Lam­pa ako eko­sys­tém? Pre nemec­kých dizaj­né­rov žia­den prob­lém

Alexandra Dulaková / 12. augusta 2016 / Lifehacking

Nemec­ké dizaj­nér­ske duo We Love Eames priš­lo so zau­jí­ma­vým rie­še­ní pre ľudí, kto­rí v ruchu veľ­ko­mest­ské­ho živo­ta nestí­ha­jú obsta­rá­vať rast­li­ny — no zeleň im chý­ba. Rie­še­nie je až pri­mi­tív­ne pria­mo­čia­re: Myg­dal Plan­tlamp, rast­li­na, kto­rá sa o seba sta­rá sama. Teda, s pomo­cou eko­lo­gic­kej ener­gie a prí­rod­ných javov.

Rast­li­ny v našich prí­byt­koch už vo svo­jej aku­tál­nej podob­ne — okrem toho, že nás vedia tešiť — napĺňa­jú aj deko­ra­tív­nu fun­kciu. Len­že aj tak bež­né veci, ako kve­ty na para­pe­te sa dajú robiť netra­dič­ne, pôso­bi­vo a pek­ne — so štip­kou vedec­kej kre­a­ti­vi­ty. Nie­čo podob­né si zrej­me pove­da­li Arne Seb­rant­ke a Emi­lia Lucht, kto­rí sto­ja za dizaj­nom We Love Eamesnavrh­li lam­py schop­né v sebe v rám­ci hoci­ja­ké­ho pries­to­ru živiť rast­li­ny — bez neus­tá­lej ľud­skej náma­hy.

Arne s Emi­li­ou pod­ľa pred­lo­hy ich múz, Char­le­sa a Ray Eame­sov­cov 

20160315101441719

Charles-Ray-Eames-Motorcycle

foto: aimai­led, fast co-design

Nám, leni­vým a zanep­ráz­dne­ným tvo­rom upo­náh­ľa­nej doby, nie vždy výj­de čas na polie­va­nie a hno­je­nie muš­ká­tov a orchi­de­jí. Myg­dal Plan­tlamp, ako znie názov toh­to výtvo­ru, si to však vôbec nevy­ža­du­je. Rast­li­ny umiest­ne­né do pries­vit­ných skle­ne­ných lámp si v nich s pomo­cou ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií totiž vytvo­ria vlast­ný malič­ký eko­sys­tém. V rám­ci neho budú môcť rásť a zele­nieť sa.

Živi­ny budú pro­stred­níc­tvom foto­syn­té­zy zís­ka­vať zo svet­la samot­nej LED lam­py umiest­ne­nej v skle­ne­nom povr­chu a pod­ľa dizaj­né­rok k tomu nebu­dú vôbec potre­bo­vať vodu. Tým pádom zo scé­ny úpl­ne miz­ne potre­ba den­né­ho svet­la a pra­vi­del­né­ho pri­po­mí­na­nia polie­va­nia. Maji­teľ tak nebu­de musieť rie­šiť, kam ju umiest­niť, aby moh­la vôbec pre­žiť. Nej­dem ani počí­tať kve­ty a rast­li­ny, kto­ré kedy pad­li za obeť mojej dôsled­nej sta­rost­li­vos­ti, tak­že podob­né vyná­le­zy pova­žu­jem za veľ­mi efek­tív­ne a ohľa­du­pl­né ľuďom podob­né­ho dru­hu, ako som ja sama.

Len­že Myg­dal Plan­tlamp ešte ani zďa­le­ka, bohu­žiaľ, nie je na pre­daj. Mož­no raz.

Mygdal-Plantlamp-Hanging-889x663

Mygdal-Plantlamp-Standing-889x654

fot­ky: 6sqft

Momen­tál­ne rie­šia dizaj­né­ri skôr patent na tech­no­ló­giu lam­py, pre­to­že — ak si si mys­lel, že samos­tat­nej­šia už ani byť nemô­že, mýlil si sa. To naj­lep­šie na koniec — a síce eko­lo­gic­ký vyná­lez, na zákla­de kto­ré­ho si lam­pa elek­tri­nu vytvá­ra sama a môže tak vzne­še­ne pohr­d­núť akým­koľ­vek elek­tric­kým prú­dom. Tomu sa hovo­rí auto­nó­mia. Ako správ­ny eko­sys­tém sa pred­sa ani inak sprá­vať nemô­že. Je za to zod­po­ved­ná dru­há vrstva lam­py, mez­di kto­rej schop­nos­ti pat­rí pre­dov­šet­kým elek­tric­ká vodi­vosť. Elek­tric­ká ener­gia sa tak bude pohy­bo­vať po povr­chu lam­py a záso­bo­vať malý eko­sys­tém všet­kým, čo mu k exis­ten­cii bude tre­ba.

Tak­to pre­bie­ha pro­duk­cia Myg­dal Plan­tlamp

4-95-990x660

foto: ec gad­get

Dote­raz vytvo­ri­li Arne a Emi­lia dva mode­ly — jeden záves­ný a dru­hý, kto­rý sa cel­kom bež­ne polo­ží na vodo­rov­nú plo­chu. Spo­lu, ale aj samos­tat­ne, vyze­ra­jú lam­py ako dopl­nok bota­nic­ko-futu­ris­tic­ké­ho nad­šen­ca. Sú uži­toč­né, pre­to­že ako kaž­dá lam­pa posky­tu­jú svet­lo, a záro­veň “nezišt­ne” okráš­ľu­jú svo­je pro­stre­die. Pres­ne pre­to sa dve dizaj­nér­ky pri vybe­ra­ní náz­vu svoj­ho tímu necha­li inšpi­ro­vať Char­le­som a Ray Eame­sov­ca­mi, kto­rí svo­jím citom pre jed­no­du­chú krá­su a fun­kci­ona­li­tu tva­ro­va­li archi­tek­to­nic­kú a dizaj­nér­sku scé­nu dvad­sia­te­ho sto­ro­čia.

Keď už ju v najb­liž­šej dobe nebu­de­me mať doma, Myg­dal Plan­tlamp aspoň pou­ka­zu­je na to, ako šikov­ne a pôso­bi­vo spo­lu doká­žu s tro­chou vyna­lie­za­vos­ti a kre­a­ti­vi­ty fun­go­vať prí­ro­da a moder­né tech­no­ló­gie. A že to naviac vôbec nemu­sí byť na úkor ani jed­nej z nich.

Asi naj­zná­mej­šie die­lo Char­le­sa a Ray Eame­sov­cov: 

charles-and-ray-eames-lounge-chair-_-ottoman-6477_1

foto: blogs­pot

Zdroj: InHa­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie: 6sqft

Pridať komentár (0)