Sam­sung pri­náša super rýchle pamä­ťové karty, ktoré pre­čí­tajú full HD film za 10 sekúnd

Jakub Jablonický / 11. júla 2016 / Tech a inovácie

Nová tech­no­ló­gia UFS (Uni­ver­sal Flash Sto­rage) od Sam­sungu strčí všetky dostupné pamä­ťové karty do vrecka.

Pamä­ťové karty UFS budú dostupné vo veľ­kos­tiach 32, 64, 128 alebo 256 giga­baj­tov. S rých­los­ťou číta­nia 530 mega­baj­tov za sekundu dokážu pre­čí­tať súbory 5-krát rých­lej­šie ako naj­lep­šie mic­roSD karty. Zna­mená to, že UFS karta pre­číta full HD film pri­bližne za 10 sekúnd.

Rých­losti zapi­so­va­nia sa tiež významne zlep­šili a dosa­hujú hod­noty do 170 MB/s. To je tak­mer dva­krát viac, ako naj­rých­lej­šie mic­roSD karty a 7 až 8-krát viac, ako karty odpo­rú­čané na bežné pou­ží­va­nie pre verej­nosť.

UFS_02.0

foto: theverge.com

Sam­sung tvrdí, že tento vysoký výkon je nevy­hnutný, ak chcú karty držať krok s obrov­ským množ­stvom high-reso­lu­tion videí, ktoré sú dnes natá­čané všet­kým od smart­fó­nov, GoPro kamier, 360-stup­ňo­vých kamier až po drony. Zatiaľ ale neexis­tujú pro­dukty, ktoré by UFS pod­po­ro­vali ako vyme­ni­teľnú pamäť. Táto tech­no­ló­gia sa zatiaľ pou­žíva iba ako vlastná pamäť v nie­kto­rých pro­duk­toch Sam­sungu (naprí­klad S6 a S6 Edge).

Dostup­nosť a cena tejto novej tech­no­ló­gie zatiaľ nie sú známe. No je viac ako prav­de­po­dobné, že ako prvý ju začne pod­po­ro­vať práve Sam­sung. Môžeme sa teda začať tešiť na ďal­šiu gene­rá­ciu Galaxy.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: droiddog.com / theverge.com

Pridať komentár (0)