14-ročné dievča vyro­bilo z bicyk­lo­vých súčias­tok práčku, ktorá nepot­re­buje elek­trinu

Jakub Jablonický / 14. júla 2016 / Tech a inovácie

Vo veku iba 14 rokov vytvo­rila Remya Jose svoj prvý vyná­lez — pedálmi pohá­ňanú práčku vyro­benú z recyk­lo­va­ných bicyk­lo­vých súčias­tok. Práčka pomôže najmä rodi­nám bez prí­stupu ku elek­trine.

Remya pochá­dza z Indie a s nápa­dom na tento vyná­lez prišla, keď musela so svo­jou ses­trou robiť všetky domáce práce po tom, ako ich mama ocho­rela. Namiesto pra­nia oble­če­nia v rieke si vymys­lela rie­še­nie, ktoré jej ušet­rilo čas aj námahu.

Začala tým, že si naštu­do­vala, ako fun­gujú elek­trické práčky, aby mohla zrep­li­ko­vať ich fun­kcie v zaria­dení úplne pohá­ňa­nom ľud­skou silou. Jej otec jej pomo­hol nájsť súčias­tky, ktoré potre­bo­vala, a potom jej nák­res vzal do miest­neho auto­ser­visu, kde práčku zostro­jili.

pedal-washing-machine-1-889x608

Vyšlo to lep­šie, ako plá­no­vala. Zaria­de­nie je zlo­žené z hli­ní­ko­vej nádoby s drô­te­ným val­com, do kto­rého nalo­žíš veci na pra­nie. Valec je pri­po­jený na bicyk­lovú reťaz s pedálmi. Prádlo do práčky vlo­žíš spolu s horú­cou vodou a čis­tia­cim pros­tried­kom a necháš ho 10 minút namo­čené. Potom pomo­cou pedá­lov roz­to­číš valec. Myd­lovú vodu vypus­tíš cez malý kohú­tik a vyme­níš ju za čistú, ktorú pou­ži­ješ na posledné oplác­hnu­tie. Je to jed­no­du­ché a ele­gantné rie­še­nie pre rodiny, ktoré žijú v oblas­tiach, kde by inak ku práčke nemali prí­stup.

Remya Jose a jej vyná­lezy nezos­tali nepo­všim­nuté. Bývalý Indický pre­zi­dent jej ude­lil národnú cenu a v 18 rokoch požia­dala o patent na svoj vyná­lez. Dnes pra­cuje ako séri­ová ino­vá­torka pre Indickú národnú nadá­ciu, kde vymýšľa vyná­lezy, ktoré pomá­hajú vidiec­kym komu­ni­tám v jej kra­jine.

zdroj: inhabitat.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com, Zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)