20 úžas­ných sta­vieb, ktoré popie­rajú fyzi­kálne zákony

Iveta Dvořáková / 22. septembra 2016 / Zaujímavosti

Mys­líš si, že domy majú kla­sické, pred­ví­da­teľné kon­štruk­cie a vzhľad? Nie je to tak. Dnešný člá­nok je toho dôka­zom. Tieto neuve­ri­teľné archi­tek­to­nické stavby sú nekon­venčné. Často­krát je ťažké rozo­znať pod­lahu od stropu. A práve v tom tkvie ich kúzlo. Doká­žeš si pred­sta­viť, že by si v nie­kto­rom z týchto domov býval?

Zakri­vený dom, India­na­po­lis

6558810-111-1473160759-1000-90429a9361-1473419926

Lou Ruvo cen­trum pre zdra­vie mozgu, Las Vegas

6558860-14-1468409051-1000-f382cbc7e0-1473419926

Múzeum Vitra Design, Nemecko

6558710-1-1468356283-1000-f382cbc7e0-1473419926

Reklamná agen­túra Hea­dqu­aters, Kali­for­nia

6558760-1-1470257291-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Olym­pic Fish Pavi­lion, Bar­ce­lona

6558960-2-1468358364-1000-f382cbc7e0-1473419926

Obytný kom­plex, Kanada

6559010-2-1470606322-1000-f382cbc7e0-1473419926

Nadá­cia Louis Vuit­ton, Paríž

6558210-5-1470257845-1000-f382cbc7e0-1473419926

Tan­cu­júci dom, Praha

6558510-3-1468357575-1000-f382cbc7e0-1473419926

Kon­certná hala, Tene­rife

6558460-3-1472811226-1000-f382cbc7e0-1473419926

Gug­gen­he­i­movo múzeum, Bil­bao

6558410-4-1468357875-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Cro­oked house, Sopot

6558160-22-1470390322-1000-f382cbc7e0-1473419926

Weis­man Arts Museum, Min­ne­a­po­lis

6558110-2-1470257419-1000-5730dc0340-1473419926

Won­der­Works, Ten­nes­see

6558310-4-1472811379-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Marta Her­ford Museum, Nemecko

6558360-4-1470257718-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Peter B. Lewis Buil­ding, Cle­ve­land

6558560-7-1468407434-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Richard Fis­her Cen­ter, New York

6558610-6-1470258020-1000-f382cbc7e0-1473419926

The Bio­mu­seo, Panama

6558910-15-1468409141-1000-f382cbc7e0-1473419926

Maggie´s Cen­tre, Nine­wells Hos­pi­tal, Dun­dee

6558660-9-1468407735-1000-5730dc0340-1473419926

The Louis Nucera Lib­rary, Nice

6558260-4-1472811558-1000-f382cbc7e0-1473419926

Dom, ktorý naozaj odpo­ruje všet­kým záko­nom – The Great Elep­hant, zmestí sa sem až 50 ľudí, Nan­tes

6559060-1473160940-1000-67d5059f3a-1473419926

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: brightside.me

Pridať komentár (0)