Jed­no­du­ché zvyky, vďaka kto­rým hack­neš svoj čas

Timotej Vančo / 11. augusta 2016 / Tools a produktivita

Každý z nás má mnoho vecí na prog­rame. Keď chceš všetky stí­hať s nad­hľa­dom a ušet­riť pri nich čas pre niečo ďal­šie, tu máš návod.

Tento člá­nok je inšpi­rá­ciou od blo­gera Quin­cyho Lar­sona. Quincy sa počas posled­ných rokov stal exper­tom na čas a ako hovorí, ak by sa ním nestal, nemal by šancu stí­hať všetko, čo musí.

Jeho denná rutina vyze­rala takto:

  • Posky­to­va­nie pod­pory pre štvrť mili­óna ľudí, ktorí pou­ží­vajú Free Code Camp každý mesiac
  • Dohlia­da­nie na expan­ziu ich open source pro­jektu a jeho osnov
  • Edi­to­va­nie člán­kov na svo­jom Medium pro­file
  • Sta­ra­nie sa o svoju malú dcérku
1-GTeTJAko0vLbVNhjo-6kkA

Quincy pre­čí­tal veľmi veľa kníh o pro­duk­ti­vite a skú­sil nespo­četné množ­stvo tak­tík time mana­ge­mentu. No mnoho z nich mu pri­nieslo iba okra­jové zlep­še­nie.

V tomto článku ti ale povie o troch návy­koch, ktoré si osvo­jil za posledné roky a pova­žuje ich za dôle­žité pre dosa­ho­va­nie jeho cie­ľov.

A naj­lep­šia vec na tom celom je, že nemu­síš robiť žiadne obrov­ské zmeny v svo­jom život­nom štýle. Nemu­síš pre­stať faj­čiť alebo začať každé ráno jednu hodinu medi­to­vať.

Na tieto 3 návyky sa môžeš adap­to­vať okam­žite a zadarmo.

Zvyk číslo 1: Ak môžeš niečo spra­viť do 2 minút alebo menej, choď a urob to.

1-b8DUlZvZoQEI22SuMF5mfg

Toto pra­vidlo 2 minút pochá­dza z jed­nej z naj­zná­mej­ších kníh o pro­duk­ti­vite – Get­ting Things Done od Davida Allena.

Ak sa naskytne nejaká úloha – a vieš, že bude trvať pod 2 minúty – okam­žite ju choď uro­biť. Inak, si ju môžeš pri­dať na svoj to-do list.

Dôvod, prečo tento zvyk fun­guje je, že skoro vždy môžeš pre­ru­šiť prácu, ktorú robíš a uro­biť tú danú 2-minú­tovú úlohu a následne sa k nej vrá­tiť. Lebo ak ju nespra­víš a pri­dáš ju na to-do list, nahro­madí sa ti ich tam mnoho a za pár dní v tom budeš mať nepo­ria­dok. Čím menej vecí si budeš písať na to-do list, tým menej ich tam bude a tým jed­no­duch­šie bude vyze­rať.

Zvyk číslo 2: Vždy sa pýtaj – môže táto komu­ni­ká­cia pre­be­hnúť asynch­rónne?

1-q6zIcs2JhzcwDK2NxdJ8CQ

Quincy píše, že zvy­kol často behať po celom meste. Nie preto, že si tré­no­val kon­dí­ciu ale kvôli rôz­nym stret­nu­tiam. Iste sa to stáva aj tebe, že raz za čas máš dohod­nuté stret­nu­tie na káve, kde strá­viš pol hodinu, na obede aj hodinu, neho­vo­riac o večeri, ktorá môže trvať zopár hodín. Strá­caš tak mnoho času a samoz­rejme ťa to stojí aj veľa peňazí. Komu­ni­ká­cia face-to-face je nie­kedy potrebná, ale mno­ho­krát sa stane, že si neviete na seba nájsť vhodný čas. Toto všetko vie eli­mi­no­vať elek­tro­nická komu­ni­ká­cia, či už cez email, mes­sen­ger, skype atď.

Tu sú dôvody, prečo ju pou­ží­vať:

  • Nemu­síš nájsť vhodný čas, kedy máte obaja voľno (potom musíš rie­šiť pri­po­mienky v kalen­dári alebo ak je pria­teľ z ďaleka, tak aj rátať časové zóny)
  • Dosta­neš viac času na pre­skú­ma­nie prob­lému a poža­do­vanú odpo­veď
  • Komu­ni­ká­cia je viac kon­krétna, lebo obe strany majú čas na utrie­de­nie myš­lie­nok

Naj­dô­le­ži­tej­šie je, že asynch­rónna komu­ni­ká­cia ti umožní všetko dopredu pri­pra­viť a dohod­núť, aby ste na jed­nom stret­nutí už všetko dokon­čili.

Free Code Camp nie je jediná orga­ni­zá­cia, ktorá pri­márne pou­žíva asynch­rónnu komu­ni­ká­ciu. Git­Hub má do znač­nej miery vzdia­lený tím, v kto­rom sa asynch­rónna komu­ni­ká­cie nie len pri­jíma, ale vyža­duje a Auto­mat­tic (spo­loč­nosť od WordP­ressu) je známa tým, že svo­jich zamest­nan­cov pri­jí­majú bez toho aby počuli ich hlas. Stačí im komu­ni­ká­cia cez chat.

Nabu­dúce keď si budeš doha­do­vať ďal­šie stret­nu­tie, poroz­mýš­ľaj, či by to nevy­rie­šil mail.

Zvyk číslo 3.: Počú­vaj pod­casty a audio knihy počas cvi­če­nia

1-zmh0bB8XVYMc5WTB3yk5PA

Mul­ti­tas­king je mýtus. Je doká­zané, že pre­pí­na­nie medzi 2 a via­ce­rými úlo­hami zni­žuje výkon. Potom ale prídu ľudia, ktorí vtipne pozna­me­najú, že vedia krá­čať a aj sa roz­prá­vať.

Tvoj mozog pra­cuje v mul­ti­tas­kingu stále. Ovláda srdečný tep, dýcha­nie, hor­mo­nálnu úro­veň, dáva pozor aby si nespa­dol zo sto­ličky atď. Keď cvi­číš, tvoj mozog vie túto úlohu pre­sme­ro­vať do nie­čoho ako pod­ve­do­mie a tvoje vedo­mie sa môže sústre­diť na niečo iné.

Ak zopár hodín týž­denne venu­ješ beha­niu alebo cvi­če­niu – áno mal by si – tak si stih­neš vypo­čuť nie­koľko pod­cas­tov alebo audio kníh. 5 hodín týž­denne krát 48 týž­dňov sa rovná 240 hodín počú­va­nia. To je pri­bližne 24 audi­ok­níh alebo viac ako 300 pod­cas­tov.

Mimo­riadne pro­duk­tívni ľudia pou­ží­vajú rôzne tak­tiky na ušet­re­nie času pre prácu na ich nápa­doch. Naprí­klad Steve Jobs a Albert Eins­tein nosili nie­kedy stále to isté oble­če­nie, lebo si to ani neuve­do­mili. Iní robia zase veľké obety v mene pro­duk­ti­vity. Elon Musk pra­cuje 100 hodín týž­denne a za posled­ných nie­koľko rokov mal len 2 týždne voľna.

Mnoho z nás nechce ísť až do takýchto extré­mov, ale zvyk­núť si na nové návyky nám môže pomôcť šet­riť čas a zvý­šiť pro­duk­ti­vitu.

zdroj článku: medium.com/Free Code Camp, zdroj foto­gra­fií: medium.com/Free Code Camp, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ligawest.com

Pridať komentár (0)