čí­te kruh, kto­rý sa už neza­sta­ví. Je nut­né mať pri sebe správ­nych ľudí, so správ­nym nala­de­ním. Tak sa už za chr­bát nie­ko­ho iné­ho nescho­vá­te. Mať plán je dôle­ži­té, ale byť fle­xi­bil­ný je dôle­ži­tej­šie. Bez­pe­čie tu zatiaľ neexis­tu­je. Využi­te to.

Home Office v startupe

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)