21 super uči­te­ľov všet­kých čias

Timotej Vančo / 22. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: brightside.me

Aj ty si urči­te zažil neja­kých tých vtip­ných uči­te­ľov, kto­rí ti poskyt­li počas hodín či pred­ná­šok kopu sran­dy.

Tu je zoznam top 21 naj­lep­ších uči­te­ľov, kto­rí vedia, ako správ­ne komu­ni­ko­vať so štu­dent­mi:

Štu­dent­ka uni­ver­zi­ty si do ško­ly muse­la so sebou zobrať, okrem učeb­níc a pomô­cok, aj jej malin­ké bábät­ko, keď­že ako štu­dent nema­la mno­ho peňa­zí a nemoh­la si dovo­liť opat­ro­va­teľ­ku na kaž­dý deň. Keď jej bábo zača­lo pla­kať, pro­fe­sor podi­šiel bliž­šie a dvi­hol jej syna do rúk a pokra­čo­val naďa­lej v pred­náš­ke. Všet­ko to zvlá­dal bez toho, aby musel pre­ru­šiť vysvet­ľo­va­nie.

ucitelia1

brightside.me

Toto je naj­lep­ší spô­sob, ako naučiť deti geomet­riu. Vytvo­riť uhol pomo­cou svoj­ho tela.

ucitelia2

brightside.me

Je to naozaj veľ­kou poc­tou, mať pred­náš­ku prá­ve od samot­né­ho Men­de­le­je­va.

ucitelia3

brightside.me

Nie­čo ako oby­čaj­ná hodi­na deje­pi­su…

ucitelia4

brightside.me

Toto bol jedi­ný nápoj, kto­rý daný pro­fe­sor pil… (pre­klad — “slzy štu­den­tov”)

ucitelia5

brightside.me

Sku­toč­ný uči­teľ vždy náj­de nástro­je na to, aby doká­zal vytvo­riť pres­ný tro­j­u­hol­ník.

ucitelia6

brightside.me

Aj takým­to spô­so­bom sa dá vyučo­vať fyzi­ka!

ucitelia7

brightside.me

Aby si žia­ci lep­šie zapa­mä­ta­li, kde je na mape Spar­ta, uči­teľ na mies­to šíp­ky pri­ro­bil samot­né­ho krá­ľa — Leoni­da­sa.

ucitelia8

brightside.me

Ten­to uči­teľ nakres­lí kaž­dý deň iný obraz na tabu­ľu, aby zau­jal štu­den­tov a samoz­rej­me ich aj tro­chu donú­til cho­diť viac do ško­ly a obdi­vo­vať jeho ume­lec­ké výtvo­ry.

ucitelia9

brightside.me

Naj­nov­šia aktu­ali­zá­cia zmien v škol­ských osno­vách astro­nó­mie.

ucitelia10

brightside.me

Uči­teľ mate­ma­ti­ky naozaj vie, ako osla­vo­vať deň “Pi”.

ucitelia11

brightside.me

Tak­že, nako­niec sa uká­za­lo, že je reál­ne vytvo­riť text Lady Gaga aj z peri­odic­kej tabuľ­ky prv­kov.

ucitelia12

brightside.me

Uči­teľ ho nezo­bu­dil a ani ho nevy­ho­dil z trie­dy, ale rozo­smial všet­kých jeho spo­lu­žia­kov.

ucitelia13

brightside.me

Správ­na pomsta za pou­ží­va­nie tele­fó­nu počas hodi­ny. Uči­teľ ho zobral žia­ko­vi a keď ho dostal späť, mal už krás­ne nové poza­die.

ucitelia14

brightside.me

Tak­to uči­la celú trie­du po tom, ako našla mačiat­ko túla­jú­ce sa pop­ri ško­le.

ucitelia15

brightside.me

Žia­ci mali písať písom­ku o 8:00 ráno. Ich uči­teľ bol asi leni­vý pri­vs­tať si a pre­zliecť sa.

ucitelia16

brightside.me

Povin­né ochran­né pomôc­ky pri fyzi­kál­nych expe­ri­men­toch…

ucitelia17

brightside.me

Toto sa uč veľ­mi pozor­ne, mla­dý Pada­wa­ne…”

ucitelia18

brightside.me

V tom­to bode sa dosta­la učeb­ňa ché­mie do veľ­ké­ho ohro­ze­nia. Nie­ko­mu sa to asi vymk­lo z rúk.

ucitelia19

brightside.me

Toto je ten druh humo­ru, kto­rý ti pomô­že dostať sa cez skúš­ky na mate­ma­ti­ke. (Kiež by to bola prav­da…)

ucitelia20

brightside.me

Náš uči­teľ nám sľú­bil, že ak napí­še­me písom­ku na samé jed­not­ky, ďal­šiu hodi­nu prí­de oble­če­ný ako Sco­oby-Doo a bude robiť pro­ti­al­ko­ho­lic­kú kam­paň. Nám sa poda­ri­lo napí­sať písom­ku na výbor­nú a on dodr­žal svo­je slo­vo.”

ucitelia21

brightside.me

Dúfam, že si aj ty v živo­te nara­zil na neja­ký podob­ný prí­pad uči­te­ľa, kto­rý ti spra­vil deň strá­ve­ný v ško­le kraj­ším a záro­veň aj dob­rým zážit­kom.:-)

zdroj člán­ku: brightside.me

Pridať komentár (0)