360 Q5 a Q5 Plus ofi­ciál­ne: Pra­vé vlaj­ko­vé lode s nepre­ko­na­teľ­nou bez­peč­nos­ťou na vojen­skej úrov­ni

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 24. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ambi­ci­óz­na spo­loč­nosť 360 nám dnes pred­sta­vi­la naj­vý­kon­nej­šie zaria­de­nia vo svo­jej krát­kej his­tó­rií. Zbru­su nová mode­lo­vá rada zaria­de­ní s ozna­če­ním Q poj­me len tie naj­lep­šie smart­fó­ny, čo doka­zu­je prá­ve pred­sta­ve­ná dvo­j­ica novi­niek. Prí­stro­je 360 Q5 a 360 Q5 Plus však okrem poriad­ne­ho výko­nu doká­žu ponúk­nuť aj nie­čo naviac.

Novin­ky od čín­skej spo­loč­nos­ti pri­chá­dza­jú s pre­pra­co­va­ným dizaj­nom, za kto­rý by sa nemu­se­la han­biť aká­koľ­vek sve­to­vá spo­loč­nosť. Celo­ko­vo­vé uni­bo­dy telo je k dis­po­zí­cii vo via­ce­rých fareb­ných vyho­to­ve­niach. Pred­ná stra­na novi­niek ponú­ka odol­né sklo s 2.5D zaob­le­ním, kto­ré pre­chá­dza pria­mo k hra­nám zaria­de­nia. Zadná stra­na s mat­nou povr­cho­vou úpra­vou nesie duál­ny foto­apa­rát spo­lu so ske­ne­rom odtlač­kov prs­tov, logom výrob­cu a duál­nym LED bles­kom.

Spod­ná hra­na ponú­ka USB Type-C konek­tor a otvo­ry pre hlav­ný repro­duk­tor. Napriek tomu, že dizajn novi­niek je na skve­lej úrov­ni, nie je ich naj­väč­ším ťahá­kom. Tým sa zda­jú byť bez­peč­nost­né fun­kcie, kto­ré sú v oboch zaria­de­niach spra­co­va­né vo vyni­ka­jú­cej for­me. Pred­tým ako sa zame­ria­me na tie­to uži­toč­né vychy­táv­ky sa však poď­me spo­lu pozrieť na detail­né špe­ci­fi­ká­cie.

Ashampoo_Snap_2016.08.23_17h26m08s_001_

360 Q5

360 Q5 je men­ším z dvo­j­ice zaria­de­ní, o čom vypo­ve­dá aj samot­ný názov bez dodat­ku Plus. Ten­to smart­fón však roz­hod­ne nie je žiad­nym trpas­lí­kom, nakoľ­ko ponú­ka roz­mer­ný 5,5″ FullHD disp­lej. Pod tým­to disp­le­jom tlčie čip­set vyrá­ba­ný ame­ric­kým Qual­com­mom. Snapd­ra­gon 652 spo­lu­pra­cu­je so 4 GB ope­rač­nej pamä­te. Napriek tomu, že sa nejed­ná o to naj­lep­šie, čo je v súčas­nos­ti na trhu dostup­né, tre­ba pove­dať, že pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov dis­po­nu­je novin­ka nad­prie­mer­ný­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi.

Ashampoo_Snap_2016.08.23_17h27m50s_002_360-q5-plus-oficialne(9)

Tie sa pre­ja­via hlav­ne pri veľ­kos­ti vnú­tor­né­ho úlo­žis­ka, kto­ré sa vyšpl­ha­lo na famóz­nych 128 GB. Zo zadnej stra­ny Q5-ky vykú­ka­jú dve sklíč­ka, kto­ré ukrý­va­jú 13 MPx sen­zor duál­ne­ho foto­apa­rá­tu. Jeden zo sní­ma­čov zabez­pe­ču­je zachy­tá­va­nie fareb­nej RGB pale­ty, zatiaľ čo ten dru­hý vykres­ľu­je bie­lu a čier­nu far­bu. Aby toho nebo­lo málo, novin­ka doká­že vytvá­rať aj 3D video. Pre sel­fie nad­šen­cov pad­ne vhod opäť 13 MPx pred­ný sní­mač, kto­ré­mu robí spo­loč­nosť aj pri­svet­lo­va­cia LED-ka. Zaria­de­nie dosta­lo aj 3200 mAh baté­riu s pod­po­rou rých­le­ho nabí­ja­nia.

360 Q5 Plus

Tak, ako už naz­na­čil názov, 360 Q5 Plus ponú­ka roz­mer­nej­ší zobra­zo­va­cí panel ako vyš­šie spo­me­nu­tý súro­de­nec. 6-pal­co­vý disp­lej ponú­ka rov­na­ké FullHD roz­lí­še­nie a na jed­no­ruč­nú prá­cu so smart­fó­nom môže­me vzhľa­dom na uhlop­rieč­ku disp­le­ja zabud­núť. Model Q5 Plus nás však roz­hod­ne nene­chá zabud­núť na svoj enorm­ný výkon, kto­ré­ho má na roz­dá­va­nie. 4-jad­ro­vý Snapd­ra­gon 820 spo­lu­pra­cu­je so 4 GB / 6 GB ope­rač­nej pamä­te RAM.

360-q5-plus-oficialne(8)360-q5-plus-oficialne(5)

Smart­fón s ozna­če­ním Plus dis­po­nu­je aj väč­ším, 128 GB úlo­žis­kom, kto­rá je však typu UFS 2.0. Baté­ria má kapa­ci­tu 3700 mAh. Zo zadnej stra­ny nás už nič neprek­va­pí a 13 MPx duál­ny foto­apa­rát je zhod­ný s tým, kto­rý je pou­ži­tý v Q5-ke. Novin­ky ďalej spá­ja aj rov­na­ký sel­fie foto­apa­rát, kto­rý má tak­tiež 13 MPx a na pred­nej stra­ne sa vyní­ma spo­lu s pri­svet­lo­va­cím LED bles­kom. Nekom­pro­mis­ný výkon tých­to špe­ci­fi­ká­cií potvr­di­la aj bench­mar­ko­vá apli­ká­cia AnTu­Tu, kde novin­ka zís­ka­la skó­re 142 042 bodov. Toto skó­re posú­va vlaj­ko­vú loď spo­loč­nos­ti 360 na tie naj­vyš­šie prieč­ky reb­ríč­ka.

q5-ofiko-fotky
Bez­peč­nost­né fun­kcie

Mla­dá čín­ska spo­loč­nosť 360 sa chce­la plne uis­tiť, že novin­ky, kto­ré nám boli dnes pred­sta­ve­né, doká­žu ponúk­nuť aj poriad­nu dáv­ku ochra­ny pred zne­uži­tím súkrom­ných dát. Nad­prie­mer­nú bez­peč­nosť spo­loč­nosť docie­li­la bez­peč­nost­ným čipom. Ten zabez­pe­ču­je stu­peň vojen­skej ochra­ny a pod­ľa slov spo­loč­nos­ti by mal byť nepre­nik­nu­teľ­ný. Smart­fó­ny ponúk­nu špe­ciál­ne súkrom­né úlo­žis­ko, kto­ré bude odde­le­né od kla­sic­ké­ho úlo­žis­ka. Na súkrom­nom úlo­žis­ku bude ďalej mož­né šif­ro­vať vaše dáta ako aj spus­tiť apli­ká­cie tre­tích strán. Aby toho nebo­lo málo, smart­fó­ny s ozna­če­ním Q budú schop­né šif­ro­vať hovo­ry, či písa­ný text, aby prí­pad­ní hac­ke­ri nema­li šan­cu zne­užiť cit­li­vé infor­má­cie. Ďalej sú zaria­de­nia vyba­ve­né fun­kci­ou, kto­rá doká­že odfo­to­gra­fo­vať zlo­de­ja v prí­pa­de, že dôj­de k ich odcu­dze­niu. Ak sa nie­kto pokú­ša neo­práv­ne­ne pre­nik­núť do zaria­de­nia, tak sa toto zaria­de­nie jed­no­du­cho uzam­kne.

360-q5-plus-oficialne(6)

Cena zaria­de­ní 360 je vždy nasta­ve­ná pekel­ne níz­ko. U tých­to smart­fó­nov tomu nie je inak a 360 Q5 vyj­de zákaz­ní­kov v Číne na čias­t­ku 266 €. 360 Q5 Plus vo varian­te so 4 GB ope­rač­nej pamä­te si z peňa­že­niek záu­jem­cov ukro­jí čias­t­ku 345 € a naj­vy­ba­ve­nej­šia ver­zia so 6 GB RAM bude stáť oko­lo 372 €.

360-q5-plus-oficialne(17)360-q5-plus-oficialne(2)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)