4 dôvo­dy pre­čo vybu­do­vať malý biz­nis, nie star­tup

John Westenberg / Silvia Filová / 28. decembra 2015 / Business

Star­tu­py sú u nás v posled­nej dobe popu­lár­nej­šie, ako malý biz­nis, ale pozná­me 4 dôvo­dy pre­čo by si si mal zalo­žiť malý biz­nis a nie star­tup.

Roz­ho­du­ješ sa, či začať biz­nis a či je star­tup to, čo sku­toč­ne chceš? Nie je lep­šie zalo­žiť si malý biz­nis, ako star­tup s glo­bál­ny­mi ambí­cia­mi?

Aký je medzi nimi roz­diel? 

Star­tup chce rásť rých­lo, byť veľ­ký, zís­kať inves­tí­ciu a zís­kať čo naj­lep­šiu pozí­ciu na trhu. Malý (on-line) biz­nis chce rásť, ale má svo­je obme­dze­nia, chce zís­kať pro­fit a spl­niť požia­dav­ky zákaz­ní­kov.

Computer-maintenance

1. Sústreď sa na jed­no­du­chosť

Budu­ješ nie­čo malé, kde si si sta­no­vil svo­je limi­ty a hra­ni­ce. Nepô­so­bí na teba nija­ký tlak, aby si pri­dá­val ďal­šie fun­kcie, môžeš sa sústre­diť na men­šie veci do hĺb­ky. Veľ­kou výzvou pre naj­väč­šie a naj­viac ras­tú­ce spo­loč­nos­ti je zacho­va­nie jed­no­du­chos­ti pri vytvá­ra­ní ich pro­duk­tov. Malý biz­nis ten­to prob­lém nemá.

2. Ľudia sú dôle­ži­tej­ší

Ak osta­neš „malý“ máš viac času na ľudí, kto­rí sú naozaj dôle­ži­tí v tvo­jom biz­ni­se. Nezá­le­ží na tom či máš jed­né­ho ale­bo pia­tich zamest­nan­cov, oni budú väč­šia pri­ori­ta ako ľudia, kto­rých si naj­meš so sna­hou pod­po­riť rast. Malý biz­nis je o ľuďoch.

team

3. Malý nezna­me­ná chu­dob­ný

To, že udr­žia­vaš biz­nis bez ras­tu nezna­me­ná, že nič neza­ro­bíš. Zna­me­ná to však, že samoz­rej­me zaro­bíš menej. Budeš mať väč­šiu šan­cu na vybu­do­va­nie mili­ó­no­vej spo­loč­nos­ti, ako­by si nie­ke­dy mal na vybu­do­va­nie miliar­do­vej spo­loč­nos­ti. Malý biz­nis zna­me­ná menej nákla­dov a mož­nosť nechať si tak­mer všet­ky zis­ky v rám­ci tvo­jej spo­loč­nos­ti a vo svo­jom vrec­ku.

4. Nemu­síš ostať navž­dy malým

Ak chceš rásť, budeš mať väč­šiu šan­cu ako úspeš­ná — zis­ko­vá malá spo­loč­nosť. Ak už máš pro­dukt a sta­bil­ný prí­jem, nie si len viac atrak­tív­nym pre budú­cich inves­to­rov, ale môžeš aj spon­zo­ro­vať svoj rast z vlast­né­ho vrec­ka. Neho­vo­riac o tom, že budeš mať vedo­mos­ti, kto­ré ti umož­nia rásť jed­no­duch­šie.

Nie­kto to volá aj boots­trap­ping (inves­to­va­nie do vlast­nej spo­loč­nos­ti). Aj keď v tom­to prí­pa­de hovo­rí­me o zača­tí malé­ho biz­ni­su, inves­to­va­ní do spo­loč­nos­ti, sta­no­ve­ní hra­níc a limi­tov, poro­zu­me­ní pro­duk­tu ale­bo služ­by, poro­zu­me­ní cie­ľa a zis­te­ní svo­jich limi­tov.

Tak čo, kto­rú ces­tu si vybe­rieš ty?

my-life-as-a-small-business-owner-video-1084334-TwoByOne

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)