10 rokov v Google a Face­bo­oku vs. 6 mesia­cov v malom star­tupe

Tatiana Blazseková / 2. januára 2016 / Business

Rose Yao strá­vila posled­ných 10 rokov prá­cou v spo­loč­nos­tiach ako Google či Face­book. Povo­la­ním počí­ta­čová inži­nierka, stála pri tvorbe takých veci­čiek ako Gmail, iGo­ogle, či FB Pro­file. Svet tech­no­ló­gii, ino­vá­cii a dizajnu nie­lenže žije, ona ho tvorí. Nedávno však pri­jala pozí­ciu v star­tupe Athos, ktorý má 50 ľudí a fun­guje len 6 mesia­cov. Zis­tila, že ľudia majú od zalo­že­nia star­tupu rôzne oča­ká­va­nia. Roz­hodla sa preto napí­sať člá­nok, kde porovná prácu v veľ­kej spo­loč­nosti s prá­cou novo­za­čí­na­jú­com star­tupe.

Star­tup je ako svet sám o sebe. Pre začia­toč­ní­kov, je to akoby obja­vili tajomnú Atlan­tídu- miesto opra­dené mýtmi a tajmi. Tu je hneď nie­koľko z nich: 

Rose Yao

Rose Yao

1. Ak chcete byť úspeš­ným, musíte pra­co­vať 100 hodín týž­denne a na dovo­lenku zabud­nite. Potom to už pôjde samo.

Neverte tomu! Star­tup je makačka od začiatku, stredu i konca. Pra­co­vať v udr­ža­teľ­nom tempe je naj­dô­le­ži­tej­šie. Ak to pre­písk­nete na začiatku, budeme demo­ti­vo­vaní, stra­títe ener­giu a zlo­žíte sa.

2. Každý je mladší ako vy.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že star­tup je len pre mla­dých a slo­bod­ných ľudí. Fak­tom je, že tie úspeš­nej­šie star­tupy ria­dia ľudia okolo trid­siatky- šty­rid­siatky, ktorí majú skú­se­nosti.

3. Množ­stvo práce = veľ­kosť úspe­chu

Kiežby. Ľudia často­krát nechcú pri­jať fakt, že táto rov­nica jed­no­du­cho neplatí. Fak­to­rov, ktoré ovplyv­ňujú, či váš star­tup bude úspešný je nespo­četne veľa. Občas nad tým nemáte kon­trolu ani vy.

Práca v startupe

Keď porov­ná­vala prácu v Googli alebo Face­bo­oku s men­ším star­tu­pom, v kto­rom pra­cuje teraz, uve­do­mila si, že naj­dô­le­ži­tej­ších roz­die­lom je miera zod­po­ved­nosti. Vedela, že Face­book alebo Google budú fun­go­vať bez ohľadu na roz­hod­nu­tia jej tímu. Roz­hod­nu­tia v novo­vznik­nu­tom star­tupe však môžu mať fatálne dôsledky.

Pra­co­vať vo veľ­kej spo­loč­nosti ju vlastne roz­maz­nalo. Veľa vecí brala za samoz­rej­mosť. Reč nie je o všet­kých výho­dách zamest­nanca, ale o pro­ce­soch, dash­bo­ar­doch, data tool a rôz­nych inter­ných nástro­joch. To, čo pokla­dala za zabe­hnuté, fun­gu­júce a banálne. Oni však samoz­rejmé neboli a zrazu si uve­do­mila, že ich musia vytvo­riť nanovo.

Yao práca v Athose

Čas začal byť reálny. Ak niečo trvalo dlh­šie, ako plá­no­vali, všetko bolo okej. To pla­tilo pred­tým. V novej spo­loč­nosti však išlo o veľa. Počas prvých mesia­cov v Athose stihli za 4 mesiace vybu­do­vať úplne nový dizajn. Vo veľ­kých fir­mách majú na takúto prácu vyčle­nený tím ľudí a pra­cujú na pro­jekte rok, možno aj viac. Ak pra­cu­jete v malom star­tupe, čas nie je len neja­kou pomy­sel­nou línou, ktoré je možno posú­vať a tla­čiť do neznáma. Na dru­hej strane, ak na pro­jekte fun­guje tím rov­nako zanie­te­ných ľudí, dokážu nemožné.

Mať star­tup je náročné. Každý si však túto nároč­nosť pred­sta­vuje inak. Star­tu­pový život nezna­mená že budete sedieť na zadku 24/7 prvých 6 mesia­cov a potom ležať na pláži s vlo­že­nými nohami. Počia­točná makačka je nič oproti tomu, čomu budete čeliť neskôr. A na to sa treba pri­pra­viť už od začiatku. Musíte mať na pamäti, že je pred vami veľa práce a to neus­tále. Roz­to­číte kruh, ktorý sa už neza­staví. Je nutné mať pri sebe správ­nych ľudí, so správ­nym nala­de­ním. Tak sa už za chr­bát nie­koho iného nescho­váte. Mať plán je dôle­žité, ale byť fle­xi­bilný je dôle­ži­tej­šie. Bez­pe­čie tu zatiaľ neexis­tuje. Využite to.

Home Office v startupe

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)