App­le hlá­si: Pre­kro­če­ná jed­na miliar­da pre­da­ných iPho­nov!

Lubos Cerven, thinkapple.sk / 31. júla 2016 / Business

Napriek nie prí­liš licho­ti­vým uka­zo­va­te­ľom príj­mov a zis­kov za 2. štvrť­rok, zve­rej­ne­ným pred pár dňa­mi, majú v App­le dôvod na radosť. Tim Cook v App­le Cam­pus v Cuper­ti­no v Kali­for­nii hrdo uka­zu­je ten­to výni­moč­ný iPho­ne, čo je význam­ný míľ­nik pre spo­loč­nosť. Výni­moč­ný tým, že je to iPho­ne s pora­do­vým čís­lom 1 000 000 000! 

Zdroj: macrumors.com

Tim Cook vyhlá­sil, že iPho­ne sa stal jed­ným z najús­peš­nej­ších pro­duk­tov menia­cich svet. My si mys­lí­me, že má roz­hod­ne prav­du a pre mno­ho ľudí sa stá­va nie­len iPho­ne, ale aj ostat­né App­le zaria­de­nia pro­dukt­mi, bez kto­rých si neve­dia pred­sta­viť deň.

IPho­ne pri­šiel na trh v roku 2007 a momen­tál­ne sa netr­pez­li­vo oča­ká­va sied­my rad, kto­rý má vyjsť o nece­lé dva mesia­ce. Pre spo­loč­nosť je pre­daj iPho­nov roz­ho­du­jú­ci spo­me­dzi všet­kých ostat­ných pro­duk­tov a má naj­väč­ší vplyv na zisk. Budú­ci rok sa bude osla­vo­vať desia­te výro­čie uve­de­nia toh­to zaria­de­nia na trh a oča­ká­va­jú sa význam­né dizaj­no­vé zme­ny, ako napr. telo zo skla, zahnu­tý disp­lej, Touch ID sen­zor na disp­le­ji, bez­drô­to­vé nabí­ja­nie, ske­ner tvá­re a, samoz­rej­me, rých­lej­ší pro­ce­sor. Čo z toho bude sku­toč­nos­ťou, uvi­dí­me o rok.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: macrumours.com

Pridať komentár (0)