360 Q5 a Q5 Plus ofi­ciálne: Pravé vlaj­kové lode s nepre­ko­na­teľ­nou bez­peč­nos­ťou na vojen­skej úrovni

Patrik Tarics, fonyzciny.sk / 24. augusta 2016 / Tech a inovácie

Ambi­ci­ózna spo­loč­nosť 360 nám dnes pred­sta­vila naj­vý­kon­nej­šie zaria­de­nia vo svo­jej krát­kej his­tó­rií. Zbrusu nová mode­lová rada zaria­dení s ozna­če­ním Q pojme len tie naj­lep­šie smart­fóny, čo doka­zuje práve pred­sta­vená dvo­j­ica novi­niek. Prí­stroje 360 Q5 a 360 Q5 Plus však okrem poriad­neho výkonu dokážu ponúk­nuť aj niečo naviac.

Novinky od čín­skej spo­loč­nosti pri­chá­dzajú s pre­pra­co­va­ným dizaj­nom, za ktorý by sa nemu­sela han­biť aká­koľ­vek sve­tová spo­loč­nosť. Celo­ko­vové uni­body telo je k dis­po­zí­cii vo via­ce­rých fareb­ných vyho­to­ve­niach. Predná strana novi­niek ponúka odolné sklo s 2.5D zaob­le­ním, ktoré pre­chá­dza priamo k hra­nám zaria­de­nia. Zadná strana s mat­nou povr­cho­vou úpra­vou nesie duálny foto­apa­rát spolu so ske­ne­rom odtlač­kov prs­tov, logom výrobcu a duál­nym LED bles­kom.

Spodná hrana ponúka USB Type-C konek­tor a otvory pre hlavný repro­duk­tor. Napriek tomu, že dizajn novi­niek je na skve­lej úrovni, nie je ich naj­väč­ším ťahá­kom. Tým sa zdajú byť bez­peč­nostné fun­kcie, ktoré sú v oboch zaria­de­niach spra­co­vané vo vyni­ka­jú­cej forme. Pred­tým ako sa zame­riame na tieto uži­točné vychy­távky sa však poďme spolu pozrieť na detailné špe­ci­fi­ká­cie.

Ashampoo_Snap_2016.08.23_17h26m08s_001_

360 Q5

360 Q5 je men­ším z dvo­j­ice zaria­dení, o čom vypo­vedá aj samotný názov bez dodatku Plus. Tento smart­fón však roz­hodne nie je žiad­nym trpas­lí­kom, nakoľko ponúka roz­merný 5,5″ FullHD disp­lej. Pod týmto disp­le­jom tlčie čip­set vyrá­baný ame­ric­kým Qual­com­mom. Snapd­ra­gon 652 spo­lu­pra­cuje so 4 GB ope­rač­nej pamäte. Napriek tomu, že sa nejedná o to naj­lep­šie, čo je v súčas­nosti na trhu dostupné, treba pove­dať, že pre väč­šinu pou­ží­va­te­ľov dis­po­nuje novinka nad­prie­mer­nými špe­ci­fi­ká­ciami.

Ashampoo_Snap_2016.08.23_17h27m50s_002_360-q5-plus-oficialne(9)

Tie sa pre­ja­via hlavne pri veľ­kosti vnú­tor­ného úlo­žiska, ktoré sa vyšpl­halo na famóz­nych 128 GB. Zo zadnej strany Q5-ky vykú­kajú dve sklíčka, ktoré ukrý­vajú 13 MPx sen­zor duál­neho foto­apa­rátu. Jeden zo sní­ma­čov zabez­pe­čuje zachy­tá­va­nie fareb­nej RGB palety, zatiaľ čo ten druhý vykres­ľuje bielu a čiernu farbu. Aby toho nebolo málo, novinka dokáže vytvá­rať aj 3D video. Pre sel­fie nad­šen­cov padne vhod opäť 13 MPx predný sní­mač, kto­rému robí spo­loč­nosť aj pri­svet­lo­va­cia LED-ka. Zaria­de­nie dostalo aj 3200 mAh baté­riu s pod­po­rou rých­leho nabí­ja­nia.

360 Q5 Plus

Tak, ako už naz­na­čil názov, 360 Q5 Plus ponúka roz­mer­nejší zobra­zo­vací panel ako vyš­šie spo­me­nutý súro­de­nec. 6-pal­cový disp­lej ponúka rov­naké FullHD roz­lí­še­nie a na jed­no­ručnú prácu so smart­fó­nom môžeme vzhľa­dom na uhlop­riečku disp­leja zabud­núť. Model Q5 Plus nás však roz­hodne nene­chá zabud­núť na svoj enormný výkon, kto­rého má na roz­dá­va­nie. 4-jad­rový Snapd­ra­gon 820 spo­lu­pra­cuje so 4 GB / 6 GB ope­rač­nej pamäte RAM.

360-q5-plus-oficialne(8)360-q5-plus-oficialne(5)

Smart­fón s ozna­če­ním Plus dis­po­nuje aj väč­ším, 128 GB úlo­žis­kom, ktorá je však typu UFS 2.0. Baté­ria má kapa­citu 3700 mAh. Zo zadnej strany nás už nič neprek­vapí a 13 MPx duálny foto­apa­rát je zhodný s tým, ktorý je pou­žitý v Q5-ke. Novinky ďalej spája aj rov­naký sel­fie foto­apa­rát, ktorý má tak­tiež 13 MPx a na pred­nej strane sa vyníma spolu s pri­svet­lo­va­cím LED bles­kom. Nekom­pro­misný výkon týchto špe­ci­fi­ká­cií potvr­dila aj bench­mar­ková apli­ká­cia AnTuTu, kde novinka zís­kala skóre 142 042 bodov. Toto skóre posúva vlaj­kovú loď spo­loč­nosti 360 na tie naj­vyš­šie priečky reb­ríčka.

q5-ofiko-fotky
Bez­peč­nostné fun­kcie

Mladá čín­ska spo­loč­nosť 360 sa chcela plne uis­tiť, že novinky, ktoré nám boli dnes pred­sta­vené, dokážu ponúk­nuť aj poriadnu dávku ochrany pred zne­uži­tím súkrom­ných dát. Nad­prie­mernú bez­peč­nosť spo­loč­nosť docie­lila bez­peč­nost­ným čipom. Ten zabez­pe­čuje stu­peň vojen­skej ochrany a podľa slov spo­loč­nosti by mal byť nepre­nik­nu­teľný. Smart­fóny ponúknu špe­ciálne súkromné úlo­žisko, ktoré bude odde­lené od kla­sic­kého úlo­žiska. Na súkrom­nom úlo­žisku bude ďalej možné šif­ro­vať vaše dáta ako aj spus­tiť apli­ká­cie tre­tích strán. Aby toho nebolo málo, smart­fóny s ozna­če­ním Q budú schopné šif­ro­vať hovory, či písaný text, aby prí­padní hac­keri nemali šancu zne­užiť cit­livé infor­má­cie. Ďalej sú zaria­de­nia vyba­vené fun­kciou, ktorá dokáže odfo­to­gra­fo­vať zlo­deja v prí­pade, že dôjde k ich odcu­dze­niu. Ak sa nie­kto pokúša neo­práv­nene pre­nik­núť do zaria­de­nia, tak sa toto zaria­de­nie jed­no­du­cho uzam­kne.

360-q5-plus-oficialne(6)

Cena zaria­dení 360 je vždy nasta­vená pekelne nízko. U týchto smart­fó­nov tomu nie je inak a 360 Q5 vyjde zákaz­ní­kov v Číne na čias­tku 266 €. 360 Q5 Plus vo variante so 4 GB ope­rač­nej pamäte si z peňa­že­niek záu­jem­cov ukrojí čias­tku 345 € a naj­vy­ba­ve­nej­šia ver­zia so 6 GB RAM bude stáť okolo 372 €.

360-q5-plus-oficialne(17)360-q5-plus-oficialne(2)FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)