Jed­no­du­ché zvy­ky, vďa­ka kto­rým hack­neš svoj čas

Timotej Vančo / 11. augusta 2016 / Lifehacking

Kaž­dý z nás má mno­ho vecí na prog­ra­me. Keď chceš všet­ky stí­hať s nad­hľa­dom a ušet­riť pri nich čas pre nie­čo ďal­šie, tu máš návod.

Ten­to člá­nok je inšpi­rá­ci­ou od blo­ge­ra Quin­cy­ho Lar­so­na. Quin­cy sa počas posled­ných rokov stal exper­tom na čas a ako hovo­rí, ak by sa ním nestal, nemal by šan­cu stí­hať všet­ko, čo musí.

Jeho den­ná ruti­na vyze­ra­la tak­to:

  • Posky­to­va­nie pod­po­ry pre štvrť mili­ó­na ľudí, kto­rí pou­ží­va­jú Free Code Camp kaž­dý mesiac
  • Dohlia­da­nie na expan­ziu ich open sour­ce pro­jek­tu a jeho osnov
  • Edi­to­va­nie člán­kov na svo­jom Medium pro­fi­le
  • Sta­ra­nie sa o svo­ju malú dcér­ku
1-GTeTJAko0vLbVNhjo-6kkA

Quin­cy pre­čí­tal veľ­mi veľa kníh o pro­duk­ti­vi­te a skú­sil nespo­čet­né množ­stvo tak­tík time mana­ge­men­tu. No mno­ho z nich mu pri­nies­lo iba okra­jo­vé zlep­še­nie.

V tom­to člán­ku ti ale povie o troch návy­koch, kto­ré si osvo­jil za posled­né roky a pova­žu­je ich za dôle­ži­té pre dosa­ho­va­nie jeho cie­ľov.

A naj­lep­šia vec na tom celom je, že nemu­síš robiť žiad­ne obrov­ské zme­ny v svo­jom život­nom štý­le. Nemu­síš pre­stať faj­čiť ale­bo začať kaž­dé ráno jed­nu hodi­nu medi­to­vať.

Na tie­to 3 návy­ky sa môžeš adap­to­vať okam­ži­te a zadar­mo.

Zvyk čís­lo 1: Ak môžeš nie­čo spra­viť do 2 minút ale­bo menej, choď a urob to.

1-b8DUlZvZoQEI22SuMF5mfg

Toto pra­vid­lo 2 minút pochá­dza z jed­nej z naj­zná­mej­ších kníh o pro­duk­ti­vi­te – Get­ting Things Done od Davi­da Alle­na.

Ak sa naskyt­ne neja­ká úlo­ha – a vieš, že bude trvať pod 2 minú­ty – okam­ži­te ju choď uro­biť. Inak, si ju môžeš pri­dať na svoj to-do list.

Dôvod, pre­čo ten­to zvyk fun­gu­je je, že sko­ro vždy môžeš pre­ru­šiť prá­cu, kto­rú robíš a uro­biť tú danú 2-minú­to­vú úlo­hu a násled­ne sa k nej vrá­tiť. Lebo ak ju nespra­víš a pri­dáš ju na to-do list, nahro­ma­dí sa ti ich tam mno­ho a za pár dní v tom budeš mať nepo­ria­dok. Čím menej vecí si budeš písať na to-do list, tým menej ich tam bude a tým jed­no­duch­šie bude vyze­rať.

Zvyk čís­lo 2: Vždy sa pýtaj – môže táto komu­ni­ká­cia pre­be­hnúť asynch­rón­ne?

1-q6zIcs2JhzcwDK2NxdJ8CQ

Quin­cy píše, že zvy­kol čas­to behať po celom mes­te. Nie pre­to, že si tré­no­val kon­dí­ciu ale kvô­li rôz­nym stret­nu­tiam. Iste sa to stá­va aj tebe, že raz za čas máš dohod­nu­té stret­nu­tie na káve, kde strá­viš pol hodi­nu, na obe­de aj hodi­nu, neho­vo­riac o veče­ri, kto­rá môže trvať zopár hodín. Strá­caš tak mno­ho času a samoz­rej­me ťa to sto­jí aj veľa peňa­zí. Komu­ni­ká­cia face-to-face je nie­ke­dy potreb­ná, ale mno­ho­krát sa sta­ne, že si nevie­te na seba nájsť vhod­ný čas. Toto všet­ko vie eli­mi­no­vať elek­tro­nic­ká komu­ni­ká­cia, či už cez email, mes­sen­ger, sky­pe atď.

Tu sú dôvo­dy, pre­čo ju pou­ží­vať:

  • Nemu­síš nájsť vhod­ný čas, kedy máte oba­ja voľ­no (potom musíš rie­šiť pri­po­mien­ky v kalen­dá­ri ale­bo ak je pria­teľ z ďale­ka, tak aj rátať časo­vé zóny)
  • Dosta­neš viac času na pre­skú­ma­nie prob­lé­mu a poža­do­va­nú odpo­veď
  • Komu­ni­ká­cia je viac kon­krét­na, lebo obe stra­ny majú čas na utrie­de­nie myš­lie­nok

Naj­dô­le­ži­tej­šie je, že asynch­rón­na komu­ni­ká­cia ti umož­ní všet­ko dopre­du pri­pra­viť a dohod­núť, aby ste na jed­nom stret­nu­tí už všet­ko dokon­či­li.

Free Code Camp nie je jedi­ná orga­ni­zá­cia, kto­rá pri­már­ne pou­ží­va asynch­rón­nu komu­ni­ká­ciu. Git­Hub má do znač­nej mie­ry vzdia­le­ný tím, v kto­rom sa asynch­rón­na komu­ni­ká­cie nie len pri­jí­ma, ale vyža­du­je a Auto­mat­tic (spo­loč­nosť od WordP­res­su) je zná­ma tým, že svo­jich zamest­nan­cov pri­jí­ma­jú bez toho aby poču­li ich hlas. Sta­čí im komu­ni­ká­cia cez chat.

Nabu­dú­ce keď si budeš doha­do­vať ďal­šie stret­nu­tie, poroz­mýš­ľaj, či by to nevy­rie­šil mail.

Zvyk čís­lo 3.: Počú­vaj pod­cas­ty a audio kni­hy počas cvi­če­nia

1-zmh0bB8XVYMc5WTB3yk5PA

Mul­ti­tas­king je mýtus. Je doká­za­né, že pre­pí­na­nie medzi 2 a via­ce­rý­mi úlo­ha­mi zni­žu­je výkon. Potom ale prí­du ľudia, kto­rí vtip­ne pozna­me­na­jú, že vedia krá­čať a aj sa roz­prá­vať.

Tvoj mozog pra­cu­je v mul­ti­tas­kin­gu stá­le. Ovlá­da srdeč­ný tep, dýcha­nie, hor­mo­nál­nu úro­veň, dáva pozor aby si nespa­dol zo sto­lič­ky atď. Keď cvi­číš, tvoj mozog vie túto úlo­hu pre­sme­ro­vať do nie­čo­ho ako pod­ve­do­mie a tvo­je vedo­mie sa môže sústre­diť na nie­čo iné.

Ak zopár hodín týž­den­ne venu­ješ beha­niu ale­bo cvi­če­niu – áno mal by si – tak si stih­neš vypo­čuť nie­koľ­ko pod­cas­tov ale­bo audio kníh. 5 hodín týž­den­ne krát 48 týž­dňov sa rov­ná 240 hodín počú­va­nia. To je pri­bliž­ne 24 audi­ok­níh ale­bo viac ako 300 pod­cas­tov.

Mimo­riad­ne pro­duk­tív­ni ľudia pou­ží­va­jú rôz­ne tak­ti­ky na ušet­re­nie času pre prá­cu na ich nápa­doch. Naprí­klad Ste­ve Jobs a Albert Eins­te­in nosi­li nie­ke­dy stá­le to isté oble­če­nie, lebo si to ani neuve­do­mi­li. Iní robia zase veľ­ké obe­ty v mene pro­duk­ti­vi­ty. Elon Musk pra­cu­je 100 hodín týž­den­ne a za posled­ných nie­koľ­ko rokov mal len 2 týžd­ne voľ­na.

Mno­ho z nás nech­ce ísť až do takých­to extré­mov, ale zvyk­núť si na nové návy­ky nám môže pomôcť šet­riť čas a zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu.

zdroj člán­ku: medium.com/Free Code Camp, zdroj foto­gra­fií: medium.com/Free Code Camp, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ligawest.com

Pridať komentár (0)