14-roč­né diev­ča vyro­bi­lo z bicyk­lo­vých súčias­tok práč­ku, kto­rá nepot­re­bu­je elek­tri­nu

Jakub Jablonický / 14. júla 2016 / Tech a inovácie

Vo veku iba 14 rokov vytvo­ri­la Remya Jose svoj prvý vyná­lez — pedál­mi pohá­ňa­nú práč­ku vyro­be­nú z recyk­lo­va­ných bicyk­lo­vých súčias­tok. Práč­ka pomô­že naj­mä rodi­nám bez prí­stu­pu ku elek­tri­ne.

Remya pochá­dza z Indie a s nápa­dom na ten­to vyná­lez priš­la, keď muse­la so svo­jou ses­trou robiť všet­ky domá­ce prá­ce po tom, ako ich mama ocho­re­la. Namies­to pra­nia oble­če­nia v rie­ke si vymys­le­la rie­še­nie, kto­ré jej ušet­ri­lo čas aj náma­hu.

Zača­la tým, že si naštu­do­va­la, ako fun­gu­jú elek­tric­ké práč­ky, aby moh­la zrep­li­ko­vať ich fun­kcie v zaria­de­ní úpl­ne pohá­ňa­nom ľud­skou silou. Jej otec jej pomo­hol nájsť súčias­t­ky, kto­ré potre­bo­va­la, a potom jej nák­res vzal do miest­ne­ho auto­ser­vi­su, kde práč­ku zostro­ji­li.

pedal-washing-machine-1-889x608

Vyšlo to lep­šie, ako plá­no­va­la. Zaria­de­nie je zlo­že­né z hli­ní­ko­vej nádo­by s drô­te­ným val­com, do kto­ré­ho nalo­žíš veci na pra­nie. Valec je pri­po­je­ný na bicyk­lo­vú reťaz s pedál­mi. Prád­lo do práč­ky vlo­žíš spo­lu s horú­cou vodou a čis­tia­cim pros­tried­kom a necháš ho 10 minút namo­če­né. Potom pomo­cou pedá­lov roz­to­číš valec. Myd­lo­vú vodu vypus­tíš cez malý kohú­tik a vyme­níš ju za čis­tú, kto­rú pou­ži­ješ na posled­né oplác­hnu­tie. Je to jed­no­du­ché a ele­gant­né rie­še­nie pre rodi­ny, kto­ré žijú v oblas­tiach, kde by inak ku práč­ke nema­li prí­stup.

Remya Jose a jej vyná­le­zy nezos­ta­li nepo­všim­nu­té. Býva­lý Indic­ký pre­zi­dent jej ude­lil národ­nú cenu a v 18 rokoch požia­da­la o patent na svoj vyná­lez. Dnes pra­cu­je ako séri­ová ino­vá­tor­ka pre Indic­kú národ­nú nadá­ciu, kde vymýš­ľa vyná­le­zy, kto­ré pomá­ha­jú vidiec­kym komu­ni­tám v jej kra­ji­ne.

zdroj: inhabitat.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com, Zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)