Robot zo Sili­con Val­ley zra­nil dieťa

Petra Lančaričová / 13. júla 2016 / Tech a inovácie

Robot pra­cu­júci ako ochranka v nákup­nom cen­tre asi tak malý “objekt” nere­gis­tro­val.

Nákupné cen­trum Stan­ford v Cali­for­nii má od minu­lého týždňa neprí­jemnú reklamu. V tomto cen­tre využí­vajú robo­tov ako ochranku a to im úplne nevyšlo. Robot, pra­cu­júci v Stan­ford cen­tre je typ K5 od star­tupu Knights­cope zo Sili­con Val­ley. Knights­cope vyrába secu­rity guard roboty, ktoré majú byť kolek­tormi dát, nahrá­vať vizu­álne aj audio a ochra­ňo­vať zákaz­ní­kov, zamest­nan­cov alebo maje­tok 24 hodín denne.

Vďaka mno­hým sen­zo­rom sa vedia pohy­bo­vať, samos­tatne, teda nie sú diaľ­kovo ovlá­dané a vedia dete­go­vať aj pohyb áut a ľudí okolo seba. Zau­jí­mavé je aj to, že roboty sa samy vedia nabí­jať a dokonca pri­tom pra­co­vať.

robot s ludmi

foto: slate.com

K5 robot váži 136kg a meria pri­bližne 153 cen­ti­met­rov. Inci­dent bol prav­de­po­dobne spô­so­bený množ­stvom ľudí, ktoré musel robot sle­do­vať a nevši­mol si len 16-mesačné dieťa. Po zrážke však K5 neza­sta­vil, ale pokra­čo­val v pohybe ďalej, čo spô­so­bilo asi naj­väč­šie pora­ne­nie u die­ťaťa. Našťas­tie však k zlo­me­ni­nám nedošlo, preto zostáva len otázka, či využí­vať roboty od Knighs­cope je ten naj­lepší nápad pre nákupné cen­trá.

Roboty ako ochranka vyznejú ako skvelý nápad, najmä pri pla­toch. K5 pra­cuje za 7 dolá­rov na hodinu, čo je o 3 doláre menej ako mini­málna hodi­nová mzda v Kali­for­nii. Ďalej roboty nevy­ža­dujú dovo­lenky, nesťa­žujú sa, nepot­re­bujú sociálne ani zdra­votné dávky, ani prís­pevky na deti. Ale ja toto naozaj cesta kto­rou pôj­deme? Ako je možné, že robot ktorý má chrá­niť ľudí nevie zasta­viť keď sa s nie­čím zrazí? A ako je možné, že vôbec do die­ťaťa nara­zil?

K5 v centre

foto: mysecuritysign.com

Roboty od Knighs­cope boli pred časom využí­vané aj fir­mou Uber na strá­že­nie ich par­ko­vísk a vodi­čov. Pri tejto práci K3 ani K5 roboty nemali prob­lém, keďže vodiči boli dospelé osoby s ľahko sle­do­va­ným pohy­bom.

Síce sa die­ťaťu nič vážne nestalo, no nákupné cen­trum Stan­ford by malo určite pre­hod­no­tiť, či K5 nene­chajú iba pri práci na par­ko­visku a nie v inte­ri­éri, ktorý je často veľmi pre­pl­nený.

zdroj: popsci.comknightscope.com, zdroj titul­nej foto: wonderfulengineering.com

Pridať komentár (0)