15 doko­na­lých miest, kto­ré by si mal nav­ští­viť pred tým, ako sa tam nahr­nú turis­ti

Veronika Horváthová, existuje.sk / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Dovo­len­ku si čas­to vybe­rá­me pod­ľa aktu­ál­nej ponu­ky ale­bo máme obľú­be­né mies­ta, kam pra­vi­del­ne jaz­dí­me. Ria­di­me sa pred­sa hes­lom “keď tam je veľa ľudí, tak to tam bude dob­ré”. No nie vždy je to prav­da. Na sve­te je veľa miest, kto­ré turis­ti ešte neob­ja­vi­li a moh­li by sme ich doslo­va pome­no­vať raj na zemi. 

Jose Igna­cio, Uru­gu­aj

Koh Rong, Kam­bo­dža

Ban­gla­déš

Sofia, Bul­har­sko

Amber­gris Caye, Beli­ze

Bur­ma

Roatan, Hon­du­ras

Apu­lia, Talian­sko

Zambia a Zim­bab­we

Busan, Juž­ná Kórea

Mani­la, Fili­pí­ny

Phu Quoc, Viet­nam

York, Veľ­ká Bri­tá­nia

Kep, Kam­bo­dža

Sali­nas Gran­des, Argen­tí­na

вы э т Ёв сна пыж 31
Pridať komentár (0)