17 rov­níc, ktoré zme­nili svet

Martin Bohunický / 29. januára 2016 / Zaujímavosti

Mate­ma­tik Ian Ste­wart pred časom vydal vyni­ka­júcu pub­li­ká­ciu.

Jej názov je “In Pur­suit of the Unknown: 17 Equ­ati­ons That Chan­ged the World”. Roz­hodne odpo­rú­čam pozrieť sa do nej — všetky naj­dô­le­ži­tej­šie rov­nice v našej his­tó­rií sú v nej zau­jí­mavo popí­sané.

Toto nie sú oby­čajné rov­nice. Áno, možno ti zni­čili tvoj život na stred­nej škole, no nebyť ich, nemali by sme ani GPS, počí­tače, lietadlá..a vôbec väč­šinu vyná­le­zov. Preto je dôle­žité z času na čas si ich pri­po­me­núť. A na to už slúži táto info­gra­fika, ktorú mám vytla­čenú aj doma na stene.

aOVrZ1M_700b

zdroj: 9gag.com

Pridať komentár (0)