Por­cia inšpi­ra­tív­nych foto­gra­fií, ktoré nepot­re­bo­vali byť upra­vo­vané, aby zau­jali

Barbora Prochovníková / 2. septembra 2016 / Zaujímavosti

Vďaka pho­tos­hopu doká­žeme vytvo­riť tak­mer čokoľ­vek. Fotky, ktoré však teraz uvi­díte sú sku­točné. Len ťažko budete veriť, že vznikli bez pou­ži­tia efek­tov.

Krá­ča­nie po vode

337255-1000-1451759256-haskis2

foto: Fox Grom

Rieka Po v Talian­sku

337305-1000-1451759256-1

foto: Anna­laura D.

Farebná dedina neďa­leko rus­kého mesta Archan­geľsk

337405-1000-1451759256-8

foto: Fyo­dor Savint­sev

Nočný svet

337605-1000-1451759256-12

foto: Nati­onal Geog­rap­hic

Orol s divo­kým úče­som

338055-1000-1451759256-1421effcb1486872f899355efe94e6a0

foto: Tim Boyer

Obrov­ský kŕdeľ vtá­kov pri­po­mína tor­nádo

337855-1000-1451759256-14

foto: 진철 김

Vták kar­di­nál čer­vený levi­tuje

338005-1000-1451759256-xpkWoHx

foto: red­dit

Mimo­zem­ská invá­zia nad mes­tom Char­lotte

337805-1000-1451759256-13

foto: Vin­cent Brady

Pod­mor­ský svet neďa­leko mexic­kého ostrova Rock Par­tida

337505-1000-1451759256-4

foto: Anuar Pat­jane

8 km široká dvo­j­itá dúha

337455-1000-1451759256-9

foto: Mark Met­ter­nich

Tor­nádo na Vik­tó­ri­i­nom jazere v Ugande

337005-1000-1451759256-2

foto: Julia Cumes

Ilú­zia obrov­skej vlny

337355-1000-1451759256-7

foto: Ale­xan­dra Med­naya / Nati­onal Geog­rap­hic

Heli­kop­téra neďa­leko vodo­pádu Yose­mite Falls

337755-1000-1451759256-11

foto: Adriano Neves

Foto­gra­fia zatme­nia slnka, zachy­tená mini-sate­li­tom Proba-2

337555-1000-1451759256-5

foto: ESA

Jaš­ter hrá na gitare

337905-1000-1451759256-5918e7b545b19bf27af59dd9eec31c3e2c2ecccb70f86558d1fdefe40e97dec3_-original

foto: Adi­tya Per­mana

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)