Sam­sung pri­ná­ša super rých­le pamä­ťo­vé kar­ty, kto­ré pre­čí­ta­jú full HD film za 10 sekúnd

Jakub Jablonický / 11. júla 2016 / Lifehacking

Nová tech­no­ló­gia UFS (Uni­ver­sal Flash Sto­ra­ge) od Sam­sun­gu str­čí všet­ky dostup­né pamä­ťo­vé kar­ty do vrec­ka.

Pamä­ťo­vé kar­ty UFS budú dostup­né vo veľ­kos­tiach 32, 64, 128 ale­bo 256 giga­baj­tov. S rých­los­ťou číta­nia 530 mega­baj­tov za sekun­du doká­žu pre­čí­tať súbo­ry 5-krát rých­lej­šie ako naj­lep­šie mic­roSD kar­ty. Zna­me­ná to, že UFS kar­ta pre­čí­ta full HD film pri­bliž­ne za 10 sekúnd.

Rých­los­ti zapi­so­va­nia sa tiež význam­ne zlep­ši­li a dosa­hu­jú hod­no­ty do 170 MB/s. To je tak­mer dva­krát viac, ako naj­rých­lej­šie mic­roSD kar­ty a 7 až 8-krát viac, ako kar­ty odpo­rú­ča­né na bež­né pou­ží­va­nie pre verej­nosť.

UFS_02.0

foto: theverge.com

Sam­sung tvr­dí, že ten­to vyso­ký výkon je nevy­hnut­ný, ak chcú kar­ty držať krok s obrov­ským množ­stvom high-reso­lu­ti­on videí, kto­ré sú dnes natá­ča­né všet­kým od smart­fó­nov, GoP­ro kamier, 360-stup­ňo­vých kamier až po dro­ny. Zatiaľ ale neexis­tu­jú pro­duk­ty, kto­ré by UFS pod­po­ro­va­li ako vyme­ni­teľ­nú pamäť. Táto tech­no­ló­gia sa zatiaľ pou­ží­va iba ako vlast­ná pamäť v nie­kto­rých pro­duk­toch Sam­sun­gu (naprí­klad S6 a S6 Edge).

Dostup­nosť a cena tej­to novej tech­no­ló­gie zatiaľ nie sú zná­me. No je viac ako prav­de­po­dob­né, že ako prvý ju začne pod­po­ro­vať prá­ve Sam­sung. Môže­me sa teda začať tešiť na ďal­šiu gene­rá­ciu Gala­xy.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: droiddog.com / theverge.com

Pridať komentár (0)