20 veľmi uži­toč­ných strá­nok na samoš­tú­dium

Martina Ditrichová / 7. október 2016 / Tools a produktivita

Štú­dium nikdy nebolo také jed­no­du­ché ako teraz, z pohod­lia domova, keď si máš čas.

Inter­net je bez­od­nou stud­ni­cou pre ľudí bažia­cich po nových vedo­mos­tiach. Mnohé stránky sa venujú práve týmto inte­lek­tu­álom a vedo­mosti pre nich zhro­maž­ďujú, orga­ni­zujú a sprí­stup­ňujú. Celo­ži­votné vzde­lá­va­nie robí ľudí pro­duk­tív­nej­šími, ino­va­tív­nej­šími a fle­xi­bil­nej­šími. Pomáha im ľah­šie komu­ni­ko­vať o šir­šom spek­tre tém, efek­tív­nej­šie sa socia­li­zo­vať a dosa­ho­vať lep­šie výsledky v rôz­nych oblas­tiach života.

Ak máš záu­jem a chuť prí­ji­mať nové vedo­mosti, ale nechce sa ti už vrá­tiť do škol­ských lavíc, pozri sa na týchto 20 web­strá­nok, na kto­rých bude samoš­tú­dium iba v tvo­jej réžii.

1. Red­dit Lec­tu­res

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-9-38-40

Na tejto stránke náj­deš kolek­ciu špič­ko­vých pred­ná­šok z You­Tube od naj­väč­ších odbor­ní­kov svojho oboru. Vyhľa­dá­vať môžeš cez tema­tické okruhy, ako vidíš vpravo. Od antro­po­ló­gie, astro­nó­mie cez mate­ma­tiku, hudbu až po poli­tiku či tech­no­ló­gie. Náj­deš tu skrátka všetko, čo ťa zau­jíma.

2. Lib­rary of Con­gress

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-9-50-15

Väč­šina tex­tov národ­nej kniž­nice sú k dis­po­zí­cii online. Tu ich máš všetky pokope.

3. Bound­less

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-9-53-15

Pamä­táš ako si na škole šet­ril, aby si mal na povinnú lite­ra­túru? Pro­fe­sori ťa nútili kupo­vať si ich knihy kvôli pred­metu na jeden semes­ter a zhá­ňať ich nasca­no­vané na inter­nete bolo nemys­li­teľné? Bound­less ponúka učeb­nice od vymýslu sveta online a zadarmo. Bohu­žiaľ, tie od našich slo­ven­ských pro­fe­so­rov tam nenáj­deš.

4. Inc.edu

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-10-09-35

Star­tup akce­le­rá­tor. Inc. vlastní edu­kačnú plat­formu pre pod­ni­ka­te­ľov, ktorí si chcú zlep­šiť skilly. Tieto real works­hopy vedené naj­lep­šími z naj­lep­ších sú skve­lou prí­le­ži­tos­ťou, ako sa naštar­to­vať a spo­jiť sa s ľuďmi s boha­tými skú­se­nos­ťami.

5. Uni­ver­si­ties

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-10-14-12

Veľa zahra­nič­ných uni­ver­zít teraz ponúka svoje pred­nášky aj online. Nie­ktoré dokonca vytvo­rili online školy ako naprí­klad Colo­rado State’s Osher Lear­ning Ins­ti­tute. Keď máš záu­jem pus­tiť sa do tra­dič­ného vyso­koš­kol­ského vzde­lá­va­nia moder­nou for­mou. Stránka Uni­ver­si­ties je pre teba to pravé.

6. Google World Won­ders

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-10-21-00

Pre­bá­daj online sta­ro­veké a moderné svety vďaka Google Street View a mapo­va­cej tech­no­ló­gie.

7. TED Talks

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-10-23-37

TED je fan­tas­tické miesto na vyhľa­da­nie celého radu inšpi­ra­tív­nych pred­ná­šok skú­se­ných ľudí, tých naj­lep­ších vo svo­jom obore. Pred­nášky sú krátke a výstižné. Pokiaľ tvoja anglič­tina nie je na takej dob­rej úrovni, poteší ťa, že väč­šina má k dis­po­zí­cii aj slo­ven­ské titulky. V TED Ed si môžeš vytvo­riť list svo­jich vlast­ných obľú­be­ných.

8. Life­hac­ker

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-10-51-43

Stránka o všet­kom. Vždy tu náj­deš niečo zau­jí­mavé, niečo, čo si neve­del, návod ako robiť veci lep­šie, rých­lej­šie a roz­um­nej­šie. Cho­dím sem pra­vi­delne bez­cieľne, keď mám čas a vždy ma stránka prí­jemne prek­vapí.

9. URed­dit

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-10-57-34

Red­dit sme už spo­mí­nali. Por­tál má aj svoju vlastnú Uni­ver­zitu Red­dit s desiat­kami pred­ná­šok o umení, IT, jazy­koch, mate­ma­tike a veľa ďal­ších odvetví.

10. Inter­net Sac­red Text Archive

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-11-02-10

Naj­väčší archív online kníh o nábo­žen­stve a spi­ri­tu­alite na inter­nete. Čítaj si o myto­ló­gii, folk­lóre, alchý­mii, parap­sy­cho­ló­gii, atď.

11. Mee­tUp

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-11-44-14

Pozri sa, čo sa aktu­álne deje v tvo­jom odvetví a pri­daj sa k svo­jej komu­nite. Mee­tUp je skvelá cesta, ako zís­kať nové skú­se­nosti a per­spek­tívy.

12. Tri­vium Edu­ca­tion

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-11-48-40

Kri­tické mys­le­nie je veľmi dôle­žitá zruč­nosť, ktorú treba neus­tále cib­riť. Opráš svoju réto­riku, gra­ma­tiku a loogiku s free zdrojmi na Tri­vium.

13. HubS­pot Aca­demy

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-11-59-21

HubS­pot, ten online mar­ke­tin­gový sof­vé­rový gigant z Bos­tonu, ponúka kom­plexné a user friendly mar­ke­tin­gové kurzy. Poro­zu­mieť mar­ke­tingu je roz­ho­du­júce pre kaž­dého pod­ni­ka­teľa, či už to spadá do jeho kaž­do­den­ných povin­ností alebo nie. HubS­pot aka­dé­mia ťa digi­tálny mar­ke­ting naučí púta­vou for­mou.

14. Uni­ver­sity of The People

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-12-14-21

Je prvou nezis­ko­vou, bez­plat­nou, akre­di­to­va­nou, online ame­ric­kou uni­ver­zi­tou. UoPE­OPLE ponúka prog­ramy — Biz­nis admi­nis­trá­cia, IT a Zdra­votná sta­rost­li­vosť.

15. PBS Video

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-12-17-49

PBS ponúka pre­hľadné free videá a doku­menty, ktoré idú do hĺbky. Každý si príde nasvoje. Náj­deš tu aj filmy, seriály, poli­tické debaty.

16. Pro­ject Guten­berg

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-12-21-20

Ak si zdatný v anglič­tine a máš rád lite­rárnu kla­siku, toto je stránka pre teba. Náj­deš tu všetko a samoz­rejme zadarmo.

17. MIT Open Cour­se­ware

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-12-25-38

Kul­tová uni­ver­zita ponúka free prog­ra­má­tor­ské kurzy, vrá­tane úvodu do počí­ta­čo­vého prog­ra­mo­va­nia, ktorý je uži­točný pre kaž­dého, kto s tým pri­chá­dza do styku aspoň okra­jovo. Nauč sa prog­ra­mo­vať na jed­nej z naj­lep­ších uni­ver­zít sveta pohodlne z domu.

18. iCO­NIC Tour

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-12-45-50

Inc.com a CNBC sa spo­jili a vytvo­rili iCO­NIC, troj­dielnu sériu kon­fe­ren­cií. Konajú sa v mes­tách Seattle, Den­ver a Bos­ton. Vytvo­rili efek­tívny spô­sob, ako spro­stred­ko­vať ľuďom know how dyna­mic­kého biz­nisu v kra­jine pro­stred­níc­tvom exce­lent­ných spík­rov.

19. Futu­re­Le­arn

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-13-13-48

Ponúka voľné kurzy viac ako 40 uni­ver­zít z celého sveta. UK stránka má vyše 3,6 mili­óna online “štu­den­tov”.

20. Cour­sera

snimka-obrazovky-2016-10-05-o-15-46-56

Cour­sera je vzde­lá­va­cia plat­forma, ktorá má par­tner­stvá s naj­lep­šími uni­ver­zi­tami a orga­ni­zá­ciami sveta. Môžeš sa zapí­sať do online kurzu, ktorý trvá aj nie­koľko týž­dňov. Poze­ráš online pred­nášky od výmyslu sveta, vypĺňaš k nemu inte­rak­tívne kvízy a spra­co­vá­vaš zada­nia od lek­tora. Spá­jaš sa so “spo­lu­žiakmi”. Na konci ťa čaká real time test a po úspeš­nom ukon­čení, obdr­žíš od Cour­sery aj cer­ti­fi­kát. Na CV bude určite takáto akti­vita naviac vyze­rať dobre. :)

zdroj:medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: digi­tal­mar­ke­tin­gins­ti­tute.com

Pridať komentár (0)