15 šikov­ných tri­kov, ktoré ušet­ria v malom byte potrebné miesto

Barbora Prochovníková / 8. júna 2016 / Tech a inovácie

Ak bývate v malom byte, nezú­fajte. Vždy máte totižto prí­le­ži­tosť ohro­miť svo­jich pria­te­ľov dopl­n­kami a deko­rá­ciami.

Jediné, čo musíte uro­biť, je správne uspo­ria­dať pries­tor a čoskoro uvi­díte, že aj malý byt sa dá pre­me­niť na neuve­ri­teľné miesto, kde môžete pohodlne pra­co­vať, stre­tá­vať sa s pria­teľmi alebo oddy­cho­vať. Tieto nápady by vás mohli inšpi­ro­vať.

Skla­do­va­nie šper­kov

2275005-rachel-650-1464875914

foto: brightside.me

Za ume­lecké dielo si môžete ulo­žiť vaše šperky a bižu­té­riu.

Dre­vený pod­nos

2273705-coach-650-1464875914

foto: brightside.me

Dre­vený pod­nos je skve­lým pomoc­ní­kom pokiaľ chcete ušet­riť miesto a nemáte v obý­vačke kon­fe­renčný sto­lík.

Mul­ti­funkčný rotačný šat­ník

2273755-display-itjpg-88340982fff9e141-650-1464875914

foto: brightside.me

Police s kni­hami alebo dopl­n­kami? Zrkadlo? S touto skri­ňou máte všetko v jed­nom. Skriňa sa navyše otáča, takže vaša izba môže vyze­rať zakaž­dým inak.

Tajné skla­do­va­cie miesto

2274105-2013011408052325-Wysuwana-waska-szafka-w-kuchni-650-1464875914

foto: brightside.me

Úzky pries­tor medzi ste­nou a chlad­nič­kou môže byť využitý aj veľmi efek­tívne.

Sto­lík na bal­kóne

2275705-01-Design-Mobiliario-Mesa-Computador-Varanda-Blog-do-Mesquita-PL-650-1464875914

foto: brightside.me

Skvelý nápad ak pra­cu­jete z domu. Pre­meňte svoj bal­kón na letnú kan­ce­lá­riu.

Dva v jed­nom

2274955-readrollgazete-320-1464875914

foto: brightside.me

Držiak na toaletný papier a záro­veň na noviny alebo knihy.

Ver­ti­kálny sto­jan na víno

2274705-Vynebar-8-Bottle-Wall-Mounted-Wine-Rack-650-1464875914

foto: brightside.me

Držiak na riad

2275305-over-the-fridge-snack-caddy2-650-1464875914

foto: brightside.me

Takýto držiak si môžete vyro­biť ľahko aj sami. Do držiaku umiest­nite veci, ktoré v kuchyni naj­viac pou­ží­vate ako napr. tanier a prí­bor a ušet­rite si tak miesto vo vašej malej kuchyni.

Sili­kó­nové vrecko do kúpeľne

2275105-hot-iron-holster-1-650-1464875914

foto: brightside.me

Záves do spr­chy s vrec­kami

2274005-712596-650-1464875914

foto: brightside.me

Uži­točný úložný pries­tor v malej kúpeľni.

Mag­netky

2273955-712605-650-1464875914

foto: brightside.me

Na mag­netky môžete umiest­niť napr. pomôcky na mani­kúru.

Dutá tabu­retka

2274555-shoe-650-1464875914

foto: brightside.me

Úložný pries­tor pre malé veci, ktoré sa ľahko strá­cajú.

Skla­da­cie misy

2275355-nest-650-1464875914

foto: brightside.me

Výho­dou je, že do seba zapadnú všetky časti ako do jed­nej skla­dačky, čím sa vám tiež podarí ušet­riť miesto v kuchyni.

Čis­tiace pros­triedky

2275205-how-018-650-1464875914

foto: brightside.me

Všetko, čo potre­bu­jete na čis­te­nie, by ste mali mať na jed­nom mieste, ktoré nemusí nikto vidieť.

Čis­te­nie ovo­cia a zele­niny

2274205-0-650-1464875914

foto: brightside.me

Kôš umiest­nený v kuchyn­skej linke s otvo­rom na odpad.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)