3 kro­ky, vďa­ka kto­rým zís­kaš inte­li­gent­nú domác­nosť

Linda Cebrová / 6. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pinterest.com/Dávid Igaz

Mož­nosť zado­vá­žiť si inte­li­gent­nú domác­nosť je ešte stá­le pomer­ne čerstvý bene­fit, kto­rý momen­tál­ne využí­va­jú pre­dov­šet­kým tech­no­lo­gic­ký trend­set­te­ri. Avšak poma­ly sa začí­na na ten­to trend chy­tať aj širo­ká verej­nosť.

Mno­hí ľudia zis­ti­li, že nej­de len o eli­tár­sku zábav­ku. Smart­Ho­me dopl­n­ky sa sta­li tak dostup­ný­mi a už za pár eur môže tvoj byt nado­bud­núť úpl­ne inú úro­veň. Mať pod kon­tro­lou ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu svo­jej domác­nos­ti je tak­mer nut­nos­ťou. Smart Home pro­duk­ty pred­sta­vu­jú urči­tý „tool“ na jed­no­du­ché hos­po­dá­re­nie a okre­sa­nie mesač­ných nákla­dov na život. Záro­veň sa však posta­ra­jú aj o bez­peč­nosť a tvo­je cel­ko­vé pohod­lie.

foto:Dávid Igaz

Pred­stav si, že môžeš svo­ju domác­nosť kon­tro­lo­vať, nasta­vo­vať a ovlá­dať odkiaľ­koľ­vek. Všet­ko je to mož­né vďa­ka Tele­ko­mu, kto­rý sa nebál na Slo­ven­sko pri­niesť ino­va­tív­ny pro­jekt, akým je Magen­ta Smart­Ho­me, s poten­ciá­lom pre maso­vých uží­va­te­ľov. Máš mož­nosť stiah­nuť si jed­nu apli­ká­ciu, kto­rá bude koope­ro­vať s kaž­dým smart zaria­de­ním v byte. Jed­ným kli­kom tak ovlád­neš svet­lo, tep­lo­tu, vlh­kosť ale­bo zabez­pe­če­nie tvoj­ho bytu.

foto:Dávid Igaz

Aj vďa­ka tej­to apli­ká­cii majú inte­li­gent­né domác­nos­ti na Slo­ven­sku veľ­ký poten­ciál. Cel­ko­vý pro­ces od zave­de­nia až po využí­va­nie je natoľ­ko jed­no­du­chý, že to naozaj zvlád­nu aj tvo­ji sta­rí rodi­čia.

Nie­kto­rí ľudia majú myl­nú pred­sta­vu, že kvô­li zave­de­niu Smart­Ho­me domác­nos­ti budú musieť roz­bú­rať celý byt. Pamä­tá­me si ešte časy pev­né­ho inter­ne­tu, ťaha­nie káb­lov po celom byte, ich scho­vá­va­nie a neko­neč­né nasta­vo­va­nie. Tech­nic­ky menej zdat­ný člo­vek si musel zavo­lať inšta­la­té­ra, plus vziať si voľ­no na polo­vi­cu dňa.

nte­li­gent­nú domác­nosť však nasta­víš a spus­tíš doslo­va za pár minút. Ide vlast­ne o tri nená­roč­né kro­ky.

1.Umiestni smart home zaria­de­nia

foto:Dávid Igaz

Roz­miest­ni zaria­de­nia po byte a zapoj do elek­tri­ny hlav­nú mini cen­trá­lu, vďa­ka kto­rej budú všet­ky zaria­de­nia pre­po­je­né. Násled­ne ju už len pri­po­jíš na inter­net, pomo­cou wi-fi ale­bo ether­net káb­lu. Za malú chví­ľu pre­beh­ne jej auto­ma­tic­ká aktu­ali­zá­cia.

2. Stiah­ni si apli­ká­ciu

Teraz si môžeš stiah­nuť bez­plat­ne app­ku, vďa­ka kto­rej budeš mať všet­ko pod kon­tro­lou. Apli­ká­ciu spus­tíš na smart­fó­ne ale­bo aj tab­le­te. Pomo­cou mena a e-mai­lu si vytvo­ríš vlast­né kon­to.

foto:Dávid Igaz

3.Spáruj a akti­vuj si cen­trá­lu

Teraz si otvo­ríš apli­ká­ciu, zadáš séri­ové čís­lo cen­trá­ly plus akti­vač­ný kód, kto­rý ti pri­šiel na e-mail a je „vyma­ľo­va­né“. Začni si uží­vať bene­fi­ty inte­li­gent­nej domác­nos­ti.

Základ­ný balí­ček Magen­ta Smart­Ho­me si môžeš zado­vá­žiť za 10,99 eur mesač­ne. Pri­tom ide o inves­tí­ciu, kto­rá sa ti vrá­ti v podo­be zefek­tív­ne­nia kaž­do­den­né­ho živo­ta. Balík si môžeš navo­liť pod­ľa svo­jich pred­stáv. K dis­po­zí­cii sú pro­duk­ty ako dve­ro­vé a pohy­bo­vé sen­zo­ry, inte­li­gent­né zásuv­ky, kame­ry, ale aj dymo­vé sen­zo­ry ale­bo regu­lá­cie svet­la. Všet­ko zále­ží na tvo­jich požia­dav­kách.

Pridať komentár (0)