15 uži­toč­ných dizaj­no­vých vychy­tá­vok, ktoré budeš okam­žite chcieť kúpiť

Rudolf Nečas / 13. september 2016 / Zaujímavosti

Výborné vyná­lezy vôbec nemu­sia byť zlo­žité.

Dizaj­néri nie­kedy vyjad­ria svoje emó­cie v spô­so­boch, ktoré doko­nale ladia s našimi myš­lien­kami a pria­niami. Ich nápady na nové gad­gety do domác­nosti a ďal­šie veci sú tak doko­nalé a tak funkčné, že sa dá bez pre­há­ňa­nia pove­dať, že nie­kedy napl­nia sny ľudí po celom svete. Ino­kedy ich tvo­ri­vosť vedie k vymys­le­niu nie­čoho, o čom sme ani nesní­vali, ale uká­zalo sa, že robia život radost­nej­ším.

A medzi tie, ktoré robia zo života radosť roz­hodne patrí aj nasle­du­jú­cich 15 vyná­le­zov:

Okenný bal­kón

976805-1000-1449650960-collage5

Špe­ciálny dizajn týchto streš­ných okien im umož­ňuje zme­niť sa na bal­kón v prie­behu pár chvíľ.

Sto­lička pre veľkú rodinu

977055-1000-1449650960-collage3

Po naro­dení svojho tre­tieho die­ťaťa Hal Tay­lor zis­til, že je neprí­jemné čítať roz­právky svo­jim deťom v oby­čaj­nom kresle. A potom našiel spô­sob, ako vyrie­šiť prob­lém — vyna­šiel hoj­da­cie kreslo s dvoma prí­dav­nými sedad­lami pre deti.

Mat­rac, ktorý párom umožní správne sa túliť

977305-1000-1449650960-cuddle-mattress

Špe­ciálne lamely v Cuddle Matt­ress párom umož­nia túliť sa bez vzá­jom­ného ruše­nia počas spánku. A ak rád spíš na boku, oce­níš ho určite tiež.

Dážd­niky so skry­tým vzo­rom

977655-1000-1449650960-JwRl51w

Vzor je vidi­teľný len keď je dážd­nik mokrý.

Farby bez mena

977955-1000-1449650960-56093f709033a0_l

Japon­skí dizaj­néri vyro­bili sadu bez­men­ných farieb pre deti. Malé tubičky nie sú ozna­čené far­bou, ktorú hľa­dáš, ale namiesto toho far­bami, ktoré musia byť zmie­šané aby vznikla tá, ktorá je vnútri. Podľa vyná­lez­cov tento design roz­víja pred­sta­vi­vosť a umož­ňuje deťom pocho­piť, ako mie­šať rôzne farby.

Mesačná lampa

976905-1000-1449650960-collage8

Táto neuve­ri­teľne rea­lis­tická lampa v tvare mesiaca bude tou správ­nou šál­kou kávy pre roman­tic­kých ľudí, pre­tože vďaka nej môžeš mať doma kúsok ves­míru. Lampa môže visieť zo steny alebo stropu alebo byť polo­žená na pod­lahe a je k dis­po­zí­cii v sied­mich rôz­nych veľ­kos­tiach. Naj­men­šia sa ti zmestí do ruky.

Dre­vená fľaša

977905-1000-1449650960-collage17

S pomo­cou tejto dubo­vej fľaše, môžeš piť nápoje ďaleko kva­lit­nej­šie, než si nor­málne zvyk­nutý. Stačí naliať tro­chu vína alebo pálenky do fľaše, počkať od dvoch do 48 hodín a môžeš si vychut­nať lep­šiu chuť.

Uni­ver­zálna lampa

977105-1000-1449650960-collage13

Lumi­no­odle je vysoko pre­nosná lampa v tvare venca, ktorá môže byť zave­sená alebo k nie­čomu pri­via­zaná, no a dokonca si ju môžeš len tak polo­žiť aj na stôl. Jej jasné LED svetlá doko­nale osvet­ľujú oko­lie. Okrem toho je aj vodo­tesná. Jed­no­du­cho uži­točná vecička.

Práčka so špe­ciál­nymi dvier­kami na pri­da­nie bie­lizne

977405-1000-1449650960-Samsung-WW8500-AddWash

Poznáš ten pocit, keď dáš bie­li­zeň do práčky, zapneš ju a potom zrazu zis­tíš, že si tam niečo ešte zabu­dol dať? Šikovní návrhári zo Sam­sungu konečne prišli s geniál­nym rie­še­ním. Sú to malé doda­točné dvierka, pomo­cou kto­rých môžeš pri­dať ďal­šiu bie­li­zeň na pra­nie v prie­behu pra­cieho cyklu.

Úžasný lus­ter

977205-1000-1449650960-collage16

Tento lus­ter v tvare obrov­skej vín­nej révy zdobí strop vzor­ko­va­cej miest­nosti kali­forn­ských viníc. A vyzerá to jed­no­du­cho úchvatne.

Anti stre­sová lop­tička so zoomom

977705-1000-1449650960-egg-ball-map

Na tejto lop­tičke sú vyob­ra­zené rôzne detailné mapy, ale aby si ich videl ju musíš poriadne stla­čiť.

Nádoby so stop­kami

977005-1000-1449650960-collage4

Tré­nuj svoju silu vôle s týmito kon­taj­nermi, ktoré možno otvo­riť len v nasta­ve­nom čase — a ani o minútu skôr.

Sto­ličky inšpi­ro­vané Picas­som

977455-1000-1449650960-SOHN-One-liner-series_chair-1

Návrhári týchto sto­li­čiek sa inšpi­ro­vali neod­de­li­teľ­nými lin­kami, ktoré môžeš vidieť v die­lach Pabla Picassa. Každá sto­lička sa skladá z jed­nej kovo­vej rúrky ohnu­tej zvlášt­nym spô­so­bom a sedadla rov­na­kej farby.

Uni­ver­zálna pokrývka

976855-1000-1449650960-collage7

Táto pokrievka bude paso­vať na väč­šinu hrn­cov, ktoré máš doma. Je radosť ju pou­ží­vať, keď budeš robiť niečo, čo sa potre­buje variť a uni­kátny vnú­torný povrch ti umožní ľahko sce­diť vodu.

Držiak na mobil pre per­fektné sel­fie so psom

978055-1000-1449650960-collage11

Dosiah­nuť, aby sa pes poze­ral do kamery je často náročná úloha. Ale tvor­co­via Pooch Sel­fie našli dômy­selné rie­še­nie tohto prob­lému — že vynašli zaria­de­nie, ktoré pri­pevní obľú­benú loptu tvojho domá­ceho maz­ná­čika k tele­fónu. Teraz si môžeš byť istý, že tvoj maz­ná­čik nebude môcť str­hnúť oči z kamery.

zdroj: brightside.me, zdroj foto­gra­fií: brightside.me,

Pridať komentár (0)