13 uži­toč­ných nástro­jov, ktoré ti nakopnú pro­duk­ti­vitu

Martin Bohunický / 23. januára 2016 / Tech a inovácie

Nezá­leží na tom, aký biz­nis roz­bie­haš a či vôbec niečo roz­bie­haš, byť pro­duk­tív­nym v dneš­nej dobe je jed­no­du­cho povin­nosť. No tech­niky a stra­té­gie už nesta­čia, potre­bu­ješ využí­vať aj správne nástroje. Našťas­tie je ich dosť.

Tu sú apli­ká­cie, s kto­rými tvoja pro­duk­ti­vita naras­tie, to ti garan­tu­jem:

1. Asana

Apli­ká­cie na pro­jek­tový manaž­ment sú všade, no Asana je podľa mňa naj­lep­šia. Má interný mail, vieš dele­go­vať úlohy a sle­do­vať sta­tusy pro­jek­tov na spo­loč­nej nástenke

2. Tri­pIt

Trac­ko­vať ces­to­va­nie je dôle­žité, už len kvôli výdav­kom. S Tri­pIt máš všetky infor­má­cie pohro­made.

3. Focus@Will

Ak rád počú­vaš pri práci hudbu, táto apli­ká­cia ti nami­xuje špe­ciálny pla­y­list, s kto­rým ti pôjde robota od ruky.

4. Uber­Con­fe­rence

Kon­fe­renčné hovory môžu pri­niesť mnoho sta­rostí, s Uber­Con­fe­rence však vždy dopredu presne vieš, s kým ideš volať — vidíš totiž Lin­ke­dIn pro­fily všet­kých zúčast­ne­ných.

5. Ever­note

Všetky poznámky na všet­kých zaria­de­niach, Ever­note je legenda.

6. Pro­duc­teev

Kva­litný prog­ram na task mana­ge­ment, s kto­rým bude roz­de­ľo­va­nie úloh ostat­ným hračka.

7. Flip­Bo­ard

Načo sle­do­vať desiatky webo­vých strá­nok, keď ich môžeš mať všetky pokope?

8. Con­tac­tu­ally

Byť v kon­takte s ľudmi z tvojho oko­lia je dôle­žité. Vďaka tejto apli­ká­cií sa to už nikdy nezo­pa­kuje.

9. Refresh.io — bývalá apli­ká­cia Char­lie, ktorú kúpilo Lin­ke­din

Už si pri­šiel nie­kedy na stretko a zis­til si, že o danej osobe nič nevieš? Vďaka Ref­reshu zís­kať všetky infor­má­cie na jed­nom mieste.

10. Sun­rise

Naj­lepší kli­ent pre kalen­dár. Jed­no­du­chá apli­ká­cia pra­cuje so všet­kými popu­lár­nymi služ­bami.

11. Echo­Sign

Vďaka Echo­Sign vieš všetky doku­menty pod­pi­so­vať elek­tro­nicky. Navyše pekne zazna­me­náva his­tó­riu.

12. Hoot­Su­ite

Ušetri čas na sociál­nych sie­ťach a spra­vuj všetky pro­fily v jed­nej appke.

13. IFTTT

Skvelá apli­ká­cia s milión mož­nos­ťami. IFTTT ti dovo­ľuje vytvo­riť auto­ma­ti­zo­vané recepty, ktoré rea­gujú na určité akcie. Pre prí­klad, uplo­ad­neš fotku na Ins­ta­gram a apli­ká­cia ju sama hodí na tvoj Face­book.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)