10 tipov ako byť kre­a­tív­nej­ší web­di­zaj­nér

Nikola Brehová / 13. septembra 2016 / Lifehacking

Web­di­zaj­né­ri musia vedieť pre­cíz­ne pra­co­vať s Pho­tos­ho­pom, byť maj­stra­mi jQu­e­ry a mať vyni­ka­jú­ci cit pre dizajn. Sú však tie­to kon­krét­ne zruč­nos­ti jedi­né cha­rak­te­ris­ti­ky vedú­ce k úspe­chu na poli web­di­zaj­nu? Čo je ešte dôle­ži­tej­šie, keď si budu­ješ svo­ju pro­fe­si­onál­nu repu­tá­ciu?

To, kto je dob­rý web desig­ner, je témou dis­ku­to­va­nou cez celé spek­trum odbor­ných komu­nít. Je to nie­kto, kto je schop­ný pri­pra­viť chyt­ľa­vý web­de­sign zahŕňa­jú­ci kaž­do­den­nú akti­vi­tu a schop­nosť spra­co­vať obrov­ské množ­stvo infor­má­cií? Urči­te. Ale v sku­toč­nos­ti, prá­ca web­de­sig­ne­ra nekon­čí pri tvor­be webo­vých strá­nok, kto­ré vyze­ra­jú dob­re. Zahŕňa ove­ľa viac.

web

KRE­A­TI­VI­TA je kľú­čo­vé slo­vo, kto­ré vedie k úspe­chu. Ale ako sa stať sku­toč­ne tvo­ri­vý web desig­ner? Tu je nie­koľ­ko tipov, kto­ré by si nemal pre­hliad­nuť.

Sle­duj nové tren­dy. Den­ne.

Rov­na­ko ako v mód­nom prie­mys­le, svet počí­ta­čo­vej tech­ni­ky sa mení kaž­dý deň. Musíš dis­po­no­vať aktu­ál­ny­mi infor­má­cia­mi ale­bo, čo je ešte viac žia­dú­ce, byť pred trhom o krok vpred. Naj­lep­ší spô­sob, ako udr­žať toto šia­le­né tem­po a roz­ví­jať svo­ju kre­a­ti­vi­tu správ­nym sme­rom, je vyhra­diť si urči­tý čas tvoj­ho pra­cov­né­ho dňa výhrad­ne na vzde­lá­va­nie.

Zis­ti si, čo je nové, a rov­na­ko tak dôle­ži­té, čo padá na ved­ľaj­šej koľa­ji. Udr­žať sa na správ­nej ces­te a zostať svie­ži. Odpo­rú­čam pra­vi­del­ne si robiť pries­kum, učiť sa, zis­ťo­vať infor­má­cie o horú­cich témach a vší­mať si uda­los­ti súvi­sia­ce s tým, čo je tren­dy.

Naprí­klad: pozri­te sa na ten­to popu­lár­ny a pra­vi­del­ne aktu­ali­zo­va­ný zoznam kre­a­tív­nych webo­vých tém, aby si tú správ­nu inšpi­rá­ciu pre svoj ďal­ší pro­jekt!

Pra­cuj na skú­se­nos­tiach už počas štú­dia. Ale­bo naopak?

Prax, prax, prax. Aj napriek tomu, že ešte štu­du­ješ, kaž­dý chce vedieť, čo všet­ko už vieš a kaž­dá skú­se­nosť sa počí­ta. Tvoj­ho poten­ciál­ne­ho kli­en­ta bude s isto­tou zau­jí­mať, koľ­ko refe­ren­cií už máš.

Môže­te to však aj oto­čiť a pre­zen­to­vať sám seba ako dizaj­né­ra, kto­rý sa neus­tá­le učí a zdo­ko­na­ľu­je s kaž­dým pro­jek­tom. Nezá­le­ží na tom, či máš vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie ale­bo sa samo­vzde­lá­vaš z rôz­nych zdro­jov — všet­ko sa počí­ta. Okrem toho, vzde­lá­va­nie ťa nene­chá zaspať na vav­rí­noch, kre­a­ti­vi­ta bude s novou inšpi­rá­ci­ou pre­kvi­tať a budeš urči­te ďale­ko pred prie­me­rom.

Vytvor ces­tu novým kre­a­tív­nym nápa­dom

Je vše­obec­ne zná­me, že kre­a­tív­ni ľudia sú čas­to tí cha­otic­kí. V prí­pa­de, že sa živí­te web­de­sig­nom, tvo­ja prá­ca môže mies­ta­mi nabrať naozaj cha­otic­ké roz­me­ry, že na nové nápa­dy neos­ta­ne pries­tor.

web1

Tvoj pra­cov­ný pries­tor je to, čo ovplyv­ňu­je tvo­ju nála­du; to je to, čo ťa obklo­pu­je po väč­ši­nu dňa. Ak vyze­rá pre­hľad­ne, tvo­ja myseľ sa tak bude cítiť tiež. Zor­ga­ni­zuj si tro­chu počí­tač, a pre­dov­šet­kým pra­cov­nú plo­chu.

Potom si urob poria­dok v tex­toch, obráz­koch, vide­ách a vytvor zoznam úloh. Bla­ho­že­lá­me! Prá­ve si upra­tal ces­tu, po kto­rej teraz môžu prú­diť nové kre­a­tív­ne nápa­dy.

Aktu­ali­zuj si port­fó­lio

Azda nemu­sím pri­po­mí­nať, že kaž­dý dizaj­nér by si mal udr­žia­vať svo­je port­fó­lio aktu­ali­zo­va­né a pre­zen­to­vať ho v zod­po­ve­da­jú­com dizaj­ne a tech­nic­kom pre­ve­de­ní. Pri hľa­da­ní nových spo­lu­pra­cov­ní­kov z radov web­di­zaj­né­rov však musím pove­dať, že aktu­ál­ne port­fó­lio nie je pre všet­kých samoz­rej­mos­ťou.

Udr­žia­va­nie aktu­ali­zo­va­né­ho a pes­tré­ho port­fó­lia je roz­ho­du­jú­ce pre úspech aké­ho­koľ­vek dizaj­né­ra. A aktu­ál­ne mys­lí­me blí­žia­ce sa k dneš­né­mu dátu­mu naj­viac, ako je to mož­né. Port­fó­lio je naj­lep­ší nástroj, ako poten­ciál­nym kli­en­tom pred­viesť svo­je schop­nos­ti, este­ti­ku a poskyt­núť im uce­le­ný obraz o vašej prá­ci. To, že tak môžeš zís­kať viac peňa­zí než prie­mer­ný dizaj­nér je ešte lep­ší dôvod.

Kupuj a čítaj kni­hy

Kni­hy sú ako tvoj star­ší, skú­se­nej­ší pria­teľ. Inšpi­ru­jú a učia. Mať po ruke zbier­ku inšpi­ra­tív­nych kníh je nevy­hnut­nou súčas­ťou vzde­lá­va­nia. Okrem toho, učíš sa tiež nové poj­my. Pokús si v pra­vi­del­ných inter­va­loch kúpiť novú kni­hu či stiah­nuť e-book – naj­lep­šie kaž­dé 2 týžd­ne. Žán­ro­vo hľa­daj inšpi­ra­tív­ne, edu­kač­né témy až po tie tech­nic­ké. Neza­bud­ni si však pozrieť pred samot­nou kúpou recen­zie!

web3

Čer­paj infor­má­cie od ostat­ných

Číta­nie blo­gov ostat­ných web­di­zaj­né­rov je naj­lep­šia ces­ta, ako sa dostať k okam­ži­tej dáv­ke kre­a­ti­vi­ty zadar­mo. Blo­gy sa sta­nú nevy­hnut­ný a extrém­ne uži­toč­ný zdroj infor­má­cii.

Pri­daj sa ku komu­ni­te web­di­zaj­né­rov

Ak pra­cu­ješ na voľ­nej nohe a sám sebe šéfom, pri­po­jiť sa ku onli­ne či off­li­ne komu­ni­te web­di­zaj­né­rov je nut­nos­ťou. Udr­žíš krok s naj­nov­ší­mi trend­mi, zís­kaš kon­štruk­tív­nu spät­nú väz­bu a kri­ti­ku. Dob­ré kon­štruk­tív­ne pri­po­mien­ky od ďal­ších odbor­ní­kov pre­ve­ria tvo­ju kre­a­ti­vi­tu a tla­čia vás k zlep­šo­va­niu sa. Nie­čo ako liek, kto­rý ak si dáš v malom množ­stve, pomô­že.

Startup Stock Photos

Urči­te si pozri dribbble.combehance.net ale­bo podu­ja­tia gra­fic­kých dizaj­né­rov na Mee­tU­pe!

Veľa foť

Pri­nes si domov všet­ky dru­hy dizaj­no­vých prv­kov, kto­ré sa ti páčia. Je jed­no či sú to budo­vy, tex­tú­ry ale­bo tva­ry tie­ňov, kto­ré ťa inšpi­ru­jú. Vyfoť ich a ulož nie­kam pre neskor­šie pou­ži­tie. Čokoľ­vek, čo odpú­ta tvo­ju pozor­nosť, aj keď len na chví­ľu, sto­jí za archi­vo­va­nie. Jeden totiž nikdy nevie, kedy sa to kre­a­tív­ne mies­to v tvo­jom moz­gu pre­me­ní na púšť.

web5

Maj sa pek­ne, kom­fort­ná zóna

Inou stra­té­gi­ou je pove­dať ÁNO pro­jek­tom, kto­ré by si za zvy­čaj­ných okol­nos­tí odmie­tol, pre­to­že sú úpl­ne mimo všet­ké­ho, na čo si zvyk­nu­tý. Život začí­na mimo kom­fort­nú zónu — aspoň úspeš­ní ľudia to tvr­dia. Ak sa pozriem na prá­cu, kto­rá ti pra­vi­del­ne pred­kla­dá výzvy, v koneč­nom dôsled­ku pomá­ha tiež roz­ši­ro­vať tvo­je zruč­nos­ti. Dávaj však pozor, aby si nevy­na­lo­žil viac ako 50% svoj­ho času mimo svo­ju zónu pohod­lia. Aj výzvy tre­ba akcep­to­vať v rov­no­vá­he s tým, na čo si zvyk­nu­tý, to zna­me­ná, že 50% času pre kaž­do­den­né pro­jek­ty a 50% pre nové výzvy. Čím skú­se­nej­ší si, tým bliž­šie sa môžeš pri­blí­žiť k tej­to úrov­ni.

Hraj­te sa s pro­jek­ta­mi

Pre­svedč sa, že máš voľ­ný čas. Môžeš ho využiť naprí­klad na vytvo­re­nie vymys­le­ných pro­jek­tov, pra­co­vať na expe­ri­men­tál­nych pro­jek­toch ale­bo s orga­ni­zá­cia­mi tre­tie­ho sek­to­ra zadar­mo. Tým­to spô­so­bom budeš kŕmiť svo­ju kre­a­ti­vi­tu a pra­co­vať na svo­jej svet­lej­šej budúc­nos­ti. Ale urči­te však trvaj pri nepla­te­ných pro­jek­toch na abso­lút­nej slo­bo­de vo tvor­be.

Choď do toho napl­no a neza­bud­ni sa baviť!

zdroj foto­gra­fií: pixels.com

Pridať komentár (0)