Men­tors Night: Cre­a­tive Indus­try – event nie len pre zači­na­júce pro­jekty

Michal Sorkovský / 7. apríla 2016 / Business

Con­nect Cowor­king sa pri orga­ni­zo­vaní even­tov sústre­ďuje nie len na širokú verej­nosť, ale pra­vi­delne má vo svo­jom even­to­vom port­fó­liu aj akcie, ktoré pomá­hajú začí­na­jú­cim pro­jek­tom rásť a ponú­kajú im stret­nu­tie s men­tormi. Men­tors Night: Cre­a­tive Indus­try je dru­hou takouto akciou v tomto roku.

Pri­hlá­sené pro­jekty z kre­a­tív­neho prie­myslu dostanú mož­nosť “one on one” sede­nia s men­to­rom, teda budú mať čas a pries­tor rie­šiť jed­not­livý prob­lém a posu­núť sa vpred, nad­via­zať nové kon­takty a zís­kať prax v pre­zen­to­vaní svojho pro­jektu.

Podu­ja­tie zaru­čuje kva­litný men­to­ring v oblas­tiach ako naprí­klad mar­ke­ting, PR, sociálne média, pre­daj alebo expan­do­va­nie značky na zahra­ničný trh. Už v uto­rok 26.4. 2016 budú tímy roz­de­lené medzi šty­roch men­to­rov. Prvé dve mená, ktoré by sme ti radi pred­sta­vili sú Simona Bubá­nová a Pat­rik Horný. Ostat­ných men­to­rov ozná­mime už budúci týž­deň.

simona b

Pro­jekty sa postupne pri­hla­sujú a miesta sú obme­dzené, tak nevá­haj a využi early bird akciu do 8.4.2016. Pri­hlá­siť svoj pro­jekt môžeš tu.

patrik h

Pro­jekt RE-BELLS, ktorý sa spo­mí­na­ného eventu zúčast­nil vo feb­ru­ári: “Dostali sme skvelú men­torku Katku Klin­kovu, ktorá nám dala cenné rady ohla­dom pre­daj­nej stra­té­gie. Dostali sme mož­nost odpo­re­zen­to­vať svoj pro­jekt pred cudzím pub­li­kom a následne si vypo­čuť ich odozvu. Na neza­pla­te­nie je networ­king, ktorý men­tors night ponúka, vďaka čomu sme spoz­nali zau­ji­ma­vých ľudi s podob­nymi zau­ja­mami. Oplatí sa prísť aj kôli ľuďom, atmo­sfére a novým kon­tak­tom. “

Popri men­to­ringu pro­jek­tov budú súbežne pri­pra­vené pred­nášky pre širokú verej­nosť a je jasné, že sa máš naozaj na čo tešiť. Pre­zen­tu­jú­cich ti postupne začneme pred­sta­vo­vať budúci týž­deň. Pred­bežne sa môžeš tešiť na kre­a­tívne odvet­vie, ako je naprí­klad jedlo alebo popu­lárne sne­a­kers, tiež aj na zau­jí­mavý networ­king works­hop. Tí, čo sa zúčast­nili našej pred­chá­dza­jú­cej Men­tors Night vedia trošku viac, tí, čo nie, nájdu viac info tu.

10340145_1024653010949865_1742016260277249274_n

zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)