2 veci, ktoré musíš vedieť, ak chceš mať viac voľného času ako doteraz

Henrieta Balázsová / 11. marca 2019 / Lifehacking

  • Si v ne­us­tá­lom pra­cov­nom ko­lo­toči, ktorý ťa oberá o vše­tok voľný čas pre seba?
  • Ne­máš sa kedy ve­no­vať svo­jim zá­ľu­bám, ktoré by ti po­mohli zre­ge­ne­ro­vať sa?
  • V tom prí­pade by si mal ur­čite ve­dieť dve veci, ktoré ti pri do­sta­toč­nej se­ba­dis­cip­líne ušet­ria do­sta­tok voľ­ného času na veci, ktoré máš rád
zdroj: Unsplash
  • Si v ne­us­tá­lom pra­cov­nom ko­lo­toči, ktorý ťa oberá o vše­tok voľný čas pre seba?
  • Ne­máš sa kedy ve­no­vať svo­jim zá­ľu­bám, ktoré by ti po­mohli zre­ge­ne­ro­vať sa?
  • V tom prí­pade by si mal ur­čite ve­dieť dve veci, ktoré ti pri do­sta­toč­nej se­ba­dis­cip­líne ušet­ria do­sta­tok voľ­ného času na veci, ktoré máš rád

1. Vo všet­kom čo ro­bíš, mu­síš byť efek­tívny

Ne­us­tále sa mu­síš sám seba pý­tať: „Ako by som to mo­hol uro­biť čo naj­lep­šie?“. Sú­streď sa na všetko dô­le­žité a úlohy plň v ta­kom po­radí, aby dá­vali čo naj­väčší zmy­sel. Opa­kom tohto roz­hod­nu­tia je multi-tas­king, kto­rému by si sa mal pri pl­není pra­cov­ných úloh za kaž­dých okol­ností vy­hý­bať.

Efek­ti­vita sa dá vy­užiť všade, nie­len pri práci. Efek­tív­nym mô­žeš byť pri cvi­čení, pri va­rení, pri upra­to­vaní, či pri ceste do práce. Ak pop­re­mýš­ľaš, ako ro­biť veci viac efek­tívne a pri via­ce­rých čin­nos­tiach, ktoré ro­bíš každý deň ušet­ríš čo i len 5 mi­nút, denne sú to ušet­rené de­siatky mi­nút, ktoré mô­žeš ve­no­vať pre­chádzke, či čí­ta­niu dob­rej knihy. Oplatí sa teda pop­re­mýš­ľať, ako ro­biť veci efek­tív­nej­šie, nie?

zdroj: Unsp­lash

2. Buď pá­nom svojho času, nie jeho slu­hom

Po­zorne si pre­štu­duj svoj denný a týž­denný har­mo­no­gram. Pop­re­mýš­ľaj nad tým, ako vy­zerá a ako by si chcel, aby vy­ze­ral. Ak sa chceš za­čať ve­no­vať ne­ja­kej no­vej čin­nosti, mu­síš sa na svoje dni po­zrieť kom­plexne. Na­prí­klad – chcel by si za­čať cvi­čiť. Máš teda 3 mož­nosti. Buď sa bu­deš cvi­če­niu ve­no­vať pred prá­cou, po­čas práce alebo po práci. Pri roz­ho­do­vaní si po­lož na­sle­dovné otázky.

  • Pred prá­cou. Si schopný vstať kvôli tomu skôr? Ovplyvní to tvoj deň ne­ga­tívne alebo po­zi­tívne? Bu­deš mať do­sta­tok spánku, aj keď si pri­vs­ta­neš?
  • Po­čas práce. Ak pra­cu­ješ v kan­ce­lá­rii, vieš si po­čas pra­cov­nej doby as­poň na ho­dinu „od­be­hnúť“? Ak si fre­e­lan­cer a pra­cu­ješ z domu, ne­na­ruší ti cvi­če­nie denný har­mo­no­gram? Alebo práve na­opak, pra­co­valo by sa ti ešte lep­šie?
  • Po práci. Ne­bý­vaš po práci úplne una­vený a bez ener­gie? Ak bu­deš cvi­čiť krátko pred tým, ako pôj­deš do po­stele, za­spíš bez prob­lé­mov?

Cvi­če­nie je sa­moz­rejme len prí­klad ne­ja­kej voľ­no­ča­so­vej ak­ti­vity, do prí­kladu si mô­žeš do­sa­diť čo­koľ­vek, čomu by si sa chcel ve­no­vať. Od­po­vedz si na otázky a za­raď si svoju zá­ľubu do tej časti dňa, v kto­rej by ti naj­viac vy­ho­vo­vala. Ná­sledne si ne­chaj as­poň 1-2 týždne pries­toru nato, aby si vi­del, či všetko fun­guje podľa tvo­jich pred­stáv. Ak nie, ne­vá­haj si ju pre­su­núť a ve­no­vať sa jej ino­kedy.

zdroj: Unsp­lash

Na zá­ver

Žiaľ, nie je v na­šej moci deň pre­dĺžiť a stí­hať sa tak ve­no­vať všet­kému. Tvoj denný či týž­denný har­mo­no­gram je preto otáz­kou tvo­jich pri­orít. Ne­za­bú­daj pre­dov­šet­kým nato, že je veľmi dô­le­žité udr­žia­vať svoj pra­covný a sú­kromný ži­vot v rov­no­váhe.

Ak sa chceš za­čať ve­no­vať nie­čomu, čo by pre teba bolo pros­pešné, na za­čiatku bude tvoje roz­hod­nu­tie možno spo­jené s tým, že bu­deš mu­sieť opus­tiť svoju kom­fortnú zónu. Vo vše­obec­nosti však platí, že z aké­ho­koľ­vek no­vého ná­vyku sa stáva po 21 dňoch ru­tina, ktorú be­rieš ako sa­moz­rej­mosť, do­praj si preto vždy do­sta­tok času a pre­dov­šet­kým na sebe vní­maj, ako na teba zmeny pô­so­bia.

Zdroj: li­fe­hack.org

Pridať komentár (0)