18 dych­be­rú­cich foto­gra­fií, ktoré uka­zujú život z inej per­spek­tívy

Lýdia Repová / 22. júla 2016 / Zaujímavosti

Pokiaľ máš rád zau­jí­mavé foto­gra­fie zo sveta, tak si prí­deš na svoje. 

Aj “neko­nečný” Veľký čín­sky múr má svoj koniec.

Vnútri Google data cen­tra.

Lávové jazero v krá­tery vul­kána Erta Ale, Eti­ó­pia.

Rön­tgen pred a po ope­rá­cii sko­li­ózy.

Naj­de­tail­nejší záber Mer­kúru, aký bol zatiaľ nasní­maný. Bager 288, naj­väč­šie rýpadlo na svete.Prie­rez pod­mor­ským tele­ko­mu­ni­kač­ným káb­lom. Bavor­ské mesto Nörd­lin­gen, vybu­do­vané v krá­tery po mete­orite, ktorý dopa­dol na Zem pre viac ako 14 mili­ónmi rokov. 2 kilá tuku v porov­naní s 2 kilami sva­lov. Day­tona Beach, Flo­rida, rok 1957.Hodinky Akito Kawa­go­eho, ktoré sa zasta­vili 8:15, teda v čase, kedy padla ató­mová bomba na Hiro­šimu. Vajíčka cho­bot­nice.360° dúha. Sku­točné farebné zábery z Marsu nasní­mané pomo­cou Curi­osity.Výstup na Eve­rest, máj 2013.Pie­sočná búrka nad morom, Aus­trá­lia. “Neko­nečný” kopec pneuma­tík. Polárna žiara z ves­míru. 

zdroj: brightside.me zdroj titul­nej foto: brightside.me

Pridať komentár (0)