4 dôvody prečo vybu­do­vať malý biz­nis, nie star­tup

John Westenberg / Silvia Filová / 28. decembra 2015 / Business

Star­tupy sú u nás v posled­nej dobe popu­lár­nej­šie, ako malý biz­nis, ale poznáme 4 dôvody prečo by si si mal zalo­žiť malý biz­nis a nie star­tup.

Roz­ho­du­ješ sa, či začať biz­nis a či je star­tup to, čo sku­točne chceš? Nie je lep­šie zalo­žiť si malý biz­nis, ako star­tup s glo­bál­nymi ambí­ciami?

Aký je medzi nimi roz­diel? 

Star­tup chce rásť rýchlo, byť veľký, zís­kať inves­tí­ciu a zís­kať čo naj­lep­šiu pozí­ciu na trhu. Malý (on-line) biz­nis chce rásť, ale má svoje obme­dze­nia, chce zís­kať pro­fit a spl­niť požia­davky zákaz­ní­kov.

Computer-maintenance

1. Sústreď sa na jed­no­du­chosť

Budu­ješ niečo malé, kde si si sta­no­vil svoje limity a hra­nice. Nepô­sobí na teba nijaký tlak, aby si pri­dá­val ďal­šie fun­kcie, môžeš sa sústre­diť na men­šie veci do hĺbky. Veľ­kou výzvou pre naj­väč­šie a naj­viac ras­túce spo­loč­nosti je zacho­va­nie jed­no­du­chosti pri vytvá­raní ich pro­duk­tov. Malý biz­nis tento prob­lém nemá.

2. Ľudia sú dôle­ži­tejší

Ak osta­neš „malý“ máš viac času na ľudí, ktorí sú naozaj dôle­žití v tvo­jom biz­nise. Nezá­leží na tom či máš jed­ného alebo pia­tich zamest­nan­cov, oni budú väč­šia pri­orita ako ľudia, kto­rých si naj­meš so sna­hou pod­po­riť rast. Malý biz­nis je o ľuďoch.

team

3. Malý nezna­mená chu­dobný

To, že udr­žia­vaš biz­nis bez rastu nezna­mená, že nič neza­ro­bíš. Zna­mená to však, že samoz­rejme zaro­bíš menej. Budeš mať väč­šiu šancu na vybu­do­va­nie mili­ó­no­vej spo­loč­nosti, akoby si nie­kedy mal na vybu­do­va­nie miliar­do­vej spo­loč­nosti. Malý biz­nis zna­mená menej nákla­dov a mož­nosť nechať si tak­mer všetky zisky v rámci tvo­jej spo­loč­nosti a vo svo­jom vrecku.

4. Nemu­síš ostať navždy malým

Ak chceš rásť, budeš mať väč­šiu šancu ako úspešná — zis­ková malá spo­loč­nosť. Ak už máš pro­dukt a sta­bilný prí­jem, nie si len viac atrak­tív­nym pre budú­cich inves­to­rov, ale môžeš aj spon­zo­ro­vať svoj rast z vlast­ného vrecka. Neho­vo­riac o tom, že budeš mať vedo­mosti, ktoré ti umož­nia rásť jed­no­duch­šie.

Nie­kto to volá aj boots­trap­ping (inves­to­va­nie do vlast­nej spo­loč­nosti). Aj keď v tomto prí­pade hovo­ríme o začatí malého biz­nisu, inves­to­vaní do spo­loč­nosti, sta­no­vení hra­níc a limi­tov, poro­zu­mení pro­duktu alebo služby, poro­zu­mení cieľa a zis­tení svo­jich limi­tov.

Tak čo, ktorú cestu si vybe­rieš ty?

my-life-as-a-small-business-owner-video-1084334-TwoByOne

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)