360 N4S ofi­ciál­ne: Pré­mi­ová kon­štruk­cia, high-end výba­va a cena 162 €

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 16. júla 2016 / Tech a inovácie

360 bol pred pár mesiac­mi len nezná­my pojem, pod kto­rým si však fanú­ši­ko­via čín­skych smart­fó­nov dnes už pred­sta­vu­jú ambi­ci­óz­ne­ho výrob­cu, kto­rý sa pre­slá­vil mode­lom N4. Ten dnes dostal oča­ká­va­né­ho nástup­cu s ozna­če­ním N4S. Opäť sme sa doč­ka­li bez­kon­ku­renč­né­ho pome­ru cena / výkon. O tom, že toto je neví­da­né zaria­de­nie vás urči­te pre­sved­čia nasle­du­jú­ce riad­ky.

Dojem pré­mi­ové­ho smart­fó­nu dodá­va už hneď na začiat­ku bale­nie, kto­ré je vyho­to­ve­né v ele­gant­nom čer­ve­nom pre­ve­de­ní a dokon­ca aj nabí­ja­cí adap­tér s káb­lom sú vyro­be­né s vyso­kou pre­cíz­nos­ťou. Ohrom­ný dojem zo smart­fó­nu, kto­rý sto­jí len 162 €, pokra­ču­je aj pri pohľa­de na kon­štrukč­né spra­co­va­nie. To je na naozaj špič­ko­vej úrov­ni a smart­fón tvo­rí hli­ní­ko­vá uni­bo­dy kon­štruk­cia. V spod­nej ste­ne náj­de­me tro­chu star­ší napá­ja­cí mic­roUSB konek­tor, no novin­kou je však integ­rá­cia sní­ma­ča odtlač­kov prs­tov, kto­rý sa nachá­dza v stre­de zadnej čas­ti.

360-n4s-oficialne-fotky(12)360-n4s-oficialne-fotky(9)

5,5-palcový FullHD disp­lej na pred­nej stra­ne dis­po­nu­je aj 2.5D zahnu­tím po obvo­de, kto­ré dodá­va ešte väč­ší punc luxu­su. Pro­ce­sor ostal nezme­ne­ný, hovo­rí­me teda o 10-jad­ro­vom pro­ce­so­re Media­Tek Helio X20, kto­rý postup­ne dopĺňa 4 GB RAM a dvo­j­ica veľ­kos­tí inter­né­ho úlo­žis­ka – 32 GB, res­pek­tí­ve 64 GB. Ope­rač­ným sys­té­mom sa stal Andro­id 6.0 Marsh­mal­low, kto­rý spo­lu­pra­cu­je s nad­stav­bou 360 OS. Tá doká­že naprí­klad využí­vať sní­mač odtlač­kov na rea­li­zo­va­nie pla­tieb. Sys­tém je potom pre­špi­ko­va­ný množ­stvom uži­toč­ných nástro­jov.

360-n4s-oficialne-fotky(3)

Upg­ra­de dostal aj foto­apa­rát, kto­rý ponú­ka po novom vyš­šie, 16 MPx roz­lí­še­nie a fázo­vé zaos­tro­va­nie PDAF. Sel­fie fot­ky je mož­né vytvá­rať 8 MPx sní­ma­čom. A teraz čítaj­te veľ­mi pozor­ne. Garan­tu­je­me vám, že kapa­ci­tu baté­rie by ste neuhád­li ani náho­dou. 360 N4S ponú­ka neuve­ri­teľ­ný 5000 mAh aku­mu­lá­tor a vidí­me tu jas­ný útok na priaz­niv­cov dlhej výdr­že na jed­no nabi­tie. Hmot­nosť novin­ky je pri­tom len prie­mer­ných 169 g.

360-n4s-oficialne-fotky(1)360-n4s-oficialne-fotky(7)

Nesmie­me zabú­dať ani na to, že smart­fón má hyb­rid­ný SIM slot, čo zna­me­ná, že doká­že využí­vať dve SIM kar­ty ale­bo jed­nu nano­SIM kar­tu spo­lu s mic­roSD kar­tou. Je zrej­mé, že 360 pria­mo úto­čí na Xia­omi a jeho Xia­omi Red­mi Note 3 Pro. Nepo­chyb­ne naj­väč­šou výhrou pre 360 N4S je cena. Novin­ka sto­jí len nesku­toč­ných 162 €. Samoz­rej­me, ide o cenu sta­no­ve­nú pre čín­sky trh. Dostup­nosť a dátum začiat­ku pre­da­ja zatiaľ nepo­zná­me, no v prí­pa­de, že sa nie­čo dozvie­me, urči­te vás bude­me infor­mo­vať.

360-n4s-oficialne-fotky(6) 163813vgyxw4y5iygxv3w0FONY Z CINY

zdroj: fonyciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Mydrivers.com, Dgtle.com

Pridať komentár (0)