Lampa ako eko­sys­tém? Pre nemec­kých dizaj­né­rov žia­den prob­lém

Alexandra Dulaková / 12. augusta 2016 / Tech a inovácie

Nemecké dizaj­nér­ske duo We Love Eames prišlo so zau­jí­ma­vým rie­šení pre ľudí, ktorí v ruchu veľ­ko­mest­ského života nestí­hajú obsta­rá­vať rast­liny — no zeleň im chýba. Rie­še­nie je až pri­mi­tívne pria­mo­čiare: Myg­dal Plan­tlamp, rast­lina, ktorá sa o seba stará sama. Teda, s pomo­cou eko­lo­gic­kej ener­gie a prí­rod­ných javov.

Rast­liny v našich prí­byt­koch už vo svo­jej aku­tál­nej podobne — okrem toho, že nás vedia tešiť — napĺňajú aj deko­ra­tívnu fun­kciu. Lenže aj tak bežné veci, ako kvety na para­pete sa dajú robiť netra­dične, pôso­bivo a pekne — so štip­kou vedec­kej kre­a­ti­vity. Niečo podobné si zrejme pove­dali Arne Seb­rantke a Emi­lia Lucht, ktorí stoja za dizaj­nom We Love Eamesnavrhli lampy schopné v sebe v rámci hoci­ja­kého pries­toru živiť rast­liny — bez neus­tá­lej ľud­skej námahy.

Arne s Emi­liou podľa pred­lohy ich múz, Char­lesa a Ray Eame­sov­cov 

20160315101441719

Charles-Ray-Eames-Motorcycle

foto: aimai­led, fast co-design

Nám, leni­vým a zanep­ráz­dne­ným tvo­rom upo­náh­ľa­nej doby, nie vždy výjde čas na polie­va­nie a hno­je­nie muš­ká­tov a orchi­dejí. Myg­dal Plan­tlamp, ako znie názov tohto výtvoru, si to však vôbec nevy­ža­duje. Rast­liny umiest­nené do pries­vit­ných skle­ne­ných lámp si v nich s pomo­cou ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií totiž vytvo­ria vlastný maličký eko­sys­tém. V rámci neho budú môcť rásť a zele­nieť sa.

Živiny budú pro­stred­níc­tvom foto­syn­tézy zís­ka­vať zo svetla samot­nej LED lampy umiest­ne­nej v skle­ne­nom povr­chu a podľa dizaj­né­rok k tomu nebudú vôbec potre­bo­vať vodu. Tým pádom zo scény úplne mizne potreba den­ného svetla a pra­vi­del­ného pri­po­mí­na­nia polie­va­nia. Maji­teľ tak nebude musieť rie­šiť, kam ju umiest­niť, aby mohla vôbec pre­žiť. Nej­dem ani počí­tať kvety a rast­liny, ktoré kedy padli za obeť mojej dôsled­nej sta­rost­li­vosti, takže podobné vyná­lezy pova­žu­jem za veľmi efek­tívne a ohľa­du­plné ľuďom podob­ného druhu, ako som ja sama.

Lenže Myg­dal Plan­tlamp ešte ani zďa­leka, bohu­žiaľ, nie je na pre­daj. Možno raz.

Mygdal-Plantlamp-Hanging-889x663

Mygdal-Plantlamp-Standing-889x654

fotky: 6sqft

Momen­tálne rie­šia dizaj­néri skôr patent na tech­no­ló­giu lampy, pre­tože — ak si si mys­lel, že samos­tat­nej­šia už ani byť nemôže, mýlil si sa. To naj­lep­šie na koniec — a síce eko­lo­gický vyná­lez, na základe kto­rého si lampa elek­trinu vytvára sama a môže tak vzne­šene pohr­d­núť akým­koľ­vek elek­tric­kým prú­dom. Tomu sa hovorí auto­nó­mia. Ako správny eko­sys­tém sa predsa ani inak sprá­vať nemôže. Je za to zod­po­vedná druhá vrstva lampy, mezdi kto­rej schop­nosti patrí pre­dov­šet­kým elek­trická vodi­vosť. Elek­trická ener­gia sa tak bude pohy­bo­vať po povr­chu lampy a záso­bo­vať malý eko­sys­tém všet­kým, čo mu k exis­ten­cii bude treba.

Takto pre­bieha pro­duk­cia Myg­dal Plan­tlamp

4-95-990x660

foto: ec gad­get

Dote­raz vytvo­rili Arne a Emi­lia dva modely — jeden závesný a druhý, ktorý sa cel­kom bežne položí na vodo­rovnú plo­chu. Spolu, ale aj samos­tatne, vyze­rajú lampy ako dopl­nok bota­nicko-futu­ris­tic­kého nad­šenca. Sú uži­točné, pre­tože ako každá lampa posky­tujú svetlo, a záro­veň “nezištne” okráš­ľujú svoje pro­stre­die. Presne preto sa dve dizaj­nérky pri vybe­raní názvu svojho tímu nechali inšpi­ro­vať Char­le­som a Ray Eame­sov­cami, ktorí svo­jím citom pre jed­no­du­chú krásu a fun­kci­ona­litu tva­ro­vali archi­tek­to­nickú a dizaj­nér­sku scénu dvad­sia­teho sto­ro­čia.

Keď už ju v najb­liž­šej dobe nebu­deme mať doma, Myg­dal Plan­tlamp aspoň pou­ka­zuje na to, ako šikovne a pôso­bivo spolu dokážu s tro­chou vyna­lie­za­vosti a kre­a­ti­vity fun­go­vať prí­roda a moderné tech­no­ló­gie. A že to naviac vôbec nemusí byť na úkor ani jed­nej z nich.

Asi naj­zná­mej­šie dielo Char­lesa a Ray Eame­sov­cov: 

charles-and-ray-eames-lounge-chair-_-ottoman-6477_1

foto: blogs­pot

Zdroj: InHa­bi­tat, zdroj titul­nej foto­gra­fie: 6sqft

Pridať komentár (0)