221 mili­ó­nov aktív­nych uží­va­te­ľov? Twit­ter je tu v plnej sile

Kika Besedičová / 30. júl 2014 / Tools a produktivita

Pre­vádz­ko­va­te­lia sociálne siete pred pár hodi­nami odha­lili výsledky hos­po­dá­re­nia za druhý kvar­tál. Twit­ter v ňom utŕ­žil 312 mili­ó­nov dolá­rov, čo značí 124% medzi­ročný nárast. Firma ale skon­čila v strate 145 mili­ó­nov, vlani v rov­na­kom čase to bolo len 42 mili­ó­nov.

Twit­teru ale rastú (a nie neopod­stat­nené) náklady, naprí­klad do výskumu a vývoja firma napum­po­vala 177 mili­ó­nov, no vlani len tre­tinu. Troj­ná­so­bok oproti vla­ňajšku pre­hl­tol aj mar­ke­ting.

Hlav­ným zdro­jom príj­mov je reklama, tá do kasy pri­niesla 277 mili­ó­nov (129% medzi­ročný rast). Štyri pätiny reklam­ných tržieb majú na sve­domí mobily. Zo Spo­je­ných štá­tov pochá­dza 67% tržieb z reklamy, hoci odtiaľ pochá­dza len 22% uží­va­te­ľov.

Cel­kovo má Twit­ter 271 mili­ó­nov, ktorí sa pri­poja aspoň raz do mesiaca, to je o štvr­tinu viac ako vlani. Šty­ria z pia­tich twit­ter use­rov sa pri­pá­jajú z mobilu, cel­kom 211 mili­ó­nov uží­va­te­ľov pou­žíva mobilnú ver­ziu. Všetci pou­ží­va­te­lia dohro­mady pozrú time­line 173 miliard­krát mesačne :). Za kaž­dých 1000 zhliad­nutí, Twit­ter utŕ­žil v prie­mere 1,6 dolára.

Good Job!

Zdroj: twit­ter

Pridať komentár (0)