18 dych­be­rú­cich foto­gra­fií, kto­ré uka­zu­jú život z inej per­spek­tí­vy

Lýdia Repová / 22. júla 2016 / Zaujímavosti

Pokiaľ máš rád zau­jí­ma­vé foto­gra­fie zo sve­ta, tak si prí­deš na svo­je.

Aj “neko­neč­ný” Veľ­ký čín­sky múr má svoj koniec.

Vnút­ri Goog­le data cen­tra.

Lávo­vé jaze­ro v krá­te­ry vul­ká­na Erta Ale, Eti­ó­pia.

Rön­tgen pred a po ope­rá­cii sko­li­ó­zy.

Naj­de­tail­nej­ší záber Mer­kú­ru, aký bol zatiaľ nasní­ma­ný. Bager 288, naj­väč­šie rýpad­lo na sve­te.Prie­rez pod­mor­ským tele­ko­mu­ni­kač­ným káb­lom. Bavor­ské mes­to Nörd­lin­gen, vybu­do­va­né v krá­te­ry po mete­ori­te, kto­rý dopa­dol na Zem pre viac ako 14 mili­ón­mi rokov. 2 kilá tuku v porov­na­ní s 2 kila­mi sva­lov. Day­to­na Beach, Flo­ri­da, rok 1957.Hodin­ky Aki­to Kawa­go­eho, kto­ré sa zasta­vi­li 8:15, teda v čase, kedy pad­la ató­mo­vá bom­ba na Hiro­ši­mu. Vajíč­ka cho­bot­ni­ce.360° dúha. Sku­toč­né fareb­né zábe­ry z Mar­su nasní­ma­né pomo­cou Curi­osi­ty.Výstup na Eve­rest, máj 2013.Pie­soč­ná búr­ka nad morom, Aus­trá­lia. “Neko­neč­ný” kopec pneuma­tík. Polár­na žia­ra z ves­mí­ru. 

zdroj: brightside.me zdroj titul­nej foto: brightside.me

Pridať komentár (0)