13 uži­toč­ných nástro­jov, kto­ré ti nakop­nú pro­duk­ti­vi­tu

Martin Bohunický / 23. januára 2016 / Lifehacking

Nezá­le­ží na tom, aký biz­nis roz­bie­haš a či vôbec nie­čo roz­bie­haš, byť pro­duk­tív­nym v dneš­nej dobe je jed­no­du­cho povin­nosť. No tech­ni­ky a stra­té­gie už nesta­čia, potre­bu­ješ využí­vať aj správ­ne nástro­je. Našťas­tie je ich dosť.

Tu sú apli­ká­cie, s kto­rý­mi tvo­ja pro­duk­ti­vi­ta naras­tie, to ti garan­tu­jem:

1. Asa­na

Apli­ká­cie na pro­jek­to­vý manaž­ment sú vša­de, no Asa­na je pod­ľa mňa naj­lep­šia. Má inter­ný mail, vieš dele­go­vať úlo­hy a sle­do­vať sta­tu­sy pro­jek­tov na spo­loč­nej násten­ke

2. Tri­pIt

Trac­ko­vať ces­to­va­nie je dôle­ži­té, už len kvô­li výdav­kom. S Tri­pIt máš všet­ky infor­má­cie pohro­ma­de.

3. [email protected]

Ak rád počú­vaš pri prá­ci hud­bu, táto apli­ká­cia ti nami­xu­je špe­ciál­ny pla­y­list, s kto­rým ti pôj­de robo­ta od ruky.

4. Uber­Con­fe­ren­ce

Kon­fe­renč­né hovo­ry môžu pri­niesť mno­ho sta­ros­tí, s Uber­Con­fe­ren­ce však vždy dopre­du pres­ne vieš, s kým ideš volať — vidíš totiž Lin­ke­dIn pro­fi­ly všet­kých zúčast­ne­ných.

5. Ever­no­te

Všet­ky poznám­ky na všet­kých zaria­de­niach, Ever­no­te je legen­da.

6. Pro­duc­te­ev

Kva­lit­ný prog­ram na task mana­ge­ment, s kto­rým bude roz­de­ľo­va­nie úloh ostat­ným hrač­ka.

7. Flip­Bo­ard

Načo sle­do­vať desiat­ky webo­vých strá­nok, keď ich môžeš mať všet­ky poko­pe?

8. Con­tac­tu­al­ly

Byť v kon­tak­te s ľud­mi z tvoj­ho oko­lia je dôle­ži­té. Vďa­ka tej­to apli­ká­cií sa to už nikdy nezo­pa­ku­je.

9. Refresh.io — býva­lá apli­ká­cia Char­lie, kto­rú kúpi­lo Lin­ke­din

Už si pri­šiel nie­ke­dy na stret­ko a zis­til si, že o danej oso­be nič nevieš? Vďa­ka Ref­res­hu zís­kať všet­ky infor­má­cie na jed­nom mies­te.

10. Sun­ri­se

Naj­lep­ší kli­ent pre kalen­dár. Jed­no­du­chá apli­ká­cia pra­cu­je so všet­ký­mi popu­lár­ny­mi služ­ba­mi.

11. Echo­Sign

Vďa­ka Echo­Sign vieš všet­ky doku­men­ty pod­pi­so­vať elek­tro­nic­ky. Navy­še pek­ne zazna­me­ná­va his­tó­riu.

12. Hoot­Su­ite

Ušet­ri čas na sociál­nych sie­ťach a spra­vuj všet­ky pro­fi­ly v jed­nej app­ke.

13. IFTTT

Skve­lá apli­ká­cia s mili­ón mož­nos­ťa­mi. IFTTT ti dovo­ľu­je vytvo­riť auto­ma­ti­zo­va­né recep­ty, kto­ré rea­gu­jú na urči­té akcie. Pre prí­klad, uplo­ad­neš fot­ku na Ins­ta­gram a apli­ká­cia ju sama hodí na tvoj Face­bo­ok.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)