20 úžas­ných sta­vieb, kto­ré popie­ra­jú fyzi­kál­ne záko­ny

Iveta Dvořáková / 22. septembra 2016 / Zaujímavosti

Mys­líš si, že domy majú kla­sic­ké, pred­ví­da­teľ­né kon­štruk­cie a vzhľad? Nie je to tak. Dneš­ný člá­nok je toho dôka­zom. Tie­to neuve­ri­teľ­né archi­tek­to­nic­ké stav­by sú nekon­venč­né. Často­krát je ťaž­ké rozo­znať pod­la­hu od stro­pu. A prá­ve v tom tkvie ich kúz­lo. Doká­žeš si pred­sta­viť, že by si v nie­kto­rom z tých­to domov býval?

Zakri­ve­ný dom, India­na­po­lis

6558810-111-1473160759-1000-90429a9361-1473419926

Lou Ruvo cen­trum pre zdra­vie moz­gu, Las Vegas

6558860-14-1468409051-1000-f382cbc7e0-1473419926

Múze­um Vit­ra Design, Nemec­ko

6558710-1-1468356283-1000-f382cbc7e0-1473419926

Reklam­ná agen­tú­ra Hea­dqu­aters, Kali­for­nia

6558760-1-1470257291-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Olym­pic Fish Pavi­li­on, Bar­ce­lo­na

6558960-2-1468358364-1000-f382cbc7e0-1473419926

Obyt­ný kom­plex, Kana­da

6559010-2-1470606322-1000-f382cbc7e0-1473419926

Nadá­cia Lou­is Vuit­ton, Paríž

6558210-5-1470257845-1000-f382cbc7e0-1473419926

Tan­cu­jú­ci dom, Pra­ha

6558510-3-1468357575-1000-f382cbc7e0-1473419926

Kon­cert­ná hala, Tene­ri­fe

6558460-3-1472811226-1000-f382cbc7e0-1473419926

Gug­gen­he­i­mo­vo múze­um, Bil­bao

6558410-4-1468357875-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Cro­oked hou­se, Sopot

6558160-22-1470390322-1000-f382cbc7e0-1473419926

Weis­man Arts Muse­um, Min­ne­a­po­lis

6558110-2-1470257419-1000-5730dc0340-1473419926

Won­der­Works, Ten­nes­see

6558310-4-1472811379-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Mar­ta Her­ford Muse­um, Nemec­ko

6558360-4-1470257718-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Peter B. Lewis Buil­ding, Cle­ve­land

6558560-7-1468407434-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Richard Fis­her Cen­ter, New York

6558610-6-1470258020-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Bio­mu­seo, Pana­ma

6558910-15-1468409141-1000-f382cbc7e0-1473419926

Maggie´s Cen­tre, Nine­wells Hos­pi­tal, Dun­dee

6558660-9-1468407735-1000-5730dc0340-1473419926

The Lou­is Nuce­ra Lib­ra­ry, Nice

6558260-4-1472811558-1000-f382cbc7e0-1473419926

Dom, kto­rý naozaj odpo­ru­je všet­kým záko­nom – The Gre­at Elep­hant, zmes­tí sa sem až 50 ľudí, Nan­tes

6559060-1473160940-1000-67d5059f3a-1473419926

zdroj člán­ku a titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)