Apple hlási: Pre­kro­čená jedna miliarda pre­da­ných iPho­nov!

Lubos Cerven, thinkapple.sk / 31. júla 2016 / Business

Napriek nie prí­liš licho­ti­vým uka­zo­va­te­ľom príj­mov a zis­kov za 2. štvrť­rok, zve­rej­ne­ným pred pár dňami, majú v Apple dôvod na radosť. Tim Cook v Apple Cam­pus v Cuper­tino v Kali­for­nii hrdo uka­zuje tento výni­močný iPhone, čo je významný míľ­nik pre spo­loč­nosť. Výni­močný tým, že je to iPhone s pora­do­vým čís­lom 1 000 000 000! 

Zdroj: macrumors.com

Tim Cook vyhlá­sil, že iPhone sa stal jed­ným z najús­peš­nej­ších pro­duk­tov menia­cich svet. My si mys­líme, že má roz­hodne pravdu a pre mnoho ľudí sa stáva nie­len iPhone, ale aj ostatné Apple zaria­de­nia pro­duktmi, bez kto­rých si neve­dia pred­sta­viť deň.

IPhone pri­šiel na trh v roku 2007 a momen­tálne sa netr­pez­livo oča­káva siedmy rad, ktorý má vyjsť o necelé dva mesiace. Pre spo­loč­nosť je pre­daj iPho­nov roz­ho­du­júci spo­me­dzi všet­kých ostat­ných pro­duk­tov a má naj­väčší vplyv na zisk. Budúci rok sa bude osla­vo­vať desiate výro­čie uve­de­nia tohto zaria­de­nia na trh a oča­ká­vajú sa významné dizaj­nové zmeny, ako napr. telo zo skla, zahnutý disp­lej, Touch ID sen­zor na disp­leji, bez­drô­tové nabí­ja­nie, ske­ner tváre a, samoz­rejme, rých­lejší pro­ce­sor. Čo z toho bude sku­toč­nos­ťou, uvi­díme o rok.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: macrumours.com

Pridať komentár (0)