20 skve­lých vyná­le­zov pre ľud­stvo

Timotej Vančo / 6. júna 2016 / Tech a inovácie

Aj teba nie­ke­dy napad­ne myš­lien­ka na zau­jí­ma­vý nápad ale s veľ­mi prak­tic­kým využi­tím?

Nie­ke­dy aj tie naj­ne­ob­vyk­lej­šie nápa­dy môžu viesť k naj­lep­ším rie­še­niam na kaž­do­den­né prob­lé­my. S kaž­dým ďal­šom dňom, pri­chá­dza­jú kre­a­tív­ni ľudia, kto­rí vždy prí­du s nie­čím novým, čo nám uľah­čí život.

Tu môžeš vidieť 20 skve­lých vyná­le­zov, kto­ré sú skrát­ka úžas­né v ich jed­no­du­chom pou­ží­va­ní a schop­nos­ti rie­šiť naše kaž­do­den­né prob­lé­my.

Kolek­cia nádob pre kore­nie a kuchyn­ské ole­je

nadoby

zdroj: shop.adme.ru

Vývrt­ka a krá­jač na ana­nás

vyvrtka na ananas

zdroj: pinterest.com

Han­drič­ka na čis­te­nie ťaž­ko prí­stup­ných miest

handricka

zdroj: vivas.us

USB kryt, kto­rí ti povie veľ­kosť pou­ži­té­ho mies­ta na USB

USBkryt

zdroj: reddit.com

Dvoj-čepe­ľo­vý nôž na piz­zu

noz na pizzu

zdroj: shop.adme.ru

papu­če s LED osvet­le­ním

LEDpapuce

zdroj: commentseruiner.com

Bicy­kel aj kočík v jed­nom

bicykel+kocik

zdroj: pinterest.com

Spá­ja­cí pod­nos na veče­ru

podnos

zdroj: oooms.nl

Pohár, kto­rý zhro­maž­ďu­je všet­ky roz­lia­te kvap­ky

pohar na kvapky

zdroj: gizmodo.com

Kve­ti­náč, kto­rý nikdy nespad­ne

kvetinackvetinac 2

zdroj: gardenitems.co.uk

Verej­ná lavič­ka na kto­rej je vždy sucho

lavicka

zdroj: yankodesign.com

Nabí­jač­ka na tele­fón z tvoj­ho nápo­ja

nabijacka z drinku

zdroj: cnet.com

Spô­sob, ako rých­lo vyčis­tiť tvôj hre­beň

cistenie hrebenu

zdroj: randompicdumps.com

Baté­rie s mož­nos­ťou nabí­ja­nia cez USB port

usb baterie

zdroj: amazon.com

Noč­ný sto­lík s jedá­len­ským pod­no­som

nocny stolik a podnos

zdroj: womanadvice.ru

Doska na krá­ja­nie so zabu­do­va­nou váhou

doska na krajanie a betria

zdroj: ligakulinarov.ru

Skla­do­va­cie boxy s časo­vač­mi

boxy na uskladnenie

zdroj: thenovelgift.com

Klá­ves­ni­ca pre tvoj smartp­ho­ne

klavesnica na smartphone

zdroj: architecturendesign.net

Gumen­né vre­cúš­ko na vare­nie

variace vrecusko

zdroj: shop.adme.ru

Svieč­ka s opa­ko­va­ným pou­ži­tím

svicka

zdroj: laughingsquid.com

Pridať komentár (0)