20 skve­lých vyná­le­zov pre ľud­stvo

Timotej Vančo / 6. júna 2016 / Tech a inovácie

Aj teba nie­kedy napadne myš­lienka na zau­jí­mavý nápad ale s veľmi prak­tic­kým využi­tím?

Nie­kedy aj tie naj­ne­ob­vyk­lej­šie nápady môžu viesť k naj­lep­ším rie­še­niam na kaž­do­denné prob­lémy. S kaž­dým ďal­šom dňom, pri­chá­dzajú kre­a­tívni ľudia, ktorí vždy prídu s nie­čím novým, čo nám uľahčí život.

Tu môžeš vidieť 20 skve­lých vyná­le­zov, ktoré sú skrátka úžasné v ich jed­no­du­chom pou­ží­vaní a schop­nosti rie­šiť naše kaž­do­denné prob­lémy.

Kolek­cia nádob pre kore­nie a kuchyn­ské oleje

nadoby

zdroj: shop.adme.ru

Vývrtka a krá­jač na ana­nás

vyvrtka na ananas

zdroj: pinterest.com

Han­drička na čis­te­nie ťažko prí­stup­ných miest

handricka

zdroj: vivas.us

USB kryt, ktorí ti povie veľ­kosť pou­ži­tého miesta na USB

USBkryt

zdroj: reddit.com

Dvoj-čepe­ľový nôž na pizzu

noz na pizzu

zdroj: shop.adme.ru

papuče s LED osvet­le­ním

LEDpapuce

zdroj: commentseruiner.com

Bicy­kel aj kočík v jed­nom

bicykel+kocik

zdroj: pinterest.com

Spá­jací pod­nos na večeru

podnos

zdroj: oooms.nl

Pohár, ktorý zhro­maž­ďuje všetky roz­liate kvapky

pohar na kvapky

zdroj: gizmodo.com

Kve­ti­náč, ktorý nikdy nespadne

kvetinackvetinac 2

zdroj: gardenitems.co.uk

Verejná lavička na kto­rej je vždy sucho

lavicka

zdroj: yankodesign.com

Nabí­jačka na tele­fón z tvojho nápoja

nabijacka z drinku

zdroj: cnet.com

Spô­sob, ako rýchlo vyčis­tiť tvôj hre­beň

cistenie hrebenu

zdroj: randompicdumps.com

Baté­rie s mož­nos­ťou nabí­ja­nia cez USB port

usb baterie

zdroj: amazon.com

Nočný sto­lík s jedá­len­ským pod­no­som

nocny stolik a podnos

zdroj: womanadvice.ru

Doska na krá­ja­nie so zabu­do­va­nou váhou

doska na krajanie a betria

zdroj: ligakulinarov.ru

Skla­do­va­cie boxy s časo­vačmi

boxy na uskladnenie

zdroj: thenovelgift.com

Klá­ves­nica pre tvoj smartp­hone

klavesnica na smartphone

zdroj: architecturendesign.net

Gumenné vre­cúško na vare­nie

variace vrecusko

zdroj: shop.adme.ru

Sviečka s opa­ko­va­ným pou­ži­tím

svicka

zdroj: laughingsquid.com

Pridať komentár (0)