Green Lake: Park, ktorý sa mení na pre­krásne jazero

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 15. júla 2016 / Eko

Gru­ner See (Green Lake) je jazero nachá­dza­júce sa v Rakúsku v blíz­kosti mesta Tar­goss. Zau­jí­ma­vos­ťou je kolí­sa­nie jeho hĺbky počas roka.

V zim­nom období je jazero hlboké 1 až 2 metre, jeho oko­lie obko­le­suje park. Na jar, po roz­to­pení snehu a ľadu z vrcho­lov hôr sa hĺbka jazera výrazne mení. Jazero tak pohltí celú oblasť vrá­tane parku. V lete dosa­huje naj­väč­šiu hĺbku, a to až 12 met­rov.

Jazero je typické zele­ným sfar­be­ním vody, níz­kou tep­lo­tou (4 až 8 °C) a kriš­tá­ľovo čis­tou vodou. Napriek níz­kej tep­lote je veľmi popu­lárne medzi potá­pačmi, ktorí môžu pod hla­di­nou pozo­ro­vať zelené lúky, stromy, dokonca lavice i mosty. V zime sa jazero dostáva do svo­jej pôvod­nej hĺbky, kedy sa do parku opäť vra­cajú turisti.

02_Green Lake—Austria

foto: ugandansatheart.blogspot.com

Gruner-See-styria12[2]

foto: amusingplanet.com

Gruner-See-styria13[2]

foto: amusingplanet.com

tumblr_mksr9vCG631rm3jgxo1_1280

foto: redrumrose.tumblr.com

Mandatory Credit: Photo by REX/Marc Henauer/Solent News (3010613d) A scuba diver explores the flooded park around Green Lake Green Lake, which doubles in size and covers a park at certain times of the year, Tragoess, Austria - 2013 *Full story: http://www.rexfeatures.com/nanolink/mjhf These photographs appear to show a spectacular underwater world. Twelve metres of water covers trees, footpaths, benches and bridges that are only accessible at certain times of the year. During the winter Green Lake in Tragoess, Austria, is normally only one metre deep and visitors can stroll through the park next to the picturesque lagoon. However, at certain times of the year snowmelt from the nearby Karst mountains floods the lake and everything surrounding it. At this point an extra 12 metres of water, which is crystal clear and with a temeprature of seven degree celsius, helps to double the size of Green Lake from 2,000 square metres to 4,000. Marc Henauer, from Perly, Switzerland, and his wife travelled with their scuba diving gear to explore the flooded park. The 39-year-old said: "When I was underwater, it felt like I was swimming in a magical world, it was so beautiful.

foto: 999paradises.com

Gruner-See-styria17[5]

foto: amusingplanet.com

Gruner-See-styria0[5]

foto: amusingplanet.com

zna204hwt0

foto: pinterest.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: vedelisteze.sk, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: cbsnews.com

Pridať komentár (0)