26 neuve­ri­teľ­ných vecí, ktoré ste prav­de­po­dobne ešte nevi­deli

Juraj Metke / 9. mája 2016 / Zaujímavosti

Svet je plný neuve­ri­teľ­ných vecí a zakaž­dým, keď sa s nimi stret­neme, život sa zdá omnoho zau­jí­ma­vejší. Dnes vám pri­ná­šame 26 obráz­kov, ktoré vám ukážu, že sa máte ešte veľa čo učiť.

Stroj pokla­da­júci chod­ník

01

foto: v3r.su

Vnú­torný mecha­niz­mus najd­rah­ších hodi­niek na svete od Patek Phi­lippe

02

foto: theupperdecklx.com

Západ a zatme­nie slnka súčasne

03

foto: gigacircle.com

Vlnitý plot ohra­ni­ču­júci hra­nice juž­nej Cali­for­nie

04

foto: imgur.com

Doko­nalé kocky pyritu for­mo­vané mat­kou prí­ro­dou

05

foto: wikimedia.org

20 000 dier vyvŕ­ta­ných do vajíčka

06

foto: blogspot.com

Roz­to­pené sklo v požia­rom zasia­hnu­tej budove

07

foto: wallhaven.cc

Naj­hl­bší bazén na svete s hĺb­kou 35 met­rov

08

foto: ipnoze.com

Pre­re­zá­va­nie stá­leho chrupu

09

foto: wereblog.com

Gigan­tický pom­ník “Sverd i fjell” na pobreží Nór­ska

10

foto: gullipics.com

Starý vagón pou­žitý ako kon­štruk­cia mosta

11

foto: twimg.com

Geomet­ria kapusty

12

foto: animalworld.com

Ľud­ské vide­nie (vrch) a mača­cie vide­nie (spo­dok)

13

foto: porodakoshki.ru

Skriňa vyre­zá­vaná tak, aby vyze­rala ako digi­tálne skres­le­nie

14

foto: akamaihd.net

Tráv­nik po úderu blesku

15

foto: soup.io

Most nad rie­kou plnou krýh

16

foto: imgur.com

Šošov­ko­vitý oblak pri­po­mi­na­júci UFO

17

foto: imgur.com

Pri­stá­va­cia dráha na Gib­ral­tar Inter­na­ti­onal Air­port, ktorú kri­žuje cesta

18

foto: imgur.com

Boch­ník ume­nia” — každá farba bola vrstvená samos­tatne aby vytvo­rila obrá­zok

19

foto: novosti-dny.ru

Jaš­te­rica sa zba­vila celej svo­jej sta­rej kože na tvári naraz

20

foto: gazetevatan.com

Prie­rez pod­mor­ského kábla

21

foto: klimg.com

Pohľad z ISS na odpá­le­nie rakety Atlan­tis

22

foto: warosu.org

Takto vyzerá lit­rová plas­tová fľaša pred­tým, než do nej natla­kujú vzduch

23

foto: tff-lund2.org

Toto je len jedna fotka!

24

foto: americanphotomag.com

Prie­rez komerč­ného lie­tadla

25

foto: im9.eu

Mince posta­vené tak, aby pre­kro­čili hranu stola a nespadli jed­no­du­chým posu­nu­tím ťažiska

26

foto: criserb.com

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: blogspot.com

Pridať komentár (0)