10 tipov ako byť kre­a­tív­nejší web­di­zaj­nér

Nikola Brehová / 13. septembra 2016 / Tools a produktivita

Web­di­zaj­néri musia vedieť pre­cízne pra­co­vať s Pho­tos­ho­pom, byť maj­strami jQu­ery a mať vyni­ka­júci cit pre dizajn. Sú však tieto kon­krétne zruč­nosti jediné cha­rak­te­ris­tiky vedúce k úspe­chu na poli web­di­zajnu? Čo je ešte dôle­ži­tej­šie, keď si budu­ješ svoju pro­fe­si­onálnu repu­tá­ciu?

To, kto je dobrý web desig­ner, je témou dis­ku­to­va­nou cez celé spek­trum odbor­ných komu­nít. Je to nie­kto, kto je schopný pri­pra­viť chyt­ľavý web­de­sign zahŕňa­júci kaž­do­dennú akti­vitu a schop­nosť spra­co­vať obrov­ské množ­stvo infor­má­cií? Určite. Ale v sku­toč­nosti, práca web­de­sig­nera nekončí pri tvorbe webo­vých strá­nok, ktoré vyze­rajú dobre. Zahŕňa oveľa viac.

web

KRE­A­TI­VITA je kľú­čové slovo, ktoré vedie k úspe­chu. Ale ako sa stať sku­točne tvo­rivý web desig­ner? Tu je nie­koľko tipov, ktoré by si nemal pre­hliad­nuť.

Sle­duj nové trendy. Denne.

Rov­nako ako v mód­nom prie­mysle, svet počí­ta­čo­vej tech­niky sa mení každý deň. Musíš dis­po­no­vať aktu­ál­nymi infor­má­ciami alebo, čo je ešte viac žia­dúce, byť pred trhom o krok vpred. Naj­lepší spô­sob, ako udr­žať toto šia­lené tempo a roz­ví­jať svoju kre­a­ti­vitu správ­nym sme­rom, je vyhra­diť si určitý čas tvojho pra­cov­ného dňa výhradne na vzde­lá­va­nie.

Zisti si, čo je nové, a rov­nako tak dôle­žité, čo padá na ved­ľaj­šej koľaji. Udr­žať sa na správ­nej ceste a zostať svieži. Odpo­rú­čam pra­vi­delne si robiť pries­kum, učiť sa, zis­ťo­vať infor­má­cie o horú­cich témach a vší­mať si uda­losti súvi­siace s tým, čo je trendy.

Naprí­klad: pozrite sa na tento popu­lárny a pra­vi­delne aktu­ali­zo­vaný zoznam kre­a­tív­nych webo­vých tém, aby si tú správnu inšpi­rá­ciu pre svoj ďalší pro­jekt!

Pra­cuj na skú­se­nos­tiach už počas štú­dia. Alebo naopak?

Prax, prax, prax. Aj napriek tomu, že ešte štu­du­ješ, každý chce vedieť, čo všetko už vieš a každá skú­se­nosť sa počíta. Tvojho poten­ciál­neho kli­enta bude s isto­tou zau­jí­mať, koľko refe­ren­cií už máš.

Môžete to však aj oto­čiť a pre­zen­to­vať sám seba ako dizaj­néra, ktorý sa neus­tále učí a zdo­ko­na­ľuje s kaž­dým pro­jek­tom. Nezá­leží na tom, či máš vyso­koš­kol­ské vzde­la­nie alebo sa samo­vzde­lá­vaš z rôz­nych zdro­jov — všetko sa počíta. Okrem toho, vzde­lá­va­nie ťa nene­chá zaspať na vav­rí­noch, kre­a­ti­vita bude s novou inšpi­rá­ciou pre­kvi­tať a budeš určite ďaleko pred prie­me­rom.

Vytvor cestu novým kre­a­tív­nym nápa­dom

Je vše­obecne známe, že kre­a­tívni ľudia sú často tí cha­otickí. V prí­pade, že sa živíte web­de­sig­nom, tvoja práca môže mies­tami nabrať naozaj cha­otické roz­mery, že na nové nápady neos­tane pries­tor.

web1

Tvoj pra­covný pries­tor je to, čo ovplyv­ňuje tvoju náladu; to je to, čo ťa obklo­puje po väč­šinu dňa. Ak vyzerá pre­hľadne, tvoja myseľ sa tak bude cítiť tiež. Zor­ga­ni­zuj si tro­chu počí­tač, a pre­dov­šet­kým pra­covnú plo­chu.

Potom si urob poria­dok v tex­toch, obráz­koch, vide­ách a vytvor zoznam úloh. Bla­ho­že­láme! Práve si upra­tal cestu, po kto­rej teraz môžu prú­diť nové kre­a­tívne nápady.

Aktu­ali­zuj si port­fó­lio

Azda nemu­sím pri­po­mí­nať, že každý dizaj­nér by si mal udr­žia­vať svoje port­fó­lio aktu­ali­zo­vané a pre­zen­to­vať ho v zod­po­ve­da­jú­com dizajne a tech­nic­kom pre­ve­dení. Pri hľa­daní nových spo­lu­pra­cov­ní­kov z radov web­di­zaj­né­rov však musím pove­dať, že aktu­álne port­fó­lio nie je pre všet­kých samoz­rej­mos­ťou.

Udr­žia­va­nie aktu­ali­zo­va­ného a pes­trého port­fó­lia je roz­ho­du­júce pre úspech aké­ho­koľ­vek dizaj­néra. A aktu­álne mys­líme blí­žiace sa k dneš­nému dátumu naj­viac, ako je to možné. Port­fó­lio je naj­lepší nástroj, ako poten­ciál­nym kli­en­tom pred­viesť svoje schop­nosti, este­tiku a poskyt­núť im uce­lený obraz o vašej práci. To, že tak môžeš zís­kať viac peňazí než prie­merný dizaj­nér je ešte lepší dôvod.

Kupuj a čítaj knihy

Knihy sú ako tvoj starší, skú­se­nejší pria­teľ. Inšpi­rujú a učia. Mať po ruke zbierku inšpi­ra­tív­nych kníh je nevy­hnut­nou súčas­ťou vzde­lá­va­nia. Okrem toho, učíš sa tiež nové pojmy. Pokús si v pra­vi­del­ných inter­va­loch kúpiť novú knihu či stiah­nuť e-book – naj­lep­šie každé 2 týždne. Žán­rovo hľa­daj inšpi­ra­tívne, edu­kačné témy až po tie tech­nické. Neza­budni si však pozrieť pred samot­nou kúpou recen­zie!

web3

Čer­paj infor­má­cie od ostat­ných

Číta­nie blo­gov ostat­ných web­di­zaj­né­rov je naj­lep­šia cesta, ako sa dostať k okam­ži­tej dávke kre­a­ti­vity zadarmo. Blogy sa stanú nevy­hnutný a extrémne uži­točný zdroj infor­má­cii.

Pri­daj sa ku komu­nite web­di­zaj­né­rov

Ak pra­cu­ješ na voľ­nej nohe a sám sebe šéfom, pri­po­jiť sa ku online či off­line komu­nite web­di­zaj­né­rov je nut­nos­ťou. Udr­žíš krok s naj­nov­šími trendmi, zís­kaš kon­štruk­tívnu spätnú väzbu a kri­tiku. Dobré kon­štruk­tívne pri­po­mienky od ďal­ších odbor­ní­kov pre­ve­ria tvoju kre­a­ti­vitu a tla­čia vás k zlep­šo­va­niu sa. Niečo ako liek, ktorý ak si dáš v malom množ­stve, pomôže.

Startup Stock Photos

Určite si pozri dribbble.combehance.net alebo podu­ja­tia gra­fic­kých dizaj­né­rov na Mee­tUpe!

Veľa foť

Pri­nes si domov všetky druhy dizaj­no­vých prv­kov, ktoré sa ti páčia. Je jedno či sú to budovy, tex­túry alebo tvary tie­ňov, ktoré ťa inšpi­rujú. Vyfoť ich a ulož nie­kam pre neskor­šie pou­ži­tie. Čokoľ­vek, čo odpúta tvoju pozor­nosť, aj keď len na chvíľu, stojí za archi­vo­va­nie. Jeden totiž nikdy nevie, kedy sa to kre­a­tívne miesto v tvo­jom mozgu pre­mení na púšť.

web5

Maj sa pekne, kom­fortná zóna

Inou stra­té­giou je pove­dať ÁNO pro­jek­tom, ktoré by si za zvy­čaj­ných okol­ností odmie­tol, pre­tože sú úplne mimo všet­kého, na čo si zvyk­nutý. Život začína mimo kom­fortnú zónu — aspoň úspešní ľudia to tvr­dia. Ak sa pozriem na prácu, ktorá ti pra­vi­delne pred­kladá výzvy, v koneč­nom dôsledku pomáha tiež roz­ši­ro­vať tvoje zruč­nosti. Dávaj však pozor, aby si nevy­na­lo­žil viac ako 50% svojho času mimo svoju zónu pohod­lia. Aj výzvy treba akcep­to­vať v rov­no­váhe s tým, na čo si zvyk­nutý, to zna­mená, že 50% času pre kaž­do­denné pro­jekty a 50% pre nové výzvy. Čím skú­se­nejší si, tým bliž­šie sa môžeš pri­blí­žiť k tejto úrovni.

Hrajte sa s pro­jek­tami

Pre­svedč sa, že máš voľný čas. Môžeš ho využiť naprí­klad na vytvo­re­nie vymys­le­ných pro­jek­tov, pra­co­vať na expe­ri­men­tál­nych pro­jek­toch alebo s orga­ni­zá­ciami tre­tieho sek­tora zadarmo. Týmto spô­so­bom budeš kŕmiť svoju kre­a­ti­vitu a pra­co­vať na svo­jej svet­lej­šej budúc­nosti. Ale určite však trvaj pri nepla­te­ných pro­jek­toch na abso­lút­nej slo­bode vo tvorbe.

Choď do toho naplno a neza­budni sa baviť!

zdroj foto­gra­fií: pixels.com

Pridať komentár (0)