V Trnave pre­ro­bili sta­ručký byt na abso­lútne úžasné miesto plné života

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autor interiéru: / 11. augusta 2016 / Zaujímavosti

Býva­nie s úžit­ko­vou plo­chou 100 met­rov štvor­co­vých v his­to­ric­kom cen­tre mesta.

Byt sa nachá­dza v obyt­nom dome na Hale­nár­skej ulici. Dom bol pre­sta­vaný v polo­vici 20. sto­ro­čia z kláš­tora Pau­lí­nov posta­ve­ného v roku 1719. Pri rekon­štruk­cii boli odstrá­nené všetky zásahy pred­chá­dza­jú­cich maji­te­ľov a postupne sa odkrý­vali pôvodné sta­vebné kon­štruk­cie.

Byt má slú­žiť mla­dému bez­det­nému páru. Dis­po­zí­cii domi­nuje spo­lo­čen­ská miest­nosť s monu­men­tál­nou svet­lou výš­kou 3,6m. V dru­hom pláne, za kniž­ni­cou sa nachá­dza nočná časť so samos­tat­nou hygie­nou a šat­ní­kom. Z naz­na­če­nej vstup­nej halu je prí­stupná ešte jedna spálňa a hygiena. Vsta­vaný náby­tok je pri­pra­vený tak, aby po malom zásahu trans­for­mo­val byt aj pre účely rodiny s deťmi.

Kláštor Paulínov prestavaný v polovici 20. stor na obytný dom

Kláš­tor Pau­lí­nov pre­sta­vaný v polo­vici 20. stor na obytný dom.

Kláštor Paulínov prestavaný v polovici 20. stor na obytný dom

Kláš­tor Pau­lí­nov pre­sta­vaný v polo­vici 20. stor na obytný dom

Interiér - stav pred rekonštrukciou

Inte­riér — stav pred rekon­štruk­ciou

Odkrývanie pôvodného tráového stropu

Odkrý­va­nie pôvod­ného trá­o­vého stropu

Vizualizácia interiéru

Vizu­ali­zá­cia inte­ri­éru, Autor: Peter Jur­kovi

zdroj: archinfo.sk, autor foto­gra­fií: Peter Jur­ko­vič

Pridať komentár (0)