360 N4S ofi­ciálne: Pré­mi­ová kon­štruk­cia, high-end výbava a cena 162 €

Dávid Igaz, fonyzciny.sk / 16. júla 2016 / Tech a inovácie

360 bol pred pár mesiacmi len neznámy pojem, pod kto­rým si však fanú­ši­ko­via čín­skych smart­fó­nov dnes už pred­sta­vujú ambi­ci­óz­neho výrobcu, ktorý sa pre­slá­vil mode­lom N4. Ten dnes dostal oča­ká­va­ného nástupcu s ozna­če­ním N4S. Opäť sme sa doč­kali bez­kon­ku­renč­ného pomeru cena / výkon. O tom, že toto je neví­dané zaria­de­nie vás určite pre­sved­čia nasle­du­júce riadky. 

Dojem pré­mi­ového smart­fónu dodáva už hneď na začiatku bale­nie, ktoré je vyho­to­vené v ele­gant­nom čer­ve­nom pre­ve­dení a dokonca aj nabí­jací adap­tér s káb­lom sú vyro­bené s vyso­kou pre­cíz­nos­ťou. Ohromný dojem zo smart­fónu, ktorý stojí len 162 €, pokra­čuje aj pri pohľade na kon­štrukčné spra­co­va­nie. To je na naozaj špič­ko­vej úrovni a smart­fón tvorí hli­ní­ková uni­body kon­štruk­cia. V spod­nej stene náj­deme tro­chu starší napá­jací mic­roUSB konek­tor, no novin­kou je však integ­rá­cia sní­mača odtlač­kov prs­tov, ktorý sa nachá­dza v strede zadnej časti.

360-n4s-oficialne-fotky(12)360-n4s-oficialne-fotky(9)

5,5-palcový FullHD disp­lej na pred­nej strane dis­po­nuje aj 2.5D zahnu­tím po obvode, ktoré dodáva ešte väčší punc luxusu. Pro­ce­sor ostal nezme­nený, hovo­ríme teda o 10-jad­ro­vom pro­ce­sore Media­Tek Helio X20, ktorý postupne dopĺňa 4 GB RAM a dvo­j­ica veľ­kostí inter­ného úlo­žiska – 32 GB, res­pek­tíve 64 GB. Ope­rač­ným sys­té­mom sa stal Android 6.0 Marsh­mal­low, ktorý spo­lu­pra­cuje s nad­stav­bou 360 OS. Tá dokáže naprí­klad využí­vať sní­mač odtlač­kov na rea­li­zo­va­nie pla­tieb. Sys­tém je potom pre­špi­ko­vaný množ­stvom uži­toč­ných nástro­jov.

360-n4s-oficialne-fotky(3)

Upg­rade dostal aj foto­apa­rát, ktorý ponúka po novom vyš­šie, 16 MPx roz­lí­še­nie a fázové zaos­tro­va­nie PDAF. Sel­fie fotky je možné vytvá­rať 8 MPx sní­ma­čom. A teraz čítajte veľmi pozorne. Garan­tu­jeme vám, že kapa­citu baté­rie by ste neuhádli ani náho­dou. 360 N4S ponúka neuve­ri­teľný 5000 mAh aku­mu­lá­tor a vidíme tu jasný útok na priaz­niv­cov dlhej výdrže na jedno nabi­tie. Hmot­nosť novinky je pri­tom len prie­mer­ných 169 g.

360-n4s-oficialne-fotky(1)360-n4s-oficialne-fotky(7)

Nesmieme zabú­dať ani na to, že smart­fón má hyb­ridný SIM slot, čo zna­mená, že dokáže využí­vať dve SIM karty alebo jednu nano­SIM kartu spolu s mic­roSD kar­tou. Je zrejmé, že 360 priamo útočí na Xia­omi a jeho Xia­omi Redmi Note 3 Pro. Nepo­chybne naj­väč­šou výhrou pre 360 N4S je cena. Novinka stojí len nesku­toč­ných 162 €. Samoz­rejme, ide o cenu sta­no­venú pre čín­sky trh. Dostup­nosť a dátum začiatku pre­daja zatiaľ nepo­známe, no v prí­pade, že sa niečo dozvieme, určite vás budeme infor­mo­vať.

360-n4s-oficialne-fotky(6) 163813vgyxw4y5iygxv3w0FONY Z CINY

zdroj: fonyciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Mydrivers.com, Dgtle.com

Pridať komentár (0)