10 úspeš­ných star­tu­pov, ktoré sa na začiatku javili ako bláz­nov­stvo

Lenka Lauková / 2. december 2014 / Tools a produktivita

Z dob­rých nápa­dov je možné vytvo­riť dobré star­tupy, no skvelé star­tupy väč­ši­nou vznikli z nápa­dov, ktoré sa ľuďom v tej dobe zdali byť posta­vené na hlavu. Jasne to vyplýva už len z toho, keď si uve­do­míte že všetko, čo sa zdalo jasné a logické, už prav­de­po­dobne bolo vytvo­rené. Ale len sku­točne šia­lený nápad môže byť ori­gi­nál­nym a práve tým, ktorý naj­viac uspeje. Pre­sved­čiť sa o tom môžete na prí­kla­doch úspeš­ných spo­loč­ností, ktoré zaiste poznáte, no na začiatku sa ich nápad mno­hým ľuďom javil ako poriadne bláz­nov­stvo.

1. Face­book

S Face­bo­okom prišla revo­lú­cia v oblastí sociál­nych sietí. Spo­mí­nate si aj vy na vašu prvú reak­ciu keď ste s ním po prvý krát prišli do kon­taktu? Mnohí sa čudo­vali, nero­zu­meli tomu kto by to pou­ží­val a načo a prečo by tam o sebe zdie­ľali mnoho svo­jich osob­ných infor­má­cií, poci­tov či foto­gra­fií. Bude vôbec nie­kto túto zvláštnu modro-bielu stránku pou­ží­vať? Nuž, to čo sme si mys­leli vtedy sa dnes zdá byť už dosť smiešne. 

2.Dropbox

Drop­box-áci sa roz­hodli vytvo­riť rie­še­nie pre zdie­ľa­nie a synch­ro­ni­zá­ciu súbo­rov, aj keď na trhu ich v tej dobe bolo už asi tucet a boli pod­po­ro­vané veľ­kými spo­loč­nos­ťami ako Mic­ro­soft. No tie aj tak skoro nikto nevy­uží­val. Drop­box? Veď dokáže dobre spra­viť iba jedinú vec a pou­ží­va­teľ musí hýbať svo­jim obsa­hom na to, aby ho mohol pou­žiť. No nako­niec to predsa len taká hlú­posť nebola. 

3.Amazon

Pre­dá­vať knihy cez inter­net v dobe, keď sa ešte ľudia báli pou­ží­vať svoje kre­ditné karty na takéto platby. Peniaze, čo by ušet­rili v porov­naní s náku­pom v bež­nom obchode minú na poš­tovné a navyše budú musieť na svoju knihu ešte aj čakať. Veď sa po ceste zasta­vím v kníh­ku­pec­tve a knihu mám okam­žite. No kto by ten Ama­zon využil?!.. 

4.Google

Roz­hodli sa vytvo­riť už asi dvad­siaty vyhľa­dá­vač, aj keď väč­šina z už exis­tu­jú­cich totálne upa­dali a boli iba stra­tou času a peňazí. Page a Brin sa však nene­chali s nimi hodiť do jed­ného vreca a dnes majú viac ako 3 miliardy vyhľa­dá­vaní denne. 

5.iOS

Nový ope­račný sys­tém, na kto­rom nespus­títe ani jednu z apli­ká­cií, ktoré boli vyvi­nuté pre Mac OS, Win­dows alebo Linux. Jedine Apple bude môcť preňho vytvá­rať apli­ká­cie. Kto roz­umný by sa nechal na tento „teror“ naho­vo­riť? :)

6.PayPal

Aby si ľudia z neza­bez­pe­če­ných emai­lo­vých adries ako naprí­klad z Yahoo mohli len tak reálne posie­lať peniaze a navyše to nemá pod kon­tro­lou ani banka? V tej dobe musel byť člo­vek poriadne odvážny na to, aby Pay­Pal vôbec pou­žil.

7.Instagram

Načo by nie­kto pou­ží­val samos­tatnú apli­ká­ciu na to, aby si nie­kam zave­sil fotky a obrázky? Veď si to jed­no­du­cho môže dať na Face­book, ktorý aj tak pou­ží­vajú hádam všetci jeho známi. Aby som si mohol dať svoju večeru na tanieri do neja­kého cool fil­tra? Ha ha…Kto dnes nemá Ins­ta­gram?

8.LinkedIn

Čo keby sme vytvo­rili sociálnu sieť, orien­to­vanú na biz­nis a zanep­ráz­dne­ných 30 a 40 roč­ných ľudí, ktorí tam zablú­dia možno raz za pár rokov, keď si budú hľa­dať prácu? Tak to ale našťas­tie neskon­čilo a určite viete, čím je Lin­ke­dIn dnes!

9.Tesla

Namiesto toho, aby vytvá­rali čisto iba baté­rie a tie pre­dá­vali ďalej, vybu­dujú od nuly svoje vlastné autá v rámci svo­jej vlast­nej dis­tri­buč­nej siete v období rece­sie? To bol veľmi veľký risk no napo­kon aj zisk. 

10.Twitter

Veď je to skoro to isté ako e-mail alebo SMS, až na to že to robí ešte menej. Budú to prav­de­po­dobne pou­ží­vať iba celeb­rity ako Brin­tey Spe­ars. No na Twit­teri to dnes parádne žije a má viac ako 500 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov. 

Aké z toho teda ply­nie ponau­če­nie? Nene­chajte sa odra­diť ľuďmi, ktorí sa vám budú sna­žiť naho­vo­riť, že to čo robíte je šia­lené a nemá to budúc­nosť. Berte si rad­šej prí­klad z ľudí, ktorí sa napriek tomu, ako absurdne to vyze­ralo nevzdali, bojo­vali za pro­jekt kto­rému veria a dnes pat­ria medzi tých naj­lep­ších. 

Pridať komentár (0)