10 tipov, ako nasta­viť kľú­čové slová v PPC kam­pani

Visibility: Miroslav Čáky / 26. jún 2014 / Tools a produktivita

Zákla­dom kaž­dej vyhľa­dá­va­cej kam­pane v Google Adwords sú kľú­čové slová. Pomo­cou nich zis­tíme, čo uží­va­te­lia hľa­dajú a vieme im na to ponúk­nuť rele­vantnú odpo­veď pomo­cou reklamy, ktorá uspo­kojí ich potreby a záro­veň splní sta­no­vené mar­ke­tin­gové ciele. Práve preto je správne nasta­ve­nie kľú­čo­vých slov jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších fak­to­rov, ktoré ovplyv­nia úspeš­nosť kam­pane a návrat­nosť inves­tí­cií.

V nasle­du­jú­com článku popí­šem tech­niky, na ktoré by ste mali mys­lieť pri tvorbe kľú­čo­vých slov pre vašu kam­paň, aby vám pri­niesla čo naj­väčší úži­tok.

1. Zosú­laďte kľú­čové slová s vašimi cieľmi

Pred začiat­kom tvorby slov sa najprv zamys­lite nad via­ce­rými ces­tami, cez ktoré vás môže poten­ciálny zákaz­ník nájsť. Vychá­dzame z toho, že naša cie­ľová sku­pina sa ďalej seg­men­tuje na jed­not­livé per­sóny, ktoré majú roz­dielne vlast­nosti a nákupné sprá­va­nie. Prí­klady roz­de­le­nia slov:

  • Slová podľa obsahu stránky  ̶ pred zača­tím tvorby slov je dobré prejsť si obsah webu a jeho štruk­túru. Podľa toho roz­vrh­neme aj slová. Netreba zabud­núť na kľú­čové slová zahr­ňu­júce URL a jej variá­cie. Zabez­pe­čia vám zobra­ze­nia pre ľudí, ktorí hľa­dajú vašu stránku, ale nesprávne ju napí­sali alebo ju presne nepoz­najú.
  • Bran­dové slová  ̶ pou­ží­va­te­lia poznajú vašu značku a hľa­dajú o nej infor­má­cie alebo stránky. Nie­kedy aj kon­ku­ren­cia môže cie­liť na vaše bran­dové slová, preto je dobré mať ich pokryté a posil­nené vyš­šou ponu­kou.
  • Pro­duk­tové slová – uis­tite sa, že vaše kľú­čové slová pokrý­vajú nie­len hlavné pro­dukty, ale aj modely, variá­cie, pop­rí­pade farby.
  • Slová podľa nákup­ného pro­cesu – uží­va­teľ vyhľa­dáva rôzne slová v rôz­nych fázach nákup­ného pro­cesu. Na začiatku môže hľa­dať naprí­klad vlast­nosti a farbu a neskôr to už môže byť cena a dostup­nosť.
  • Podľa kon­ku­ren­cie – nieje na škodu si pozrieť, aké slová pou­žíva kon­ku­ren­cia a zís­kať tak pre­hľad a istú výhodu.

2. Roz­deľte slová do sku­pín podľa ich urče­nia

Roz­de­le­nie kľú­čo­vých slov podľa toho, na čo sú určené, nám neskôr pomôže v lep­šej opti­ma­li­zá­cií kam­paní a ich výkonu. Jedna sku­pina môžu byť slová, ktoré pri­vá­dzajú naj­viac náv­štev­ní­kov a majú naj­vyš­šie CTR. Druhá sku­pina zase vysoko výkonné slová, ktoré pri­vá­dzajú kon­ver­zie a opti­ma­li­zu­jeme ich na CPA. Pointa je, aby sme zosku­po­vali slová, ktoré plnia podobné ciele, alebo majú podobnú hod­notu v rámci štruk­túry kam­pane.

3. Odstráňte nevý­konné slová

Často sa stáva, že kľú­čové slová, o kto­rých si mys­líme že budú zaru­čene fun­go­vať nefun­gujú a zby­točne míňajú roz­po­čet bez kon­ver­zií alebo za vysokú cenu. Takéto slová nie je dobré zby­točne držať na účte a čakať, že sa roz­behnú. Treba ich odstrá­niť a hľa­dať nové mož­nosti, ako zís­kať náv­štev­nosť a pozí­cie.

4. Pomôžte si variá­ciami voľ­nej a pres­nej zhody

Na začiatku kam­pane je dobré spus­tiť slová vo voľ­nej zhode. Vďaka tomu zís­kame long­tai­lové frázy, ktoré nám pomôžu upres­niť cie­le­nie. Časom, keď sa ukáže výkon­nosť kľú­čo­vých slov, pre­ho­díme naj­vý­kon­nej­šie slová z voľ­nej do pres­nej zhody. To nám pomôže k lep­ším pozí­ciám za niž­šiu prie­mernú cenu za klik a samoz­rejme aj k zvý­še­niu kon­ver­zií. Frá­zovú zhodu je dobré využí­vať, keď má pro­dukt via­cej vlast­ností alebo pre­men­ných. Keď zis­tíme, ktoré variá­cie sú naj­vý­kon­nej­šie a naj­vy­hľa­dá­va­nej­šie, môžeme pre nich vytvo­riť novú reklamnú sku­pinu so slo­vami v pres­nej zhode.

5. Nerobte zby­točné kom­bi­ná­cie a variá­cie

Veľa ľudí, ktorí začí­najú s PPC kam­pa­ňami tvo­ria zby­točne kom­pli­ko­vané kom­bi­ná­cie a variá­cie slov. Zby­točne to zaberá čas, pre­tože Adwords obsa­huje fun­kciu, ktorá auto­ma­ticky pokrýva aj takéto slová. Fun­kciu náj­deme na spodku v nasta­vení kam­pane.

Untitled

6. Dyna­mické cie­le­nie kľú­čo­vých slov DSA

Táto voľba je vhodná pre stránky, ktoré majú vysoko obrát­kový tovar, ktorý sa často mení. Manu­álne pri­dá­va­nie a aktu­ali­zo­va­nie kľú­čo­vých slov by nebolo fle­xi­bilné a zabe­ralo by veľa času. V takýchto prí­pa­doch odpo­rú­čam pou­žiť dyna­mické kam­pane, ktoré dokážu vytvá­rať kľú­čové slová v reál­nom čase a gene­rujú ich priamo z obsahu stránky. Google mys­lel aj na to, že každá stránka má odlišnú štruk­túru, a preto sa dá nasta­viť gene­ro­va­nie slov z via­ce­rých zdro­jov, naprí­klad titulka stránky, kate­gó­ria, URL alebo jed­no­du­cho celý obsah webu. Netreba však zabú­dať na výlu­če­nie urči­tých pod­strá­nok, na ktoré nech­ceme sme­ro­vať reklamy. Môžu to byť naprí­klad kon­takty alebo zmluvné pod­mienky.

Untitled

6. Dyna­mické cie­le­nie kľú­čo­vých slov DSA

Táto voľba je vhodná pre stránky, ktoré majú vysoko obrát­kový tovar, ktorý sa často mení. Manu­álne pri­dá­va­nie a aktu­ali­zo­va­nie kľú­čo­vých slov by nebolo fle­xi­bilné a zabe­ralo by veľa času. V takýchto prí­pa­doch odpo­rú­čam pou­žiť dyna­mické kam­pane, ktoré dokážu vytvá­rať kľú­čové slová v reál­nom čase a gene­rujú ich priamo z obsahu stránky.

Google mys­lel aj na to, že každá stránka má odlišnú štruk­túru, a preto sa dá nasta­viť gene­ro­va­nie slov z via­ce­rých zdro­jov, naprí­klad titulka stránky, kate­gó­ria, URL alebo jed­no­du­cho celý obsah webu. Netreba však zabú­dať na výlu­če­nie urči­tých pod­strá­nok, na ktoré nech­ceme sme­ro­vať reklamy. Môžu to byť naprí­klad kon­takty alebo zmluvné pod­mienky.Untitled

7. Posil­nite exis­tu­júce kľú­čové slová

Namiesto ďal­šieho hľa­da­nia nových slov môžeme skú­siť posil­niť aktu­álne slová. Dá sa to dosiah­nuť zlep­še­ním Adranku. Adrank je veli­čina, ktorá určuje, na akej pozí­cii sa reklama zobrazí a za akú cenu. Adrank kľú­čo­vých slov sa dá zvý­šiť tromi spô­sobmi:

  • Navý­še­ním ceno­vej ponuky
  • Zlep­še­ním skóre kva­lity – skóre kva­lity je hod­no­te­nie slov podľa rele­van­tnosti k reklam­nému textu, obsahu web­stránky a miery pre­kliku, ktoré slovo získa. Čím je skóre kva­lity vyš­šie, tým je lep­šia pozí­cia a niž­šia cena za klik.
  • Pri­da­ním reklam­ných roz­ší­rení – reklamné roz­ší­re­nia sú osved­če­ným spô­so­bom, ako zlep­šiť výkon reklám a zvý­šiť mieru pre­kliku.

Untitled

8. Zobra­zo­va­nie v par­tner­skej sieti.

Pri tvorbe kam­pane môžeme roz­ší­riť zásah kľú­čo­vých slov do siete par­tner­ských strá­nok. Týmto spô­so­bom roz­ší­rime zásah slov aj na ľudí, ktorý nevy­uží­vajú pri­márne stránku Google. Po čase je dobré vyhod­no­tiť si výkon­nosť reklám v tejto sieti a podľa toho zhod­no­tiť či nám pri­náša úži­tok. 1

9. Pou­ží­va­nie nega­tív­nych kľú­čo­vých slov

Nega­tívne kľú­čové slová majú dôle­žitú úlohu skoro pri kaž­dej vyhľa­dá­va­cej kam­pani. Pomo­cou nich vyčle­níme slová, ktoré sú prí­buzné pro­duktu alebo službe, no nech­ceme, aby sa na ne zobra­zo­vali reklamy. Ako prí­klad uve­diem pre­dajňu luxus­ných šper­kov. Pou­ži­jeme kľú­čové slovo „šperky“, na ktoré sa môžu chy­tať frázy, ako naprí­klad „lacné šperky“, „strie­borné šperky“ a podobne. Nech­ceme však plyt­vať roz­po­čet na ľudí, ktorí hľa­dajú lacné šperky, pre­tože také v ponuke nie sú. Preto slovo „lacné“ vyčle­níme medzi nega­tívne slová.

10. Robte pra­vi­delný Search query report

V tomto reporte vidíme presné frázy, na ktoré sa zobra­zili reklamy. Sú to rôzne variá­cie kľú­čo­vých slov, ktoré sú vo frá­zo­vej alebo voľ­nej zhode. Search query report nám pomáha nájsť nové mož­nosti kľú­čo­vých slov, pre­tože vidíme čo naozaj uží­va­te­lia hľa­dajú a podľa toho môžeme pri­dá­vať alebo vylu­čo­vať kľú­čové slová. Untitled

Na záver by som len dodal, že celá snaha je jed­no­du­cho nájsť kľú­čové slová, ktoré „pre­dá­vajú”. Nie­kedy slová, ktoré per­fektne vysti­hujú váš biz­nis, vôbec nefun­gujú a treba hľa­dať alter­na­tívu. Verím, že vyš­šie uve­dené tech­niky vám pomôžu nájsť tie správne slová a ušet­ria vám čas aj peniaze.

Zdroj: visi­bi­lity

Pridať komentár (0)