Men­tors Night: Cre­a­ti­ve Indus­try – event nie len pre zači­na­jú­ce pro­jek­ty

Michal Sorkovský / 7. apríla 2016 / Business

Con­nect Cowor­king sa pri orga­ni­zo­va­ní even­tov sústre­ďu­je nie len na širo­kú verej­nosť, ale pra­vi­del­ne má vo svo­jom even­to­vom port­fó­liu aj akcie, kto­ré pomá­ha­jú začí­na­jú­cim pro­jek­tom rásť a ponú­ka­jú im stret­nu­tie s men­tor­mi. Men­tors Night: Cre­a­ti­ve Indus­try je dru­hou takou­to akci­ou v tom­to roku.

Pri­hlá­se­né pro­jek­ty z kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu dosta­nú mož­nosť “one on one” sede­nia s men­to­rom, teda budú mať čas a pries­tor rie­šiť jed­not­li­vý prob­lém a posu­núť sa vpred, nad­via­zať nové kon­tak­ty a zís­kať prax v pre­zen­to­va­ní svoj­ho pro­jek­tu.

Podu­ja­tie zaru­ču­je kva­lit­ný men­to­ring v oblas­tiach ako naprí­klad mar­ke­ting, PR, sociál­ne média, pre­daj ale­bo expan­do­va­nie znač­ky na zahra­nič­ný trh. Už v uto­rok 26.4. 2016 budú tímy roz­de­le­né medzi šty­roch men­to­rov. Prvé dve mená, kto­ré by sme ti radi pred­sta­vi­li sú Simo­na Bubá­no­vá a Pat­rik Hor­ný. Ostat­ných men­to­rov ozná­mi­me už budú­ci týž­deň.

simona b

Pro­jek­ty sa postup­ne pri­hla­su­jú a mies­ta sú obme­dze­né, tak nevá­haj a využi ear­ly bird akciu do 8.4.2016. Pri­hlá­siť svoj pro­jekt môžeš tu.

patrik h

Pro­jekt RE-BELLS, kto­rý sa spo­mí­na­né­ho even­tu zúčast­nil vo feb­ru­ári: “Dosta­li sme skve­lú men­tor­ku Kat­ku Klin­ko­vu, kto­rá nám dala cen­né rady ohla­dom pre­daj­nej stra­té­gie. Dosta­li sme mož­nost odpo­re­zen­to­vať svoj pro­jekt pred cudzím pub­li­kom a násled­ne si vypo­čuť ich odoz­vu. Na neza­pla­te­nie je networ­king, kto­rý men­tors night ponú­ka, vďa­ka čomu sme spoz­na­li zau­ji­ma­vých ľudi s podob­ny­mi zau­ja­ma­mi. Opla­tí sa prí­sť aj kôli ľuďom, atmo­sfé­re a novým kon­tak­tom. “

Pop­ri men­to­rin­gu pro­jek­tov budú súbež­ne pri­pra­ve­né pred­náš­ky pre širo­kú verej­nosť a je jas­né, že sa máš naozaj na čo tešiť. Pre­zen­tu­jú­cich ti postup­ne začne­me pred­sta­vo­vať budú­ci týž­deň. Pred­bež­ne sa môžeš tešiť na kre­a­tív­ne odvet­vie, ako je naprí­klad jed­lo ale­bo popu­lár­ne sne­a­kers, tiež aj na zau­jí­ma­vý networ­king works­hop. Tí, čo sa zúčast­ni­li našej pred­chá­dza­jú­cej Men­tors Night vedia troš­ku viac, tí, čo nie, náj­du viac info tu.

10340145_1024653010949865_1742016260277249274_n

zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)